Работы в категории Культура и искусство, страница 240, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Реферат

  Понятие святыни

  Как уже было сказано вначале, паломничество — это прикосновение к духовным ценностям, обогащение внутреннего мира через созерцание, усвоение, внутреннее проникновение в смысл предмета, явления, периода истории Туризм — это расширение кругозора, которое органически связано с пониманием того исторически обозримого времени, к которому относится то или иное священное место, памятник или произведение Для паломничества очень важно понятие святыни В русском религиозном понимании слова "святыня", "святость", "святой", "священный" выражают момент исключительност
 • Тип: Реферат

  Понятие цивилизации

  Цивилизация — материально-техническая, технологическая, материально-бытовая основа общества и его культуры, степень сложности, совершенства, качественное своеобразие экономических, социальных, политических (государственно-правовых) институтов данного общества
 • Тип: Доклад

  Понятие эстетического воспитания

  Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых его слов, поступков. Ни что иное, как окружающая среда не откладывает в душе его отпечаток на всю последующую жизнь.
 • Тип: Реферат

  Понятие, сущность и функции культуры

  Исследование культуры как системы, рассмотрение ее составляющих и функций остается актуальным вопросом научного познания Существует ряд культурологических концепций, рассматривающих культуру с разных точек зрения: теория культуры в философии Гегеля, философия культуры Шпенглера, представление культуры в виде совокупности знаковых систем и многие другие Фактически, каждый выдающийся мыслитель формулировал в своих трудах или выступлениях представления о культуре, ее функциях и ее роли в обществе И до сих пор в науке нет единого определения феномена культуры
 • Тип: Доклад

  Понятия «социально-культурная деятельность», «культурно-просветительская работа», «культурно-досуговая работа»

  До 90-х годов ХХ века культурно-досуговая работа была политизирована и тесно связана с идеологией КПСС После путча деятельность КД учреждений была деполитизирована, деидеологизирована, т е стала свободной от партийного воздействия и наполнилась новым содержанием, отсюда и новое название – СКД
 • Тип: Курсовая работа

  Понятия и классификации музеев на примере наиболее известных музеев Франции

  Объектом исследования в данной работе являются музеи в целом, но подробно рассматриваются музеи Франции Рассмотрение данной темы считается актуальной, так как именно музеи Франции составляют наибольший интерес для современного общества как объекты туризма
 • Тип: Контрольная работа

  Поняття "культура" та її сутність

  У історії і в сучасну епоху у світі існувало і існує величезна різноманітність видів культур як локально-історичних форм спільностей людей Кожна культура зі своїми просторовими і тимчасовими параметрами тісно пов'язана зі своїм творцем - народом (етносом, етноконфесійною спільністю) Будь-яка культура ділиться на складові частини (елементи) і виконує певні функції Розвиток і функціонування культур забезпечує особливий спосіб діяльності людини - соціальний (чи культурний), головна відмінність якого - дії не лише з предметно-речовими утвореннями, але і з ідеально-образними сутями, символічними ф
 • Тип: Курсовая работа

  Поняття візуального в культурі

  Актуальність дослідження Однією зі складових загальної культури, що тенденціями свого розвитку визначає духовний стан людини, є візуальність культури В епоху глобальної трансформації комунікації візуальні засоби подання інформації визнаються як найкращі Їх перевагою є компактність і чуттєва переконливість «Книжну цивілізацію» Гутенберга, безпосередньо пов’язану з логічним, абстрактним мисленням, заміщає «цивілізація бачення» Візуалізацію культури, як процес подвоєння культурного середовища, без перебільшення можна визначити як істотну зміну соціального буття, пізнавальних стратегій і особисті
 • Тип: Доклад

  Поняття та види драми

  Драма – родовий різновид літератури (поряд з епосом та лірикою), зумовлений потребами театрального мистецтва; полягає в художньому моделюванні життєвих колізій за відсутності авторських характеристик дійових осіб Можливості драми найповніше розкриваються завдяки сценічному втіленню, грі акторів, призначені для колективного сприймання Композиційну основу драми утворює членування її тексту на сценічні епізоди задля досягнення єдності зображуваних моментів, аби реальний час однозначно відповідав часові сприймання, названому художнім Драма базується на активному саморозкритті характерів дійових о
 • Тип: Реферат

  Поняття та значення дизайну в творчій діяльності

  Перш ніж говорити про історію й передісторію дизайну, давайте розберемося, чому взагалі їх розділяють Перед дизайнером поставлене завдання: спроектувати стілець, який може бути масово виготовлений з урахуванням можливостей технологічного процесу конкретного підприємства, тобто заданий матеріал, для якого існують верстати, можливість автоматизації процесу складання й т ін
 • Тип: Реферат

  Поп-Арт

  «Поп-арт» (англ pop art, от pop — отрывистый звук, лёгкий удар, хлопок, похожий на хлопанье пробки, буквально — искусство, производящее взрывной, шокирующий эффект; трактуется также как сокращение от английского popular art — популярное, общедоступное искусство), неоавангардистское направление в изобразительном искусстве Явившись своеобразной реакцией на абстрактное искусство и вместе с тем обнаружив связь с дадаизмом (особенно с творчеством М Дюшана) и сюрреялизмом, «П -а » получил распространение со 2-й половины 1950-х гг в США (основоположник направления — Р Раушенберг; К Олденберг, Дж Розе
 • Тип: Реферат

  Поп-арт

  После второй мировой войны в Америке сформировался большой социальный слой людей, зарабатывавших достаточно денег, чтобы приобрести товары, которые им не были особенно важны Например употребление товаров: Coca cola или Levi's джинсы становятся важным атрибутом этого общества Человек используя тот или другой товар, показывает свою принадлежность определенному социальному слою Ток формировалась массовая культура Вещи становились символами, стереотипами
 • Тип: Доклад

  Популярные сюжеты в изобразительном искусстве

  Все старые мастера бесчисленное количество раз изображали Мадонну с младенцем, святое семейство, сцену Благовещенья или такие эпизоды из жизни Христа, как бегство в Египет, отдых на пути в Египет, сцены Страстей Господа Иисуса Христа: Распятие, Снятие с креста, Оплакивание, Положение во гроб и т д
 • Тип: Статья

  Порт-Артурская икона Божией Матери

  Первый явленный образ ХХ века - Порт-Артурская икона Божией Матери - чудесен по своему происхождению и необычен по композиции: никогда еще в иконографии Царицы Небесной не было изображения, на котором плат с Нерукотворным Ликом Спасите ля держит Она Сама
 • Тип: Реферат

  Портрет в русской живописи 19 века

  К середине 19 в назревал кризис классического искусства Глубокие сдвиги, происшедшие в русском обществе после Отечественной войны 1812 г и восстания декабристов, нашли свое отражение в новых требованиях к искусству, сформулированных В Г Белинским в словах: “Все прекрасное заключается только в живой действительности” В это время в Академии художеств царили ложно-классические идеалы, далекие от реальной жизни В 1863 г произошел открытый разрыв группы художников с реакционным руководством Академии В России интеллигенция традиционно находится в оппозиции к власти Это событие открыло новые пути в
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 361