Работы в категории Культура и искусство, страница 166, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Культура и искусство • Тип: Статья

  Культурная политика

  Направление политики государства, связанное с планированием, проектированием, реализацией и обеспечением культурной жизни государства и общества В нашей стране в советский период культурная политика была неотделима от агитации и пропаганды, осуществлявшейся Идеологическим отделом ЦК КПСС, а Министерство культуры было лишь одним из частных исполнителей этой политики Сейчас культурная политика в России сводится к сравнительно автономной и малоскоординированной деятельности различных ведомств, имеющих отношение к охране культурного наследия, художественной деятельности, печати, библиотечному дел
 • Тип: Реферат

  Культурная политика тиранов

  Расцвет аристократической поэзии продолжался вплоть до V века, однако между господством знати и народным государством есть переходный этап — тирания, которая для истории образования оказалась не менее плодотворной, нежели для государственного развития, и потому здесь нужно отвести ей место, после того как мы уже много раз упоминали о ней Сицилийская тирания, для представителей которой — Гиерона и Ферона — Пиндар написал свои великие стихотворения, есть особое самостоятельное явление — это видел уже Фукидид [1] На этом форпосте эллинского мира перед лицом все более расширяющейся торговой и вое
 • Тип: Реферат

  Культурная революция в СССР (1922-1941 гг.)

  «Культурная революция в СССР — совокупность изменений в духовной жизни общества, осуществленных в СССР в 20-30-е гг XX в , «составная часть социалистического строительства, создание социалистической культуры» [Бухарин Н И Ленинизм и проблема культурной революции — в кн : Бухарин Н И Избранные произведения — М : Политиздат, 1988 - С 368-390]«Что же касается официально зафиксированных суждений партийных инстанций, то впервые понятие «культурная революция» встречается в резолюции ЦК РКП(б) «О политике партии в области художественной литературы», принятой 18 июня 1925 г Отмечая достижения в сфере
 • Тип: Статья

  Культурная унификация в сфере питания как отражение функционализации телесного опыта

  В первом выпуске альманаха Studia culturae мы обращались к проблеме взаимосвязи между стратегиями удовольствия и формируемым культурой телесным опытом, рассматривая с этих позиций интериоризацию цивилизационного императива «наслаждения вкусом» В заключение опубликованной статьи мы постулировали, что ценности индустриальной модернистской эпохи, культивировавшей заботу о вкусе, уходят в прошлое по мере того как сдаёт свои позиции прежняя элита, представленная индустриальной буржуазией [1] В данной статье мы хотели бы показать, как трансформировались стратегии удовольствия вследствие снижения ро
 • Тип: Контрольная работа

  Культурний простір

  Культура, як спосіб організації суспільного, групового та індивідуального життя, припускає можливість найрізноманітніших вирішень людських проблем, пристосування до умов соціального часу і простору Які ж функції повинна виконувати культура, щоб забезпечити, з одного боку, стабільність суспільного буття людей, а з іншого - нові підходи до мінливого світу?
 • Тип: Реферат

  Культурний розвиток Київської Русі

  IX – XIII ст – це період Київської Русі Феномен надзвичайного злету культури Давньоруської держави вчені пояснюють тісними зв’язками з Візантією, Хазарією, країнами Центральної і Західної Європи Їх вплив на культурний поступ в Русі був справді значним, але не вирішальним У давньоруській культурі немає галузі, розвиток якої не спирався б на багатовікові, іноді тисячолітні місцеві традиції, збагачені впливом сусідніх народів
 • Тип: Реферат

  Культурний розвиток України

  Культура (лат colere, "населяти", "вирощувати", "сприяти", "успадковувати") — термін для означення алгоритмів людської поведінки і символічних структур, які надають цій поведінці сенсу і значимсті
 • Тип: Реферат

  Культурний розвиток України в XV-XVII ст.

  Після занепаду Київської русі литовське проникнення, польська експансія, татарська агресія суттєво вплинули на перебіг подій в українських землях У XIV-XVII ст відбулися значні зміни і усіх сферах суспільного життя Неоднозначні процеси були притаманні у цей час культурному розвитку України Піднесенню культури сприяло технічний та технологічний прогрес, поява на історичній сцені козацтва, яке виступало могутнім культуротворчим чинником Європейський спалах Відродження дав поштовх розвиткові гуманістичної думки у Україні Носіями нових ідей стали Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна, Станіслав Ор
 • Тип: Реферат

  Культурно-історичні репрезентації ідеї людини

  Суттєвої рисою первісної людини є тотожність індивіда і роду, розчинення людини в колективі Спрямованість погляду в минуле негатизувала вияви людської індивідуальності Самобутність і самостійність сприймались як загроза цілісності Індивідуальні й неконтрольовані вчинки несли можливість повернення хаосу Порушення родової приреченості відразу й жорстоко каралося Нормою було непохитне наслідування традиції, яке винагороджувалося Жорсткі механізми соціального контролю і нормативності забезпечували усталеність існування суспільства Відсутність поділу праці економічно закріплювала стихійно нерозчле
 • Тип: Реферат

  Культурно-досуговая деятельность

  Современная наука связывает сущность досуга с одним из полюсов человеческой деятельности, носящей в целом двухфазовый характер: «усилие – расслабление», «работа – отдых», «утомляющий вид актив­ности – восстанавливающий вид активности» и т п Представле­ние об отдыхе формируется как о деятельности, имеющей многофункциональное на­значение, приобретающей сложное содержание, многообразные формы организации
 • Тип: Реферат

  Культурно-досуговая деятельность на Руси

  Культурно-досуговая деятельность в нашем обществе является автономным образованием, в тоже время она тесно связана с другими видами деятельности: бытовой, религиозной, торговой, социальной, политической В историческом и современном аспектах отчётливо просматриваются различия между организацией досуга в специализированном центре культурной деятельности (театр, концертный зал, картинная галерея) и в неком неорганизованном пространстве Культурно-досуговая деятельность в этом случае сопутствует какому-либо другому процессу, а не является самоцелью
 • Тип: Реферат

  Культурно-досуговые учреждения

  В настоящее время разветвленную сеть учреждений культуры можно характеризовать по территориальному признаку Территориальный признак учитывает численность учреждений по месту их расположения в масштабе района, города, области, края, республики Профсоюзная сеть претерпевает кардинальные изменения в связи с переходом на рыночные отношения Многие предприятия отказываются содержать Дворцы культуры, и им приходится менять профиль работы
 • Тип: Доклад

  Культурно-исторические типы

  Существенный вклад в осмысление проблемы соотношения куль­туры и цивилизации внес русский философ Н Я Данилевский (1822—1885) В частности, он сформулировал принципиально новую культурологическую концепцию, которая знаменовала разрыв с предшествовавшей традицией
 • Тип: Статья

  Культурно-историческое направление на рубеже XIX-XX ВВ. Ф.Ф. Зелинский. Ю.А. Кулаковский

  Историко-филологическое направление составляло центральный ствол русской науки об античности, но оно не исчерпывало ее; рассматриваемый период отличался исключительным разнообразием и богатством и иных направлений, которые, ответвляясь от главного древа, сами достигали большой полноты развития, содействуя восприятию и постижению античности во всей ее целостности Эти ответвления соответствовали главным сущностным аспектам античной цивилизации - литературе, религии, театру и искусству древних греков и римлян, их социальной, политической и экономической жизни Все эти грани ушедшей в прошлое клас
 • Тип: Контрольная работа

  Культурно-освітнє життя на Західно-Українських землях в другій половині ХІХ ст

  Утворення незалежної Української держави та розбу­дова її державно-правових інститутів дало новий поштовх в об’єктивному дослідженні колись заборонених тем з історії українського народу та його державності Важливе місце у цьому дослідженні займає історико-правова наука, яка на думку багатьох вчених, отримує якісно нові можливості для свого розвитку Однією зі сфер історико-правового дослідження є вивчення державних утворень українського народу та діяльність їх законодавчих і виконавчих органів влади Історичний досвід державотворення дає можливість критично оцінити сучасний процес розбудови Укр
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 361