Работы в категории Маркетинг, страница 146, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Курсовая работа

  Органолептический анализ эфирного масла

  При написание данной курсовой работы были использованы следующие учебники: А Ф Шепелев, И А Печенежская, Т Е Ивахненко «Товароведение и экспертиза парфюмерно-косметических товаров», И П Чепуриной «Идентификация и Фальсификация продовольственных товаров»
 • Тип: Реферат

  Ориентация маркетинговой деятельности

  Возникновение маркетинга тесно связано с возникновением обмена и возникновением рынка. Маркетинг - это работа с рынком ради осуществления обменов, цель которых - удовлетворение человеческих нужд и потребностей.
 • Тип: Курсовая работа

  Освоение рынка новыми товарами

  С учетом быстрых перемен во вкусах, технологии и состоянии конкуренции фирма не может полагаться только на существующие ныне товары Потребитель хочет и ждет новых и усовершенствованных изделий И конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить его этими новинками Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя программа разработки новых товаров
 • Тип: Учебное пособие

  Основи ресторанного сервісу

  Функції ресторанного господарства Заклад ресторанного господарства організаційно-структурна одиниця у сфері РГ, яка здійснює виробничо-торговельну діяльність виробляє і (або) доготовляє, продає і організує споживання продукції власного виробництва і покупних товарів, може організувати дозвілля споживачів
 • Тип: Контрольная работа

  Основи теорії і практики маркетингу

  1 Компанія "Де Дітрих" - відомий виробник мікрохвильових та інших пічок для кухонь закуповує також холодильники, пральні машини, кухонні комбайни в інших виробників, маючи на меті їх збут Чому вона так робить? Яку вигоду з того має?
 • Тип: Реферат

  Основні концепції маркетингу та їх характеристики

  Якщо виходити з класифікації теорії «керування маркетингом», запропонованої професором маркетингу Північно-Західного університету США Філіпом Котлером, то під «концепцією маркетингу» розуміється «порівняно новий підхід у підприємницькій діяльності», який «стверджує, що запорукою досягнення цілей організації є визначення потреб і потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами»
 • Тип: Реферат

  Основні підходи визначення ефективності формування інвестиційно-інноваційної політики підприємства на засадах маркетингу

  Розглянуто питання щодо здійснення інвестиційно-інноваційної політики у ринковому конкурентному середовищі, її ефективного впливу на розвиток підприємства; визначено доцільність здійснення різного роду інвестицій та основних інвесторів Показано шляхи виходу нової продукції на ринок при використанні засобів маркетингу; вказано основні функції відділу маркетингу при реалізації новацій
 • Тип: Реферат

  Основні принципи маркетингу

  Існують сотні його трактувань Основна проблема полягає в тому, що це поняття має кілька значень, поєднуваних тим самим англомовним терміном "маркетинг" Одні фахівці розглядають структуру цього терміна як дієслова market (продавати, збувати) і суфікса - ing, що вказує на активну діяльність У дослівному перекладі marketing - продаж, збут Інші, розглядаючи "market" як іменник "ринок", перекладають marketing як "створення ринку", "ринковедення", "діяльність у сфері ринку" У зв'язку з тим, що в російській мові не знайшли підходящого еквіва
 • Тип: Курсовая работа

  Основні принципи формування зовнішньої торгівлі в Україні на сучасному етапі

  Актуальність теми у сучасних умовах досить важлива, через те що, зовнішня торгівля складає основу торгівлі між країнами У загальному виді міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва Суверенні держави, як і окремі регіони країни, можуть виграти за рахунок спеціалізації на виробах, що вони можуть робити з найбільшою відносною ефективністю, і наступного обміну на товари, що вони не в змозі самі ефективно робити
 • Тип: Контрольная работа

  Основні чинники процесу ціноутворення

  1 Ціноутворення посідає одне з головних місць у маркетинговій діяльності фірми Перш за все фірма повинна встановити, які переваги може дати її продукція майбутнім покупцям та оцінити ці переваги сумою, достатньою для покриття витрат на розроблення, випуск та доведення продукції до кінцевого споживача А далі цей комплекс переваг, який надано в товарі, має бути визнаний потенційним споживачем як ціннісний еквівалент з погляду корисності товару, тієї грошової суми, яку йому пропонують заплатити Тут мета маркетингу полягає в тому, щоб забезпечити таку комбінацію якості товару, його ціни та органі
 • Тип: Контрольная работа

  Основные задачи и функции логистики

  Ключевые логистические функции: поддержание стандартов в обслуживании потребителей, управление закупками, транспортировка, управление запасами, управление процедурами заказов, управление производственными процедурами, ценообразование, физическое распределение Их сущность и значение
 • Тип: Реферат

  Основные задачи маркетинга

  Понятие «маркетинг» многие ошибочно отождествляют с рекламой и сбытом Это объяснимо С переходом к рыночным отношени­ям нам постоянно досаждают телевизионная и почтовая реклама, газетные объявления, нам все время пытаются что-то продать Ка­жется, что коммерция — главное в жизни общества
 • Тип: Курсовая работа

  Основные имиджевые характеристики ВУЗа

  Идея о связи имиджа организации с ее конкурентоспособностью не является новой Научные исследования свидетельствуют, что главной функцией имиджа является формирование положительного отношения к кому-либо или чему-либо Если положительное отношение сформировано, то за ним, как результат влияния социальных связей, обязательно последуют доверие и, в свою очередь, – высокие оценки и уверенный выбор Такова психологическая цепочка, порождаемая положительным отношением К тому же положительный имидж, как правило, способствует повышению престижа, а, следовательно, авторитета и влияния Позитивный имидж я
 • Тип: Реферат

  Основные концепции и методология анализа конкурентоспособности продукции промышленных предприятий

  По современным представлениям экономическая мощь любого предприятия, находящегося за пределами монопольного рынка, определяется степенью конкурентоспособности его товарной продукции и услуг, которая с точки зрения маркетинга характеризуется величиной рыночной доли на соответствующем сегменте Анализ показывает что, несмотря на громадную концептуальную емкость и многофакторность, конкурентоспособность в самой большой степени определяют качество и ресурсоемкость конечного продукта При этом другие факторы экономического, социального, психологического и политического характера с помощью маркетинга
 • Тип: Курсовая работа

  Основные критерии выбора поставщика при закупке материально-технических ресурсов

  В какой бы сфере вы не начали свой бизнес, без выбора поставщика вам не обойтись На разных стадиях развития бизнеса вам будут нужны самые разные поставщики: поставщики оборудования, продуктов (торговля и общепит), комплектующих (производство), офисных услуг, деловых услуг и т д Важность выбора поставщика объясняется не только функционированием на современном рынке большого количества поставщиков одинаковых материальных ресурсов, но и тем, что он должен быть, прежде всего, надежным партнером товаропроизводителя в реализации его стратегии организации производства
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... 301