Работы в категории Литература : зарубежная, страница 138, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Литература : зарубежная • Тип: Контрольная работа

  Художественный образ как эстетическая категория

  В широком смысле образ – тип отражения жизни художником В этом понимании образ охватывает не только язык, а целый ряд сторон литературного творчества Понятие образа в широком смысле имеет ввиду общие свойства литературы и искусства в целом
 • Тип: Реферат

  Художественный подтекст как средство раскрытия характеров героев в повестях "Бэла" и "Максим Максимыч" в романе М.Ю. Лермонтова "Герой нашего времени"

  В последнее время в исследовательской литературе большое внимание уделяется художественному подтексту как одному из средств раскрытия содержания художественного произведения Интерпретация различных смыслов, содержащихся в подтексте, наряду с другими художественными средствами, помогает раскрыть подлинное содержание художественного произведения Наша диссертация посвящена выявлению художественного подтекста как средства раскрытия характеров героев в повестях “Бэла” и “Максим Максимыч” в романе М Ю Лермонтова “Герой нашего времени”
 • Тип: Реферат

  Художественный стиль

  Язык художественной литературы иногда ошибочно называ­ют литературным языком; некоторые ученые считают его одним из функциональных стилей литературного языка Однако в действи­тельности для художественной речи характерно то, что здесь могут использоваться все языковые средства, и не только единицы функцио­нальных разновидностей литературного языка, но и элементы просто­речия, социальных и профессиональных жаргонов, местных диалек­тов Отбор и употребление этих средств писатель подчиняет эстети­ческим целям, которых он стремится достичь созданием своего произведения
 • Тип: Реферат

  Художественный стиль древнерусской литературы

  В тесной связи с высокими идеалами, в строгом соответствии с предназначением древней русской литературы, с ее историзмом определялся и тот художественный стиль, который был для нее характерен Стиль этот был достоин той исторической миссии, которую выполняла древнерусская литература: это стиль монументального историзма
 • Тип: Реферат

  Художнє відтворення проблеми українізації у комедії "Мина Мазайло" Миколи Куліша

  Він зворушливо й ніжно любив свій край – його людей, природу, степ, любив Чаплинь, так називав батьківське село у своїх листах Часто думками повертався до рідних місцин, краєвидів, знаходячи у цьому духовну насолоду й надійну відраду Натхненно розповідав про Таврію своїм рідним, а також письменникам близьким за духом
 • Тип: Курсовая работа

  Художній i гуманiстичний iдеал Винниченка-драматурга в контекстi української та європейської драматургiчних традицiй

  Актуальність теми Постать В Винниченка належить до найвизначніших постатей в українській літературі ХХ століття Творча спадщина В Винниченка не досліджена належною мірою Майже в першу чергу це стосується його драматургічної спадщини
 • Тип: Реферат

  Художній світ Чарлза Діккенса

  Формування реалістичного методу в літературі Англії XIX ст припадає на початок четвертого десятиліття і пов'язане з іменами Чарлза Діккенса, Вільяма Теккерея, сестер Бронте, Елізабет Гаскел Незважаючи на те, шо основні риси англійського реалізму співпадають з ознаками цього методу взагалі, література Великобританії XIX ст має і деякі притаманні тільки їй особливості Цю своєрідність можна пояснити обставинами як суспільно-політичного розвитку' країни, так і прихільністю письменників (набагато сильнішу, ніж, скажімо, у Франції) до літературних традицій
 • Тип: Реферат

  Художне осмислення образу князя Кия в романi В. Малика "Князь Кий"

  Без перебільшення можна твердити, що наше суспільство переживає своєрідний "історичний ренесанс", ознаками якого є підвищений інтерес до історичних сюжетів у засобах масової інформації, кіномистецтві, численних історичних виданнях, науково-популярних, історико-публіцистичних, художніх творах У цій зливі пересічний громадянин нерідко почуває себе позбавленим найпростіших орієнтирів До того ж "історичний ренесанс" іноді перетворюється на історичну міфотворчість, надмірну ідеологізацію минулого У нашому знанні найдавніших етапів слов’янської історії більше здогадок, аніж факт
 • Тип: Курсовая работа

  Художньо-естетичні принципи в новелах Сомерсета Моема

  Актуальність дослідження: Сьогодні Уільяма Сомерсета Моема можна сміливо відносити до класиків європейської літератури 20-ого століття Хоча ще півстоліття тому англійський письменник піддавався жорсткій критиці Його називали циніком та мізантропом, докоряли за аполітичність та індиферентність, вважаючи, що його твори недовго будуть користуватися популярністю Утім, їхні судження виявились хибними Популярність Моема зростає з кожним роком Його романи, новели та п’єси дедалі більше притягують увагу читачів з усього світу та знаходять позитивну оцінку сьогоднішніх літературознавців, які відзначаю
 • Тип: Дипломная работа

  Художня своєрідність роману Ю. Мушкетика "Гайдамаки"

  Сьогодні наше суспільство переживає складний процес націотворення та державної трансформації, важливу роль у якому відіграє історія Саме вона, як наука про минуле, несе знання про розвиток соціального життя народу країни
 • Тип: Реферат

  Царкоўна-палемічная публіцыстыка

  Палемічная публіцыстыка як своеасаблівы від пісьменства вядома яшчэ з часоў Кіеўскай Русі, калі ў барацьбе за манаполію ў духоўным жыцці старажытнарускіх плямён сутыкнуліся місіянеры праваслаўнага і каталіцкага веравызнання Самы ранні адгалосак гэтай канкурэнтнай барацьбы занатаваны ў «Аповесці мінулых гадоў», дзе летапісец апавядае, як і калі адбывалася прыняцце хрысціянства на Русі
 • Тип: Реферат

  Царство берендеев в фольклорно-мифологической драме А.Н. Островского "Снегурочка"

  К жанру сказки Островский обращается в 1867-1868 годах В это время им была начата сказка «Иван-царевич» - нечто вроде феерии Возможно, возникшая потом Снегурочка имеет какую-то связь с названной сказкой, ибо в первоначальном варианте Снегурочки одним из действующих лиц должен был быть Иван-царевич В следующих сценариях женихом был и сын Бермяты, важничающий своим происхождением, и просто грубый фанфарон
 • Тип: Реферат

  Цвет в жизни и творчестве Федора Михайловича Достоевского и Льва Николаевича Толстого как средство к пониманию самих писателей

  Цвет – это один из видов красочного радужного свечения – от красного до фиолетового, а также их сочетаний или оттенков Оглянемся вокруг Все, что нас окружает, имеет свой цвет (или сочетает в себе несколько цветов) Цвет предметов может вызывать у человека собственные ассоциации С каждым из цветов связана его собственная ассоциация Классический пример – черный и белый Черный цвет – это темнота, мрак, бездна; белый – противоположность: свет, чистота, радость Также можно соотнести этот пример как добро и зло
 • Тип: Реферат

  Цветовая лексика в творчестве С. Есенина

  Сергей Есенин, поэтическое сердце России, прожил яркую, короткую, как мгновение жизнь. Всего 30 лет. Своим читателям он ставил богатое поэтическое наследство.
 • Тип: Курсовая работа

  Цветообозначения в поэзии С. Есенина

  Историческое исследование лексики ЦО показывает, что судьбы разных слов, составляющих группу ЦО, очень различны Одни из них пережили большие изменения, другие почти не изменились Одни развивают синонимические ряды, вступают друг с другом в те или иные отношения, объединяются в какие-то группы, другие держатся особняком, остаются как бы изолированными В известном смысле можно утверждать, что каждое слово имеет свою историю, живет своей жизнью «Филологический анализ помогает постичь взаимосвязь идеи и слова через образ, он помогает понять, как в фонетике, отдельных словах, метафорах, сравнениях
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144