Работы в категории Коммуникации и связь, страница 16, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Курсовая работа

  Вимірювання роботи виходу електронів методом Кельвіна

  Поштовхом до перших досліджень роботи виходу послужили дві причини Одна з них - гостра потреба електровакуумної промисловості, що швидко розвивалася, в довговічних і ефективно працюючих катодах Інша причина – виникла у розумінні того, що робота виходу є фундаментальним поняттям в новій електронній теорії металів і тому вимірювання цієї величини в різних умовах дозволяє глибше розпізнати властивості металів
 • Тип: Реферат

  Вимірювання: термінологія, прилади, похибки

  У процесі виконання вимірювання, його аналізу, необхідно знати, розуміти і застосовувати прийняту термінологію, яка використовується в області знань теорії вимірювання, що є показником високої кваліфікації інженера, який виконує вимірювальні роботи До основної термінології в теорії вимірювання відносяться наступні визначення і їхня характеристика:
 • Тип: Реферат

  Вимоги до системи ІР-телебачення

  Головна станція – це базовий компонент рішення IP-TV при побудові послуг цифрового телебачення (рис 2) Основна функція головної станції IP-TV – формування відеоконтента і подальша трансляція вихідного потоку відеоданих у форматі Video-over-IP
 • Тип: Реферат

  Випадкові процеси та одновимірні закони розподілу ймовірностей

  Характер прийнятих сигналів як носіїв інформації є випадковим і заздалегідь не є відомий, тому з цього погляду сигнали треба розглядати як випадкові функції часу Крім того, передавання інформації завжди супроводжується дією різноманітних завад та шумів, тому реальні сигнали є сумішшю корисного сигналу та завади
 • Тип: Учебное пособие

  Виявлення грубих результатів вимірювань

  При використанні статистичних методів для оцінки результату і характеристик випадкових похибок вимірювань за вибіркою (серією, рядом) результатів спостережень обмеженого об’єму повинна виконуватися вимога однорідності цієї вибірки, тобто приналежність усіх її членів до однієї генеральної сукупності Проте на практиці дана вимога часто порушується, оскільки до складу вибірки можуть входити результати спостережень, які мають грубі похибки і промахи, що може призвести до істотного викривлення результату вимірювань і його похибки
 • Тип: Контрольная работа

  Влияние высоты установки антенны БС на уровень принимаемого сигнала

  При расчете уровня сигнала в точке приема необходимо учитывать волны, отраженные от земной поверхности Влияние отраженных от поверхности земли лучей на устойчивость связи можно учесть на основании двулучевой модели (рис 1 1)
 • Тип: Лабораторная работа

  Влияние дестабилизирующих, технологических и эксплуатационных факторов на радиоэлемент

  Цель работы: Применить метод статических испытаний (метод Монте-Карло) для прогнозирования электро-радиоэлементов (конденсаторов); оценить влияние дестабилизирующих, технологических эксплуатационных факторов на радиоэлемент
 • Тип: Курсовая работа

  Внешние запоминающие устройства

  Внешняя память предназначена для долговременного хранения программ и данных Устройства внешней памяти (накопители) являются энергонезависимыми, выключение питания не приводит к потере данных Они могут быть встроены в системный блок или выполнены в виде самостоятельных блоков, связанных с системным через его порты Одной из определяющих характеристикой внешней памяти является ее объем Объем внешней памяти можно увеличивать, добавляя новые накопители Не менее важными характеристиками внешней памяти являются время доступа к информации и скорость обмена информацией Эти параметры зависят от устройст
 • Тип: Реферат

  Внешние запоминающие устройства(ВЗУ)

  Выпускаемые накопители информации представляют собой гамму запоминающих устройств с различным принципом действия физическими и технически эксплуатационными характеристиками.
 • Тип: Контрольная работа

  Внутренняя организация микроконтроллеров AVR

  32 регистра общего назначения выполняют функцию аккумулятора Это означает, что в каждый из этих регистров можно записать и считывать информацию а также то, что результат выполнения арифметических команд можно сохранять в любой из этих регистров
 • Тип: Реферат

  Воздействие радиационного излучения на операционные усилители

  Воздействие ионизирующих излучений (ИИ) на какое-либо вещество сопровождается выделением энергии частицей ИИ Дальнейшая релаксация полученной энергии и распределение её по объёму вещества происходят в форме различных радиационных эффектов Принято выделять два вида основных эффектов: смещения (обусловленные смещением атомов из своего нормального положения) и ионизации (связаны с образованием свободных носителей заряда под действием ИИ)
 • Тип: Реферат

  Воздействия в электрических цепях

  Воздействиями в электротехнике называют различные проявления электромагнитных сил, приводящие к изменению состояния электрической цепи Под влиянием воздействий в электрической цепи возникают реакции, которые определяются как видом воздействия, так и характеристиками самой цепи При этом основными величинами, характеризующими состояние электрической цепи, являются электрические напряжение и ток
 • Тип: Реферат

  Воздушные линии электропередачи

  Воздушной линией электропередачи (ВЛ) называется устройство для передачи и распределения электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным изоляторами и арматурой к опорам или кронштейнам инженерных сооружений (мостов, путепроводов и т п )
 • Тип: Курсовая работа

  Возможности биллинговых систем для операторов фиксированной связи

  Современные тенденции развития рынка телекоммуникаций, связанные с постоянно и быстро растущим многообразием видов предоставляемых услуг связи и их объемов, ставят перед операторами связи все более сложные задачи по организации процесса предоставления этих услуг своим клиентам К таким задачам относятся обеспечение гибкой системы учета и тарификации оказываемых услуг, выставления счетов и учета оплаты (что составляет основу биллинговых систем или АСР – автоматизированных систем расчетов); обеспечение учета потребностей клиентов в различного вида услуг (CRM); поддержка различных способов оплаты
 • Тип: Дипломная работа

  Волновая резонансная теория

  В данной работе разрабатывается волновая резонансная нейронная сеть, выполняющая задачи распознавания и обучения В качестве прототипа рассмотрена Адаптивно Резонансная Теория Гроссберга Для выбора модели нейрона для разработанной сети, рассмотрены пять существующих моделей нейронов Так же разработана модель импульсного двухпорогового нейрона и обоснован ее выбор
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 158