Работы в категории Маркетинг, страница 101, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Маркетинг • Тип: Лабораторная работа

  Маркетингове дослідження

  Маркетинговий аналіз припускає визначення і оцінку ринків підприємства і зовнішнього середовища маркетингу з метою виявлення привабливих можливостей, виявлення труднощів і слабких місць в роботі підприємства Ефективний маркетинговий аналіз є необхідною умовою розробки планів маркетингу, але він також виконується в процесі їх реалізації і контролю Інформація, необхідна для маркетингового аналізу, збирається в результаті проведення маркетингових досліджень які проводяться в різних варіантах: опитування, спостереження, експерименти, а також - ряд якісних методів досліджень
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингове дослідження і конкуренція

  Крім внутрішньої бухгалтерської звітності та інших даних керівництву фірми можуть знадобитися кон'юнктурні огляди ринку, дослідження купівельних переваг, прогнозування обсягу продажу в регіонах, розрахунки ефективності реклами Такі дані можна одержати в результаті спеціальних маркетингових досліджень Це передбачає систематичне проектування, збір, аналіз та узагальнення даних, а також пошук шляхів ефективного застосування їх у специфічній маркетинговій ситуації
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингове дослідження готелю "Премєр Палац"

  Організаційна структура управління підприємством – це сукупність взаємопов’язаних елементів, які функціонують та розвиваються як єдине ціле В готелі “Прем’єр Палац” саме організаційна структура відображає взаємозв’язок ланок управління підприємством Досліджуючи дану структуру можна зробити висновок, що вона - лінійно-функціональна, керівником даного підприємства є голова правління, оскільки готель “Прем’єр Палац” є відкритим акціонерним товариством На підприємстві існує демократичний стиль управління, оскільки всі рішення обговорюються колективом, але приймає їх та несе відповідальність лише
 • Тип: Лабораторная работа

  Маркетингове дослідження збуту коньячних виробів ТМ "Жан-Жак"

  Історія коньяку почалася в XVI столітті, коли у Франції в департаменті Шарант місцеві винороби стали провадити таку кількість легкого виноградного вина, що збувати його на території країни було нелегко У цих умовах дуже активно став розвиватися експорт виноградних вин в Англію, Швецію, Норвегію й інші європейські країни Однак з`ясувалося, що вони погано переносять зміни температури під час перевезення, що тривала порою багато місяців Було вирішено вдатися до вже відомого способу концентрації алкоголю в провині - дистиляції (перегонка провина в більше міцний дистилят - коньячний спирт) Вийшов
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингове дослідження підприємства громадського харчування (на прикладі ООО "Кафе Молодіжне")

  Сегментація ринку – виділення в межах ринку чітко позначених груп споживачів, що розрізняються по своїх потребах, характеристиках або поведінці, для обслуговування яких можуть потрібно певні товари або маркетингові комплекси
 • Тип: Отчет по практике

  Маркетингове дослідження ЧП "Фенаф"

  Маркетинг зачіпає інтереси кожного підприємства і суспільства в цілому Це процес, в ході якого розробляються і надаються в розпорядження людей товари і послуги, що забезпечують певний рівень життя Маркетинг включає безліч найрізноманітніших видів діяльності, зокрема маркетингові дослідження, розробку товару, організація його розподілу, встановлення цін, рекламу і особистий продаж Виживання (благополуччя) фірми може бути забезпечене лише у разі стратегічно вірно розрахованих саме "своїх" зон господарювання Другий аспект, який забезпечує її благополуччя, - коли різні життєві цикли прод
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингове планування ТзОВ фірми "Габен"

  Кожне підприємство функціонує у певному середовищі В ринковій економіці середовище переважно і забезпечує ефективність діяльності підприємства, навіть, значною мірою, детермінує його існування Саме тому розробка стратегії і починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, а результати цього стануть базою для формування його місії, цілей, вибору стратегій
 • Тип: Контрольная работа

  Маркетингове середовище

  Кожна фірма існує на ринку не ізольовано На її діяльність впливають законодавчі акти, митні тарифи, лояльність місцевих та державних органів влади, взаємини із засобами масової інформації, політична ситуація в країні та за її межами Ці та багато інших зовнішніх факторів так званого маркетингового середовища або сприяють розвиткові фірми, або гальмують його
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетингове управління діяльністю підприємств в умовах ринку

  Будь – яке підприємство діє в умовах складного та мінливого маркетингового середовища Якщо підприємство хоче виживати, то йому необхідно займатися виробництвом товарів та пропонувати на ринку те, що має певну цінність для тієї чи іншої групи споживачів Шляхом обміну фірма поновлює свої доходи та ресурси, які необхідні для подальшого існування
 • Тип: Учебное пособие

  Маркетингове ціноутворення

  Всі ми знаємо, що сьогодні від ціни товару залежить його успіх або невдача на ринку Проте політиці ціноутворення протягом багатьох років не привертало уваги Дослідження, проведені в США в 1950-х рр , показали, що більшість фірм або механічно встановлювали ціни на основі витрат, або слідували ціноутворенню конкурентів Лише в кінці 60-х років, визнали важливість ціноутворення в діяльності фірм До середини 70-х років ціноутворення зводилося, головним чином, до калькуляції витрат і додавання до них розрахованої норми прибули При такому витратному методі ціноутворення попит споживачів враховується
 • Тип: Курсовая работа

  Маркетинговий аналіз парфумерної продукції

  «AVON» - світовий лідер по прямих продажах, який пропонує найбільший в світі асортимент косметичної продукції Компанія AVON заснована в 1886 році Дейвідом Х МакКоннеллом в США під назвою «Каліфорнійська Парфюмерна Компанія» Першим виробом був парфюмерний набір 2 листопада 1896 року надрукований перший каталог Каталог AVON і зараз є основним робочим інструментом представників «avon» у всьому світі Щорік з'являється більше 600 мільйонів каталогів AVON У 1900 році в асортимент продукції включена косметика В 1928 році назва AVON вперше з'явилася на продукції у зв'язку з введенням нової серії косм
 • Тип: Доклад

  Маркетинговий аналіз проекту відкриття піцерії

  Планований розмір виручки на місяць при досягненні виробничої потужності в середньому буде складати близько 90000 гривень Проведений аналіз ринку збуту показав, що в місті при існуючих пунктах громадського харчування (кафе та бари) попит перевищує пропозицію На сьогодні цю нішу ринку ще не зайнято, а, отже, твердої конкурентної боротьби не очікується
 • Тип: Реферат

  Маркетинговий аналіз ситуації

  Ïåðø í³æ ïðîâîäèòè ìàðêåò³íãîâèé àíàë³ç ñèòóàö³³ ïîòð³áíî ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ ç íåïåðåäâçÿòî¿ òî÷ê³ çîðó, âèçíà÷èòè êîëî ïðîáëåì, ðîçïîä³ëèòè ïðîáëåìè íà êàòåãî𳿠äëÿ òîãî, ùîá âèçíà÷èòè ÿê³ ç ïðîáëåì ìîæå áóòè âèð³øåíî çà äîïîìîãîþ ìàðêåòèíãîâèõ ä³é
 • Тип: Реферат

  Маркетинговий план: теоретичне та практичне застосування

  Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом
 • Тип: Реферат

  Маркетинговое исследование

  Для любой успешной фирмы маркетинговые исследования выступают как начало и логическое завершение любого цикла ее маркетинговой деятельности "Лучше делать новости, чем рассказывать о них", - это высказывание Уинстона Черчилля
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 ... 301