Работы в категории Культура и искусство, страница 186, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Реферат

  Мировая пресса

  Первые газеты современного типа, зависевшие от рекламы не меньше, чем от тиражей, и представлявшие собой смесь политических, экономических и светских новостей и комментариев, появились в Великобритании в середине 18 в Будучи первой страной, пережившей промышленную революцию, Великобритания получила уникальную возможность обеспечить прессе крупные городские рынки сбыта, создать разветвленную сеть ее распространения и выпестовать целую армию рекламодателей – все, без чего газеты не смогли бы стать независимыми прибыльными предприятиями
 • Тип: Реферат

  Мировосприятие древнего египтянина

  Историю возникновения и развития искусства Древнего Египта можно проследить на огромном протяжении времени — свыше четырех тысяч лет Уже благодаря одному этому обстоятельству изучение египетского искусства представляет большой интерес, так как мы можем выяснить пути сложения и развития искусства в одном из первых в истории человечества классовых обществ и установить отражение в нем тех изменений, которые происходили в жизни египетского рабовладельческого общества
 • Тип: Реферат

  Мировые религии и система искусств

  Ф Энгельс в «Людвиге Фейербахе » выдвигает очень важное положение, имеющее принципиальное значение для понимания исторической эволюции и взаимодействия искусства и религии Он пишет: «Идеологии еще более высокого порядка (чем политика и право — Е Я ), то есть еще более удаляющиеся от материальной экономической основы, принимают форму философии и религии»
 • Тип: Контрольная работа

  Мировые религии. Отечественная культура XX века

  По мнению большинства исследователей, именно вероучение, т е верования и представления, составляющие систему догматов, являются основным, необходимым и достаточным признаком, определяющим понятие религии
 • Тип: Реферат

  Мистецтво в структурі людської життєдіяльності

  Мистецтво - вища форма естетичного освоєння дійсності І це не дивно Справа в тому, що в мистецтві естетичне - самоціль Митець не ставить перед собою інших цілей крім як створити естетичну цінність, у той час як в інших видах людської діяльності естетичне походить від цих видів діяльності Діяльність робочого, ученого, суспільного діяча і т д є реалізація специфічних виробничих, наукових, суспільних, спортивних цілей, але кожна має естетичне значення в тій мірі, у який у них виявляється творча сутність людини, його здатність творити в порівнянності з загальним рівнем досягнень людського роду і
 • Тип: Реферат

  Мистецтво доби бароко

  I Вступ; II Основна частина: 1 Архітектура; 2 Малярство; 3 Скульптура; 4 Ритування; III Висновки; IV Додатки; V Список використаної літератури Вступ Другою після княжих часів добою розвитку українського мистецтва, його золотим віком треба вважати XVII — XVIII ст — часи, коли українське козацтво в боротьбі зі своїми сусідами виборює фактичну незалежність України — вдруге після княжої доби Живучи спільним мистецьким життям із Західною Європою, Україна й на цей раз переймає новий напрям у мистецтві цілої Європи — стиль бароко Нові умови життя та соціального устрою з вищою верствою заможної козаць
 • Тип: Курсовая работа

  Мистецтво Польщі романського періоду

  Мистецтво польського раннього середньовіччя не обділено увагою польської громадськості Учених також не можна дорікнути в недоліку інтересу до цієї області досліджень В останні десятиріччя зроблено багато нових досліджень, що увінчалися вражаючими результатами - відкриттям зниклих або відновленням вигляду спотворених перебудовами пам'ятників романської архітектури Як окремими авторами, так і авторськими колективами написаний ряд фундаментальних робіт, що послужили підставою для подальших досліджень Великі заслуги в цьому належать таким вченим, як Маріан Морельовській, Міхал Валіцкий, Ян Захват
 • Тип: Доклад

  Мистецтво скоромохів

  У ранніх письмових пам’ятках як синонім вживається слово "скоморох" Етимологію цього слова остаточно не з’ясовано Відомо лише, що воно грецького походження і колись означало "майстер сміхотворства" Цікаво також, що в грецькій мові немає слова, від якого могло б походити "скоморох" саме в такому значенні, яке побутувало у нас Натомість поняття "скоморох" тотожне поняттю, позначеному в грецькій мові словом "мімос", тобто наслідування і наслідувач, удавання, удавам, що означає: особливий вид вистави в античному театрі, короткі сценки побутового й
 • Тип: Реферат

  Мистецтво як складова духовної культури суспільства

  В буденному вживанні поняття "мистецтво" та "художня культура" є тотожними Проте поняття "художня культура" є більш об’ємним, ніж поняття "мистецтво" Воно містить у собі всю систему мистецтв у цілому та кожен їх вид окремо, сам процес створення витворів мистецтва протягом багатьох століть, процес сприйняття мистецтва, спеціалізовані інститути культури (театри, музеї, концертні зали), в яких здійснюється зберігання та трансляція художніх цінностей Постійно збагачуючи суспільство новими художніми творами, мистецтво створює "предметну основу" худ
 • Тип: Курсовая работа

  Мистецтво, як важливий засіб культурно-виховної та просвітницької роботи

  Сформована чудовим російським художником А Пластовим думка про цілісність понять "мистецтво", "красота", "Батьківщина", "героїзм", може послужити лейтмотивом роботи, про роль мистецтва в героїчно-патріотичному вихованні військовослужбовців "…Треба, щоб людина цю не приходящу, неймовірну красу світу, - писав він, відчувала кожного часу, кожної хвилини І коли вона зрозуміє цю неймовірність, громоподібність буття – на все її вистачить: і на подвиги в роботі, і на захист Батьківщини, на любов до дітей, до всього людства, - ось для цього і існує мистецт
 • Тип: Контрольная работа

  Мистецтво, як об’єкт наукового дослідження. Види мистецтва

  Фактори зовнішньої взаємодії людини зі світом (знаряддя, праці, економіка, табу, моральне жнття тощо) мали обмежений характер, тому що кожен iз них мав вузьке поле застосування у соціальному житті У первісному суспільтві, напевне, досить часто траплялися сплески індивідуалізму, що виявляли себе в різних антигромадських проявах Отже, нео6хідний був засіб, який відтворюючи суспільні цінності i необхідну модель життя, безпосередньо i не примусово впливав на світовідчуття людини, регулюючи ії поведінку Духовний світ людини, що ускладнювався, ніякою мірою не в силі був відобразити i зберегти жоден
 • Тип: Реферат

  Мистецтво: вираження духовного буття світу

  Середні віки дали багато високоосвічених мислителів і християнських письменників, які обстоювали і розвивали ідеї свого часу Згадаймо насамперед головних представників патристики, що дуже сильно вплинули на своїх сучасників
 • Тип: Реферат

  Мистическая духовная традиция

  Мистическая духовная традиция – древний и ценнейший пласт культуры Невозможно представить себе изначальное восхождение к знанию без тайноведения, античную культуру – без мистерий, средневековье – без гностической эзотерики Мистика – исторически давний и разноликий феномен Она вплетена в ткань человеческой культуры, не отторжима от нее Но эта традиция вовсе не является архаической, прошлой Она сопровождает историю человеческого рода от истоков до наших дней
 • Тип: Курсовая работа

  Митрофан Беляев и Беляевский кружок

  евым, И Витолем Нередко я могла встретить сравнение Беляевского кружка с еще одним влиятельным музыкальным объединением конца прошлого века - "Могучей кучкой" во главе с М А Балакиревым К сожалению, у современных исследователей деятельности Беляева отводится меньше места Его, в частности,
 • Тип: Реферат

  Митьки в современном обществе

  В качестве вступления следует сказать, что субкультура митьков привлекала мое внимание сравнительно давно Вначале это было лишь восторженным любопытством, вызванным случайным прочтением отрывков из митьковской классики, затем простое любопытство уступило место почти что научному интересу Надо заметить, что интерес этот не ограничивался перечитыванием и разучиванием разнообразных произведений митьковской классики как-то: «Папуас из Гондураса», «Максим и Федор», «Митьки», «Золото на ветру» и др , а также распространением митьковских идей среди близких друзей и родственников Мною ставился ряд см
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... 361