Работы в категории Коммуникации и связь, страница 22, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Реферат

  Діагностування електронних приладів релаксаційного типу

  Такі пристрої працюють в автоколивальному режимі (реле циклічної дії) та за сигнали управління сприймають факт підключення напруги живлення і зміну постійної часу кола зворотного зв’язку (як правило за рахунок R- складової)
 • Тип: Контрольная работа

  Діагностування частотнопараметрованих пристроїв

  На панелі приладів автомобілів можуть встановлюватися електронні тахометри, побудовані за різним принципом дії та схемним рішенням: тахометри з електроприводом типу 121 8313; аналогові тахометри, побудовані за схемою очікуючого мультивібратора типу ТХ-193, 251 3813; цифрові тахометри з дискретною індикацією
 • Тип: Курсовая работа

  Дільник частоти з коефіцієнтом ділення К = 210 на JK-тригерах

  Пояснювальна записка виконана на білих аркушах формату А4 Зміст пояснювальної записки складається з трьох розділів: загальний розділ, спеціальний розділ, та розділ охорони праці Текст містить 9 рисунків та 2 таблиці, нумерація рисунків та таблиць починається з кожного розділу У текстовій частині проекту є формули, які використовувалися для розрахунків
 • Тип: Реферат

  Діоди і транзистори

  Щоб з’ясувати природу електричного струму в напівпровіднику, необхідно пригадати будову речовини Насамперед згадаємо, що являє собою атом хімічного елемента Згідно сучасних наукових уявлень, атом будь якої речовини складається з позитивно зарядженого ядра, навколо якого, на певних орбітах, обертаються негативно заряджені електрони Модель такого атома зображено на рис 1
 • Тип: Реферат

  Данные дистанционного зондирования Земли как источник информации для баз геоданных

  Данные дистанционного зондирования – данные о поверхности Земли, объектах, расположенных на ней или в ее недрах, полученные в процессе съемок любыми неконтактными, т е дистанционными методами По сложившейся традиции, к ДДЗ относят данные, полученные с помощью съемочной аппаратуры наземного, воздушного или космического базирования, позволяющей получать изображения в одном или нескольких участках электромагнитного спектра Характеристики такого изображения зависят от многих природных условий и технических факторов К природным условиям относятся сезон съемки, освещенность снимаемой поверхности, с
 • Тип: Реферат

  Датчик давления

  НПК ВИП предлагает линейку малогабаритных аналоговых датчиков избыточного давления СДВ-И-А Датчики предназначены для измерения избыточного давления пара, газа, жидкости в современных автоматических системах управления и коммерческого учета Новые конструктивно-технические решения, основанные на использование поликремниевых чувствительных элементов, обеспечивают высокие метрологические характеристики
 • Тип: Курсовая работа

  Датчик шума

  Условия эксплуатации блока подразумевают постоянное действие вибрации (10 g) и воздействие ударов (перегрузка 15 g, форма импульса прямоугольная,  = 15 мс), давление 760 мм рт ст , диапазон температур (-60 – +100)С, влажность до 80% при температуре 300С
 • Тип: Контрольная работа

  Датчики

  Датчик є найважливішим елементом системи автоматичного регулювання За допомогою датчика регулятор одержує данні про дійсне значення регульованого параметра Чім точніше і швидше надходить сигнал від датчика, тим краще працює вся система в цілому У найпростішій системі автоматичного регулювання дійсне значення регульованого параметра виміряється одним датчиком Від якості датчика залежить точність підтримки регульованого параметра на заданому рівні У більш складних промислових системах керування необхідна інформація про режим роботи установки надходить від декількох датчиків, що пред'являє до ни
 • Тип: Контрольная работа

  Датчики гидравлических механизмов

  Если известны те или иные показатели элемента, то можно оценить свойство этого элемента В автоматике и телемеханике свойства элементов оцениваются разными показателями, связанными входными и выходными величинами [1, 21-25]
 • Тип: Реферат

  Датчики перемещений

  Одним из узлов, определяющих точность работы любой системы позиционирования, являются датчики перемещения Датчики перемещений предназначены для преобразования величины линейного перемещения или угла оборота ходового винта в унитарный код: простую последовательность одинаковых по длительности и амплитуде электрических импульсов, число которых прямо пропорционально величине углового или линейного перемещения
 • Тип: Реферат

  Датчики угла поворота

  Промышленная электроника используется в различных отраслях народного хозяйства, науки и техники Наряду с тенденцией автоматизации технологических и производственных процессов на базе вычислительной техники, современная промышленная электроника стала наиболее распространённой
 • Тип: Реферат

  Датчики УЗ сканеров

  Датчиком УЗ сканера (по-английски Probe) называют выносное устройство, которое служит для локации объекта УЗ колебаниями и приема и преобразования в электрические импульсы отраженных звуковых сигналов (эхо) Датчик содержит один или несколько пьезоэлементов и другие механические и электрические компоненты, тип которых зависит от назначения датчика Рассмотрим устройство простейшего датчика, содержащего один пьезоэлемент (рис  1) Такой датчик называют еще монозондом
 • Тип: Реферат

  Двоично-ортогональные системы базисных функций

  Широкое использование спектрально-частотного представления процессов при исследовании сигналов и систем (преобразование Фурье) связанно с тем, что при гармонических воздействиях колебания сохраняют свою форму при прохождении через линейные цепи (системы) и отличаются от входных только амплитудой и фазой Это свойство используют ряд методов исследования систем (например, частотные методы)
 • Тип: Курсовая работа

  Двоичный циклический код Хэмминга

  Информационная последовательность отдельными комбинациями не корректирующего кода через первое положение ключа направляется в кодер и в ЗУ передатчика На выходе кодера образуется комбинация корректирующего кода, которая поступает в модулятор прямого канала В прямом канале возможно искажение сигнала На приемной стороне решение о принятом символе принимается демодулятором с так называемой зоной ненадежности
 • Тип: Курсовая работа

  Двухзеркальная параболическая антенна круговой поляризации по схеме Кассегрена

  Улучшение электрических характеристик, в частности повышение коэффициента использования поверхности раскрыва антенны, так как наличие второго зеркала облегчает оптимизацию распределения амплитуд по поверхности основного зеркала
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... 158