Работы в категории Коммуникации и связь, страница 26, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Курсовая работа

  Дроссель

  В результате конструктивного расчёта дросселя по указанным данным определяется вид изоляции обмотки и марка обмоточного провода, после чего проверяется возможность его размещения в окне магнито провода выбранного типоразмера
 • Тип: Реферат

  Дроссель помехоподавляющий

  ХХ столетие, и особенно его вторая половина, ознаменовалась для радиотехники бурным её развитием как по количеству, так и по качеству и сложности функций, выполняемых радиотехническими системами и средствами Потребности развивающейся радиотехники способствовали развитию электронной техники, и напротив, появление новых электронных приборов, в особенности сверхвысокочастотных и квантовых электронных приборов: магнетронов и клистронов, ламп бегущей и обратной волны, лазеров, мазеров и др , привело к резкому расширению возможностей радиотехники, к освоению СВЧ – диапазонов электромагнитных волн В
 • Тип: Лабораторная работа

  Електровимірювальна апаратура

  Прилади і обладнання: міліамперметр mA (~ 300 мА), зразковий міліамперметр mA (~300 мА з класом точності 0 5), вольтметр V1 ( - 15 В), зразковий вольтметр V (-15 В з класом точності 0 5), резистори R/1, R/2, з’єднувальні проводи
 • Тип: Учебное пособие

  Електроніка та мікропроцесорна техніка

  Як відомо, вільні електрони в провідних матеріалах знаходяться в безперервному хаотичному русі За звичайних умов електрони не можуть вийти за межі поверхні тіл, оскільки цьому перешкоджають електричні сили взаємодії електрона з тілом Щоб електрон вилетів за межі металу, він повинен володіти енергією, достатньою для подолання сил, що утримують його в металі Внутрішній енергії електрона для цього недостатньо Тому йому потрібно надати додаткову енергію ззовні Найменша додаткова енергія, яку необхідно надати електрону ззовні для подолання сил, що утримують його в металі, називається роботою виход
 • Тип: Учебное пособие

  Електронні аналогові осцилографи

  Електронний осцилограф є універсальним приладом, який призначається для спостереження, дослідження й фотографування форми електричних сигналів з екрана електронно-променевої трубки (ЕПТ) Окрім якісної оцінки досліджуваних процесів, осцилографи дозволяють вимірювати ряд величин: напругу, інтервал часу, частоту, фазовий зсув, коефіцієнт амплітудної модуляції та ін Широке розповсюдження електронних осцилографів обумовлено великим вхідним опором, безінерційністю до дуже високих частот, високою чутливістю та широкими межами значень вимірюваних параметрів
 • Тип: Курсовая работа

  Електронна візитна картка

  Необхідною ланкою будь-якої сучасної інформаційної системи, що зв'язує цю систему з дослідником, диспетчером, оператором, є засоби відображення інформації, будь то індикатор, табло, друкувальний пристрій або їхні сполучення Розвиток машинних цифрових методів обробки інформації, з одного боку, висока швидкість і достовірність сприйняття людиною відомостей, представлених у формі цифр і букв, з іншого боку, обумовили стрімкий прогрес пристроїв знакової індикації й реєстрації
 • Тип: Курсовая работа

  Електротехніка і спецтехнологія електромонтерів

  Енергія – це кількісна міра руху і взаємодії всіх форм матерії Будь – який вид енергії має свого носія Наприклад , механічною енергією володіє вода , що падає на колесо гідротурбіни , заведена пружина ; тепловою – нагрітий газ , пара , гаряча вода
 • Тип: Реферат

  Етапи модернізації існуючих мереж загального користування та розрахунок часових затримок повідомлень в інтелектуальній надбудові

  Для реалізації IN на базі ТМЗК України крім суто технічних питань, пов'язаних з технологією надання послуг, необхідно проробити низку системних і організаційно-технічних питань, безпосередньо пов'язаних з особливостями існуючої мережі зв'язку Аналіз світового досвіду показує, що через велику вартість програмно-апаратних засобів, потрібних для побудови платформи, і через невизначеність попиту на послуги IN її впровадження навіть у мережах великих операторів починається з уведення функцій SSP в одній-двох комутаційних станціях Крім того, обмеження, обумовлені наявністю в мережах комутаційного о
 • Тип: Реферат

  Загальні відомості про волоконно-оптичні системи передачі

  Можливість збільшення обсягів інформації, що передається, найбільш повно реалізується при застосуванні волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП), що поряд з такими широко розповсюдженими засобами зв'язку, як супутниковий зв'язок та радіорелейні лінії мають значно більш широку смугу пропускання
 • Тип: Реферат

  Загальні принципи управління мережними ресурсами в ТКС

  Основною метою мережного управління, в кінцевому результаті, є забезпечення заданних показників якості обслуговування (Quality of service, QoS) Підтримка якості обслуговування в сучасних, перш за все, мультисервісних ТКС є досить трудомістким завданням і вимагає узгодженого розв’язання цілого комплексу задач управління мережними ресурсами Однією з найважливіших складових системи мережного управління є підсистема управління мережними ресурсами на рівнях транспортної мережі та мереж доступу до неї Засоби управління мережними ресурсами на цих рівнях мають брати активну участь у процесі забезпече
 • Тип: Учебное пособие

  Загальні уявлення про індуктивні фільтри

  В даній лекції будуть розглянуті фізичні процеси у фільтрах верхніх частот, смугових, загороджувальних, режекторних Ці фільтри як і фільтри нижніх частот широко використовуються в апаратурі радіозв’язку, радіорелейному зв’язку, а особливо в системах передачі з частотним розділом каналів
 • Тип: Курсовая работа

  Загальна характеристика датчиків

  1 По тому параметру зовнішнього середовища, яке перетворюється у напругу або струм Відрізняють датчики тиску (А), сили (Б), положення (по координаті або по куту) (В), переміщення (по координаті або по куту) (Г), швидкості (лінійної або кутової) (Д), прискорення (лінійного або кутового) (Е), вібрації (Ж), близькості (З), температури (І), газового складу середовища (К), оборотів (Л), деформації (М), вологості (Н) тощо
 • Тип: Реферат

  Загальний опис підходів мережевого аналізу

  Моделювання є могутнім методом наукового пізнання, при використанні якого досліджуваний об'єкт замінюється простішим об'єктом - моделлю Основними різновидами процесу моделювання можна вважати два його вигляду - математичне і фізичне моделювання
 • Тип: Реферат

  Заготовки и процесс обработки оптических деталей

  Заготовки оптических деталей из оптического стекла получают в виде прямоугольных или круглых пластин, плиток, штабиков и прессовок (рис 1) На обработку заготовки поступают партиями, состоящими из заготовок одного наименования и размера К партии прикладывают сопроводительный паспорт, в котором указывают фактические значения оптических характеристик стекла, показатели качества, номера варок и отжига При обработке нельзя смешивать заготовки разных партий, так как в ряде случаев при сборке изделия оптических детали комплектуют с учетом фактических значений показателя преломления и дисперсии
 • Тип: Реферат

  Задачі сигналів та критерії оптимальності рішень

  Задача оцінювання параметрів сигналів У цій задачі обробки сигналів за сумішшю сигналу з завадою необхідно прийняти рішення про те, яке значення приймає параметр сигналу При цьому припускається, що на інтервалі часу спостереження сигналу параметр не змінюється:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 158