Работы в категории Литература : зарубежная, страница 97, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Реферат

  Протест против современной цивилизации и культ "естественного человека" в романе Д.Г. Лоуренса "Любовник леди Чаттерлей"

  Роман Дэвида Герберта Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей» сразу после выхода в свет в 1928 году был запрещен, а готовый тираж изъят и уничтожен Запрет действовал более 30 лет, и лишь в 1960 году, после громкого судебного процесса, всколыхнувшего всю Англию, роман был реабилитирован, и с тех пор по сей день остается одним из самых любимых и читаемых
 • Тип: Реферат

  Противопоставление земного и небесного в лирике Тютчева

  Федор Иванович Тютчев является одним из самых читаемых поэтов наших дней Его «Умом Россию не понять», «Счастлив, кто посетил сей мир», «Не плоть, а дух растлился в наши дни», «Все во мне, и я во всем» и другие строки стали крылатыми Мысли Тютчева актуальны и в наши дни И мы можем согласиться со словами Л Н Толстого, сказавшего «Без Тютчева нельзя жить» Его стихи нельзя назвать лирикой в чистом виде, потому что в них выражаются не просто чувства лирического героя, но прежде всего философская система автора-мыслителя В произведениях Тютчева дается комплекс мыслей и переживаний в эмоциональных х
 • Тип: Реферат

  Противостояние личности и тоталитаризма на примере произведений А.И. Солженицына "Раковый корпус" и "Один день Ивана Денисовича"

  Термин «тоталитаризм» возник в 20 веке И это не случайно Именно в наше столетие унижение, подавление и уничтожение человеческого «я» приняло наиболее масштабный и жесткий характер Идея тысячелетнего рейха, зародившаяся в фашистской Германии, как и стремление построить коммунизм в СССР в равной степени ориентированы на безличную массу, толпу, неспособную самостоятельно мыслить и действовать Так, в советском обществе героем стал «новый» человек, который решительно порвал с «проклятым» прошлым, с религией, культурой, с «порочащими» его связями, а если надо, то и с самыми близкими людьми, и, таки
 • Тип: Курсовая работа

  Прошлое и настоящее в "американских" новеллах В. Ирвинга

  Вашингтон Ирвинг (1783-1859) – один из крупнейших писателей раннего американского романтизма, родоначальник жанра новеллы в литературе США, посредник между европейской и американской культурами, первый писатель Соединенных Штатов Америки, завоевавший международное признание
 • Тип: Статья

  Психоаналiз почуття кохання

  Стаття, яка пропонується увазі читача, знаходиться на перетині наук – психології літературознавства У певних фрагментах домінує психологічний аналіз, іноді – літературознавчий Розглядаються психологічні теорії про кохання
 • Тип: Дипломная работа

  Психоаналіз як структуруючий чинник художньо-інтелектуальної системи Віктора Петрова-Домонтовича і осмислення суперечливих характерів постреволюційної доби

  Актуальність дослідження Психологічній прозі належить одне з провідних місць у розвитку вітчизняної літератури Українська психологічна проза першої половини XX століття зазнала відчутних випробувань Автори, чий інтерес до вітчизняної історії з кожним роком поглиблювався, доволі успішно подолали бар'єр між письмом, зануреним у підсвідоме і сучасними соціальними процесами
 • Тип: Контрольная работа

  Психологізм дитячих оповідань у творах Івана Франка

  Дана робота присвячена в першу чергу загальній актуальності питання дитячого психологізму у оповіданнях письменників, які здійснили неоціненний вклад у формуванні української літератури І саме твори Франка, присвячені темі дітей, дають нам змогу досить повно відчути загальну картину внутрішнього світу дитини Автор настільки майстерно моделює форму та стиль сюжету, де відчувається величезне різнобарв'я прийомів для зображення світу ззовні та в душі дитини, завдяки чому дана тема потрапляє на новий рівень актуалізації та затребуваності в суспільстві
 • Тип: Курсовая работа

  Психологізм у п’єсі Теннессі Уільямса "Трамвай "Бажання"

  Справжня драматургія дивно чуйно відчуває конфліктність матеріалу, який щоденно поставляють їй будні Тверезому і пильному аналізу письменника підлягають не лише ситуації, лежачі в основі драматичних конфліктів, але і той стан розумів, який служить передумовою різних тяжінь і відштовхувань Якщо драми створюються крупними даруваннями, то вони перш за все являють собою плотське буття умонастроїв і світосприйняття суспільства, що викликало їх до життя
 • Тип: Реферат

  Психологізм української літератури XIX ст.

  Зрозуміло, що з погляду сучасних естетичних критеріїв і уявлень література цього періоду вже втратила новизну, і назва залишилася традиційною, як, наприклад, «нова історія» чи «нова філософія» Але з погляду історико-літературного вона відповідає і змістові, і формі Порівняно з давньою це була література нової тематики, нового героя і нового мовного оформлення її покликала до життя нова епоха — епоха пробудження національного життя і національних рухів, боротьби проти соціально-національного гніту, створення національних держав, психологізму Саме цим жив увесь слов'янський світ на початку XIX
 • Тип: Курсовая работа

  Психологизм в творчестве Л.Н. Толстого и А.П. Чехова

  Вся богатейшая русская классика состоит из двух больших течений – разработки психологизма героев в их отношении к миру и другим людям и в разработке психологизма внутреннего, направленного на анализ собственного внутреннего мира, своей души Первое, конечно же, наиболее ярко олицетворяет гений Льва Николаевича Толстого Второе – не менее значимый гений Антона Павловича Чехова Но если Толстой – олицетворение России витринной, более элитной и светской, то Чехов в своем творчестве показал другую Россию – Россию провинциальную; если Л Н Толстой заострял внимание на великих, сильных духом личностях,
 • Тип: Реферат

  Психологизм романа Достоевского "Преступление и наказание"

  Роман Ф М Достоевского "Преступление и наказание" является социально-психологическим В нем автор ставит важные социальные вопросы, волновавшие людей того времени Своеобразие этого романа Достоевского заключается в том, что в нем показана психология современного автору человека, пытающегося найти решение насущных социальных проблем Достоевский вместе с тем не дает готовых ответов на поставленные вопросы, но заставляет читателя задуматься над ними Герои Достоевского попадают в сложные, экстремальные жизненные ситуации, в которых обнажается их внутренняя сущность, открываются глубины п
 • Тип: Реферат

  Психологизм романа-эпопеи Л.Н. Толстого "Война и мир"

  Задача данной главы: постараться сжато определить основные особенности толстовского психологического стиля в "Войне и мире", отчасти суммируя наблюдения и выводы, уже сделанные в научной литературе
 • Тип: Реферат

  Психология средневекового человека по книге И. Хейзинги "Осень средневековья"

  Актуальность данной темы заключается в том, что средне­вековье — пестрый конгломерат народов и стран — пред­ставляет все-таки единую цивилизацию Его общественно-экономический строй (по крайней мере в крупных и раз­витых странах Европы) - феодализм; средневековые европейцы — христиане, их мировосприятие теоцентрично, т е сводит все сущее к промыслу всемогущего Бога Трудно найти в истории более противоречивую, более сложную культуру, чем культура средних веков
 • Тип: Реферат

  Психология чувства в трагедии Г. Клейста "Пентесилея"

  Литература эпохи романтизма — замечательный, плодотворный этап в истории мировой литературы, отмеченный удивительным многообразием талантов, россыпью великих имен писателей, классиков Это направление господствовало в Европе всю первую треть 19-го века Известный исследователь романтизма Н Я Берковский писал: «Романтизм складывался как целая культура, многообразно разработанная, и именно в этом был подобен своим предшественникам — Ренессансу, классицизму, Просвещенью»1 Важное место в истории этого культурного течения занимал немецкий романтизм
 • Тип: Дипломная работа

  Психопоэтика И.С. Тургенева – романиста (на материале творчества 1850-х – начала 1860-х годов)

  Общественно-эстетическая ценность человека определяется мерой его психологической сложности и духовного богатства, а главный аспект воспроизведения характера – собственно-психологический (Разумеется, внутренний мир человека не сводиться к его психологии Но именно через психологию героя наиболее глубоко и наглядно, убедительно и целостно раскрывается в искусстве его внутренний мир) (25,с 16)
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... 144