Работы в категории Литература : зарубежная, страница 89, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Курсовая работа

  Поетика новел М. Коцюбинського

  Михайло Коцюбинський – великий письменник-гуманіст, один із найяскравіших представників модерної української літератури кінця XIX - початку XX ст Він посідає одне з чільних місць в історії української літератури Його повісті, оповідання та новели яскраво відтворюють не тільки глибинні соціальні та психологічні зрушення в суспільстві на межі століть , а й активні пошуки, якими характеризувався літературний процес на межі двох століть, він приніс в українську літературу елементи декадентства, символізму, неоромантизму, а стиль його письма співвідносять з європейським романтизмом
 • Тип: Сочинение

  Поетика простору в казці Людвіга Тіка "Білявий Екберт"

  Жодного небайдужого до літератури читача не може не зацікавити робота Людвіга Тіка "Білявий Екберт" Тому що, незважаючи на те, що це начебто просто казка, в ній приховано багато таємниць, які на перший погляд недосяжні для повсякденної, побутової психології людини Варто лише раз копнути глибше – і ти уже не можеш просто так залишити цю історію незавершеною, позбавити себе задоволення побачити те, що недосяжно широкому загалові
 • Тип: Дипломная работа

  Поетика художнього простору в романах Ю. Андруховича "Рекреації" та "Московіада"

  Проблема простору в художній літературі представляє певний науковий інтерес для сучасних літературознавців Для аналізу твору часто виникає необхідність визначити просторову наповненість та насиченість художнього світу, оскільки цей показник в багатьох випадках характеризує стиль твору або напряму, говорить про переважання в ньому оповідних чи динамічних елементів Іноді часопросторові параметри твору є рамкою, в якій розвивається сюжет Тоді художній простір розглядається як місце, де в певний момент відбувається якась зображена подія З іншого боку, М Бахтін вважав, що час та простір художнього
 • Тип: Курсовая работа

  Поетичні крила душі Марії Морозенко

  У всі часи справжня література засвідчувала реалії життя У новітній період художня література відстоює насамперед суверенність думки, повноту правди, громадянську й інтелектуальну чесність літератури Головним сьогодні є не сліпе захоплення навколишнім світом і особистостями, а наголос на негативних духовних процесах Кожен сучасний письменник змушений пройти своєрідний екзамен совісті, виставлений самим життям Адже першочергове завдання літератури нинішньої - це формування нового світогляду, нового розуміння і відчуття особистої, громадянської, наукової і родової відповідальності за світ Суспі
 • Тип: Дипломная работа

  Поетична спадщина Адама Міцкевича

  Творчі зв’язки української літератури з поезією і публіцистикою Адама Міцкевича є предметом зацікавлення літературознавців ще з кінця ХІХ століття, коли вперше цю проблему поставив у 1885 році Іван Франко у статті „Адам Міцкевич в українській літературі” Галицькі літературні діячі кінця ХІХ – початку ХХ століття були добре обізнані з польською культурою, з творчістю польського поета зокрема, проблеми, теми і мотиви творів якого були їм дуже близькі „Вплив Міцкевича на нашу інтелігенцію, з моменту його першого виступу аж до наших днів, був далеко більший, безпосередніший і триваліший вже хоча
 • Тип: Дипломная работа

  Поетична творчість Юрія Клена

  Процес освоєння духовних надбань людства національною культурою є одним із важливих чинників її збагачення, самоутвердження, самопізнання Особливого значення він набуває в часи внутрішнього вибору нацією майбутнього шляху свого розвитку Українська культура, література зокрема, впродовж своєї історії повсякчас ідентифікувала власну самобутність, колорит у прозаїці світової культури Цьому сприяв і постійний інтерес українських митців до духовної спадщини людської цивілізації, її джерел: від біблійних вартостей і античності до духовного досвіду Нової Європи – від Григорія Сковороди до сучасних м
 • Тип: Дипломная работа

  Поетичний стиль Р. Бернса

  Історія літератури знає мало імен, оточених такою глибокою пошаною і любов'ю співвітчизників, як ім'я уславленого шотландського поета Роберта Бернса Слава прийшла до нього зразу ж після виходу з друку у маловідомого провінційного видавця влітку 1786 року його першого збірника під скромною назвою "Вірші Роберта Бернса, переважно на шотландському діалекті", в якому оспівувалось життя шотландського фермера-хлібороба, краса рідної природи, героїчне минуле Шотландії, засуджувалась пиха тогочасних пануючих класів
 • Тип: Реферат

  Поздний Гете и проблема романтизма

  Французская буржуазная революция завершила эпоху Просвещения Писатели, художники, музыканты оказались свидетелями грандиозных исторических событий, революционных потрясений, неузнаваемо преобразивших жизнь Многие из них восторженно приветствовали изменения, восхищались провозглашением идей Свободы, Равенства и Братства
 • Тип: Контрольная работа

  Поиски духовной красоты в творчестве поэтов Серебряного века

  Могучую, преобразующую силу художественного творчества последовательно защищали модернисты Такое название нескольких групп имело четкое обоснование Освоению новых (модерн - новый) принципов и форм искусства – общая черта всех течений этого направления – придавалось назначение жизнестроения Понималось оно, конечно, неоднородно Не только в связи с разными программами символистов, акмеистов, футуристов, но и в пределах каждой группы
 • Тип: Контрольная работа

  Поиски И.С. Тургеневым "новой" манеры в повестях 50-х годов. Повесть "Муму": её идейный смысл, образы, язык, композиция

  Творчество любого писателя – это отражение его внутреннего мира, его взгляды на те или иные события жизни, общества, его чувства, эмоции, переживания, но, прежде всего, это отклик на его собственную жизнь Подтверждается это тем, что любое произведение написано в какой-то определенный период жизни писателя, а, значит в той или иной мере связано с этим самым этапом Ведь именно то, что волнует ум творца, волнует его душу, непременно рассматривается им в творчестве Иван Сергеевич Тургенев не исключение
 • Тип: Реферат

  Полемічна проза Київської Русі XV—XVI ст.

  В західноєвропейських країнах, вважається, ренесанс себе вичерпав на рубежі XVI— XVII ст А потім розпочалася епоха бароко В Україні (з запізненням років на ЗО—50) — те ж В часи Богдана Хмельницького спостерігаються останні вияви ренесансного стилю в літературі На його нивах тоді вже повівали барокові вітри Подібні процеси, але з деякими ускладненнями, відбувалися і в інших літературних жанрах, зокрема — в прозі
 • Тип: Курсовая работа

  Положительные герои А.П. Чехова

  Антон Павлович Чехов – величайший русский писатель, творчество которого и проблемы, которые поднимает он в своих произведениях, являются актуальными и в наши дни В тоже время, несмотря на неоднократное описание в работах отечественных и зарубежных авторов типов и сущности чеховских героев, положительные герои Чехова в этих трудах не выделялись в отдельную группу Поэтому, этой теме я посвятила свою курсовую работу
 • Тип: Реферат

  Поль Верлен

  ВЕРЛЕН (Verlaine), Поль (30 III 1844, Meц,— 8 I 1896, Париж) — французский поэт Родился в семье офицера По окончании лицея служил чиновником парижской ратуши С юности придерживался республиканских воззрений
 • Тип: Сочинение

  Польская литература и русский читатель

  Польская литература всегда пользовалась особым вниманием русской аудитории Нас привлекало сочетание чувственности и разума, вольности и канона, фарса и трагедии На сегодняшний день писатели Польши представлены нам достаточно полно Переведены книги авторов из нескольких поколений, работающих в польской литературе давно – и только что в нее пришедших
 • Тип: Курсовая работа

  Понятие канона в структуре житийного жанра

  Наше обращение к жанру жития обусловлено духовным возрождением русского общества, возрастанием интереса к святоотеческой литературе, а также полной неизученностью древне- и старорусской агиографии, которая, по схеме иерархии жанров древних славянских литератур, занимает ключевое место в древней словесности: житийный жанр располагается на стыке литератур конфессионально-литургической и оригинальной национальной
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 ... 144