Работы в категории Литература : зарубежная, страница 34, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Реферат

  Електронні видання

  В другій половині XX століття з'явилося нове поняття – «нематеріальний носій», – під яким розумівся будь-який електронний засіб тривалого збереження інформації, на якому записане видання в цілому або його частина Найчастіше інформація зберігалася на магнітному носії: магнітній стрічці або магнітному дискові Однак такі носії залишалися недосконалими: надійність збереження і щільність занесення інформації були низки Тому такі засоби у видавничій практиці використовувалися досить рідко У більшості вітчизняних видавництв процес підготовки видань ґрунтувався на використанні «паперових» технологій
 • Тип: Реферат

  Емоційний спектр ліричного героя в інтимній ліриці Тодося Осьмачки

  Емоційною константою ліричного героя у поезії Т Осьмачки виступає переживання самотності Саме воно створює те силове поле, у якому рухається ліричний сюжет переважної більшості поезій, що належать до суб'єктної сфери ліричного героя Емоційний спектр ліричного суб’єкта охоплює не лише відчуття самотності в чужому середовищі (селянина в урбаністичному або українця в інонаціональному просторі), але й стан, не детермінований соціальною чи національною іпостассю носія ліричного переживання, – самотність людини серед «інших»
 • Тип: Реферат

  Есенин как поэт "золотой бревенчатой избы"

  В русскую поэзию Есенин входил как один из самых ярких поэтов крестьянского направления, сознанию и эстетическим вкусам которых были свойственны религиозная культура, влияние философии и поэтики литературных памятников православной мысли, в том числе литературы старообрядцев, влияние фольклора, сосредоточенность на судьбе крестьянства В художественной системе их произведений проявились как тенденции символической поэтики, так и черты постсимволической литературы, в частности – обращённого к вещному миру акмеизма [5]
 • Тип: Сочинение

  Есенинской тропой

  Дорога… Дорога домой Сколько раз приходилось Есенину уезжать из родного села, но каждый раз неизменно он возвращался обратно Возвращался потому, что его здесь ждали и «милые березовые чащи», и «покосившаяся избенка», и мать – «милая, добрая, старая, нежная» Одним словом, – Родина
 • Тип: Курсовая работа

  Естетика готики в новелах Едгара Аллана По

  Об’єктом дослідження є новели Е По «Рукопис, знайдений у пляшці», «Падіння в Мальстрьом», «Елеонора», «Маєток Арнгейм», «Серце-викривач», «Береніка», «Морелла», «Лігейя», «Чорний кіт», «У смерті – життя», «Король Чума», «Маска Червоної смерті», «Стрибунець», «Провалля та маятник», «Метценгерштейн», «Падіння дому Ашерів» як твори, в яких в найбільшій мірі просліджується зв’язок творчості Е По та традицій готики в літературі
 • Тип: Реферат

  Естетичні погляди "Руської Трійці"

  Перша половина ХІХ ст характеризувалася всеєвропейським зростанням національної самосвідомості, питання шкільництва, науки та культури визнавалися суспільно-важливими Європу неначе накрила яскрава хвиля нового мистецького напрямку – романтизму Український романтизм має багато спільного з романтизмом загальноєвропейським Але водночас це є глибоконаціональне явище, живлене українським корінням, світосприйняттям і історією Як європейський романтизм вибудовував свої естетичні погляди на філософії Гердера, так український романтизм послуговувався філософією Сковороди Для нього характерна значна са
 • Тип: Курсовая работа

  Етап першого відродження української нації

  Даний період історичного розвитку надав культурі українського народу багато різноманітних рис Це пов’язано насамперед з змінами, які відбувалися Європі і проникли на вітчизняну землю Вплив польської, литовської культур був значним, але український народ не позбавився своєї особливості, а навпаки збагатив скарбницю культури досягненнями високого шану і національне відродження не заставило себе чекати
 • Тип: Курсовая работа

  Етнографічно–побутове начало в реалізмі повісті І. Нечуя–Левицького "Кайдашева сім’я"

  Філологічний метод передбачає опис художнього твору, біографічний метод включає відомості про письменника, психологічний метод розкриває психологію героїв, структуралістичний – аналіз формальних прийомів і поєднання аналізу змісту і форми композиції
 • Тип: Реферат

  Еще раз о "загадке" сюжета "Пиковой дамы" А.С. Пушкина

  Сюжет «Пиковой дамы», по-пушкински простой и прозрачный для поверхностного истолкования, таит в себе неограниченные возможности нового видения Так «Пиковая Дама» на первый взгляд может показаться просто трагедией Но, всматриваясь в глубину повествования, мы видим здесь что-то более серьезное и важное Какая-то тайна заложена в самом рассказе, в эпиграфе написано: «Пиковая дама означает недоброжелательность» Новейшая гадательная книга
 • Тип: Реферат

  Ж. Лабрюйер о характерах людей

  В новое время (от XVI – XVIIвв до начала XX в ) капиталистическая экономика распространилась по все­му земному шару, а вместе с ней — буржуазный уклад жизни и рациональное сознание западного человека Со­циально-политические рамки Нового времени более или менее ясны Хронология ментальной истории рисуется не столь четко
 • Тип: Реферат

  Ж.-Ж. Руссо

  Представители немецкой классической философии высоко оце­нивали вклад Просвещения в развитие революционной философской мысли Кант предлагал рассматривать Просвещение как необходи­мую историческую эпоху развития человека, сущность которой состоит в широком использовании человеческого разума для реа­лизации социального прогресса Гегель характеризовал Просвеще­ние как рационалистическое движение XVIII века в области куль­турной и духовной жизни, основанное на отрицании существующего способа правления, государственного устройства, политической
 • Тип: Курсовая работа

  Жінка на тлі історії та культури: літературний диспут старшокласників за творами Ірен Роздобудько

  Характерною рисою сучасного літературознавства є те, що постмодерний критичний дискурс розпочав ретроспективний перегляд української літератури кінця ХІХ - початку ХХ ст , коли чітко проявилися феміністичні тенденції Їх виникнення в нашій літературній традиції було обумовлено зневірою в старі ідеали, руйнацією ієрархічної системи цінностей патріархального устрою, в якому жінці відводилася пасивно-другорядна роль В цей час певного літературного "розгардіяжу", українське жіноцтво почало "випробування" своєї літературної вправності у розхитуванні "запліснявілих" пат
 • Тип: Курсовая работа

  Жіночі образи в творах Шекспіра

  У середині ХIV століття в Італії починається Епоха Відродження («Ренесанс») Це перехід від середніх століть до культури Нового часу Культура Відродження - міська культура, її розвиток прямо пов'язаний з розвитком міст Це культурно-історична епоха найвищого розквіту Хронологічні рамки в різних країнах різні Італія - середина XIV століття, триває кілька століть В інших країнах інший час Англія - остання чверть XVI століття й перша чверть XVII століття Відродження носить різний характер: Італія - культура, поезія, Німеччина - філософія, богослов'я, ідеологічний характер, Англія - театр Відбуваєт
 • Тип: Контрольная работа

  Жан Расин

  В 1667 г была поставлена «Андромаха» Нечто новое открылось французскому театру Это была иная трагедия, отличная от тех, какие создавал Корнель Французский зритель видел до сих пор на театральных подмостках героев волевых и сильных, способных подчинять свои чувства воле и рассудку, – теперь он увидел людей в тенетах страстей, не умеющих подавлять их, – побеждать в себе самих себя Появился новый яркий поэтический талант, которому суждено было затмить гений Кор-неля Это был Жан Расин
 • Тип: Реферат

  Жан-Жак Руссо и руссоизм

  Руссо родился в Женеве 28 июня 1712 г Предки его, французы по национальности, бежали в Швейцарию от преследований католической церкви еще в XVI столетии Отец Руссо был часовщиком по профессии Мать умерла при родах, и будущий писатель, едва выйдя из детского возраста, был предоставлен самому себе Первые впечатления юного Руссо от столкновения с миром были печальны Когда ему исполнилось 10 лет, отец его, покинув семью, бежал из Женевы, скрываясь от преследований властей за оскорбление дворянина Мальчик был отправлен в деревню к священнику для изучения латыни Через три года его отдали в учение к
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... 144