Работы в категории Культура и искусство, страница 221, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Курсовая работа

  Основні тенденції та перспективи розвитку естрадно-вокального ансамблю України

  Актуальність дослідження В даний час в України, разом з радикальними політичними, економічними, соціальними перетвореннями, відбуваються серйозні зміни в області культури, мистецтва і суспільної свідомості У цих умовах мистецтво циркової естради займає особливу нішу в художній культурі України
 • Тип: Учебное пособие

  Основні теоретичні концепції культури

  циклічного розвитку культури Дж Віко (1668-1740) Кожний народ, на думку вченого, проходить цикл в своєму розвитку, який включає три епохи: дитинство, або бездержавний період, де провідна роль належить жерцям; юність, для якої характерне формування держави і підкорення героям; зрілість людського роду, де відносини між людьми регулюються совістю та усвідомленням свого обов'язку Концепція циклічного розвитку дістала подальшого розвитку у працях М Данилевського (1882-1885), О Шпенглера (1880-1936), А Тойнбі (1889-1975) та інших вчених
 • Тип: Курсовая работа

  Основні техніки художнього оформлення Петриківським розписом

  Українська традиційна народна культура завжди відігравала роль національної І тому не варто забувати свою культуру На нашу думку Петриківський розпис завжди актуальний Петриківський розпис можна широко застосовувати в інтер’єрі, в побуті Славним петриківським розписом цікавилися дуже багато визначних майстрів Такі як Т Пата, Н Білокінь, Г Прудникова та інші За своє життя вони зробили великий внесок у розвиток петриківського розпису Вони створили величні, монументальні композиції Характерне сполучення елементів у петриківському розписі розгорнуті до глядача та профільне розташування
 • Тип: Реферат

  Основні форми існування етносу в історії української культури ХІV-ХVІІІ століття

  У роботі на матеріалі історичної традиції української культури та на основі виділення її соціальної специфіки досліджуються основні форми існування етносу в історії української культури ХІV - ХVІІІ ст , що є логічним продовженням попереднього аналізу Основним результатом даного дослідження є обґрунтування в якості таких форм інтеграції, колонізації та форми існування етносу в межах соціальної групи - козацтва Визначається особлива роль інтеграції полікультурних надбань, що виступає в ролі конструктивного елемента сучасного українського культуротворення
 • Тип: Реферат

  Основні функції культури

  Звичайно, що у реальному житті суспільства вище названі аспекти взаємодоповнюються, переплітаються Аналіз цих взаємопов’язаних сторін культури дозволяє з'ясувати, у чому полягають її основні функції Насамперед, слід відмітити адаптаційну функцію культури, яка дає можливість кожному індивідууму, який включається в процес функціонування і розвитку прилаштовуватися до існуючих в суспільстві оцінок і форм поведінки Наступною за значимістю є пізнавальна функція культури, суть якої полягає в ознайомленні людини зі знаннями, необхідними для оволодіння силами природи і пізнання соціальних явищ, для в
 • Тип: Шпаргалка

  Основние пути развития европейской культури ХІХ в.

  -поколеблены основы религиозного искусства ( началось еще во время Просвещения) новая система жизненных и духовных ценностей Бодлер: « 19 век- время потери веры» Исключения- религиозное возрождение в Германии и некоторые др пример» На первый план выходит индивидуальное чувство веры ( Фридрих,Рунге Редон )
 • Тип: Шпаргалка

  Основные вопросы по курсу культурологии

  В понятие культура каждый человек вкладывает свой смысл Явления К изучает множество конкретных наук: археология, этнография и т д У каждой из них свое представление о К как о предмете их исследования Для археологии культура - изучение дошедших до нас предметов, в кот материализованы результаты деятельности людей прошлых лет Этнография изучает проявления культуры того или иного народа во всем ее многообразии и целостности
 • Тип: Реферат

  Основные достижения культуры Древнего Китая

  Культура Китая восходит к очень глубокой древности и отличается не только богатством своих материальных и духовных ценностей, но и огромной жизнестойкостью Несмотря на бесчисленные войны, мятежи, разрушения, производимые завоевателями страны, культура Китая не только не ослабевала, а наоборот, всегда побеждала культуру завоевателей
 • Тип: Контрольная работа

  Основные задачи и методика проучивания маленьких и средних прыжков на уроках классического танца

  Прыжки — самая трудная часть классического танца Все, что вырабатывается экзерсисом и adagio, непосредственно связано с прыжками и во многом способствует их развитию Но особенное внимание следует уделять самим прыжкам
 • Тип: Реферат

  Основные идейные концепции в развитии эпохи итальянского Кватроченто

  Именно в это время гуманизм превращается в широкое культурное движение Характерным явлением периода было возникновение многочисленных центров культуры Такими центрами становятся Флоренция (она была безусловным лидером до конца ХУ в - начала ХУ1 в ), Милан, Венеция, Неаполь, Рим, затем Феррара, Мантуя, Болонья, Урбино, Римини Иными словами гуманистические идеи и в целом культура Ренессанса начали распространяться вширь В этот период (о чем мы еще подробнее скажем ниже) стали возникать и формироваться различные художественных школы (в искусстве) и основные направления гуманизма
 • Тип: Реферат

  Основные категории этики

  Начиная рассмотрение темы «основные категории и принципы этики в деятельности органов внутренних дел» необходимо отметить, что деятельность сотрудников внутренних дел практически постоянно связана со стрессовыми ситуациями, вызванными необходимостью использования мер принуждения и ограничения прав личности
 • Тип: Реферат

  Основные культурологические концепции

  Представление о культуре формировалось в процессе развития европейской теоретической мысли, истоки которой берут начало в эпоху Просвещения Если первоначально термин "культура" согласовывался с чем-то вполне конкретным, на что было направлено культивирование (например, культура земли, культура души), то в эпоху Просвещения он стал употребляться для обозначения достигнутого уровня общественного состояния человечества
 • Тип: Реферат

  Основные культурологические концепции. Человек, творчество, культура в философии Н. Бердяева

  Николай Александрович Бердяев (1874-1948) – русский религиозный философ Основное направление его работ – богоискательство, философия личности и свободы в духе религиозного экзистенциализма, персонализма и христианской эсхатологии
 • Тип: Реферат

  Основные модели современной культуры

  Впервые слово “культура” встречается и Цицерона, римского философа и оратора в 45 г до н э , для обозначения воздействия на человеческий ум философии В “Трускуланских беседах” Цицерон отмечал, что “культура ума есть философия” В русском языке В Даль в 1865 г характеризует культуру как умственное и нравственное образование
 • Тип: Реферат

  Основные направления в истории модернизма

  Многообразие художественных и социальных форм модернизма, различный характер этих форм на разных ступенях исторического развития XX столетия, а также широкий спектр идеологических устремлений, лежащий в основе эстетических экспериментов – все это затруднило поиски общих определений модернизма И все же к столь несхожим явлениям, как немецкий экспрессионизм, русский авангард, французский футуризм, испанский сюрреализм, английский имажинизм и прочее – современники применяли одно и то же название Термин «модернизм» происходит от французского слова «modernizme» (от лат modernus – новый, современный
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 361