Работы в категории Коммуникации и связь, страница 116, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Коммуникации и связь • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок керованого випрямляча за схемою з нульовим виводом

  У курсовому проекті проводиться опис схеми керованого випрямляча, обгрунтування вибору елементів, розроблений захист пристрою від аварійних режимів, при розрахунку враховувалось коливання величини живлячьої напруги, для підсилення несинусоїдальних сигналів на вході випрямляча передбачений нульовий вентиль
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок керованого випрямляча та системи імпульсно-фазового керування

  Випрямляч – пристрій, що перетворює змінний струм у постійний Він складається з трансформатора, що перетворює напругу ланцюга живлення у необхідну за величиною; вентильного блоку, що перетворює змінну напругу в пульсуючу та фільтра, що згладжує пульсації випрямленої напруги до необхідної для нормальної роботи споживача величини У даній курсовій роботі розглядається трьохфазний керований випрямляч, побудований з використанням керованих вентилів (тиристорів) В такому випрямлячі використовується трансформатор із двома обмотками Фільтри, що згладжують, виконані на основі дроселів
 • Тип: Контрольная работа

  Розрахунок п'єзоелектричного перетворювача

  П'єзоелектричний перетворювач - електромеханічний, або електроакустичний перетворювач, дія якого заснована на п'єзоелектричному ефекті Основна частина п'єзоелектричного перетворювача складається з окремих або об'єднаних в групи електрично і механічно зв'язаних один з одним п'езоелементів У свою чергу п'єзоелементи або їх групи залежно від призначення і устрою п'єзоелектричного перетворювача можуть бути конструктивно пов'язані з пасивними механічними елементами
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок приймача АМ-сигналів на інтегральних мікросхемах

  Радіоприймач - електронний пристрій призначений для прийому, обробки та відображення в зрозумілому для людини вигляді інформації, яка передається електромагнітними хвилями Приймач являється найбільш розповсюдженим радіо технічним пристроєм, значення якого в економічному, соціальному і культурному житті людини неможливо переоцінити Радіозв'язок неможливий без радіоприймача, з винайденням якого і розпочалася ера радіо
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок радіоприймального пристрою цифрової системи передачі інформації

  Радіоприймальним пристроєм (радіоприймачем) називається пристрій, на вхід якого з антени подається високочастотний сигнал, модульований за певним законом, а на виході – кінцевий пристрій, на якому присутня напруга, що змінюється за законом модуляції Радіоприймачі можна класифікувати за різними ознаками, наприклад за діапазоном частот, за характером модуляції сигналу, що приймається, за видом підсилювальних елементів, що використовуються і т д Найбільше поширення отримала класифікація за призначенням: професійні приймачі зв’язку, приймачі радіомовлення, телевізійні, радіо- та гідролокаційні, с
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок рамкової антени

  Антена входить в склад будь-якої радіолінії Основне призначення антени – випромінювання і приймання радіохвиль Тобто антена – це пристрій, який перетворює направлені електромагнітні хвилі в радіохвилі і навпаки Антени поділяються на: передавальні, приймальні і передавально-приймальні
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок слідкуючої системи

  На вхід системи подається кут , величина якого регулюється, який через потенціометр перетворюється у змінну напругу і поступає на один вхід елемента порівняння На інший, інверсний, вхід поступає вихідний кут  , перетворений вихідним потенціометром у напругу На виході суматора маємо напругу U0 = Кв( – ) , яка збільшується електронним підсилювачем до значення Un = Kгр U0 , що потрапляє на тиристорний перетворювач, який виробляє керуючу напругу на виконавчий двигун Д Двигун перетворює енергію напруги UД у кінематичну енергію обертання вала, яка через редуктор РЕД іде на робочий механізм РМ
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок схеми підсилювача з двополярним джерелом електроживлення

  Електричні сигнали використовують у всіх галузях науки та техніки Так, у пристроях електрозв'язку вони передають інформацію на відстань Різні процеси як у техніці так і у живій природі супроводжуються появою електричних потенціалів та струмів У більшості випадків значення електричних сигналів, відображаючи інформацію о процесах та явищах у природі та техніці, дуже малі Тому, щоб скористатися цими сигналами їх необхідно підсилити за допомогою підсилюючих пристроїв
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок технічних параметрів радіолокаційної станції (РЛС)

  РЛС повинна забезпечити виявлення цілі з ефективною відбиваючою поверхнею на фоні власних шумів приймача на межі зони огляду в кутомісцевій площині (рис 1) з імовірністю вірного виявлення та імовірністю хибної тривоги (для всієї зони огляду) при одноразовому перегляді Модель сигналу (поодинокого) на вході приймача - сигнал з випадковою початковою фазою та флюктуючою амплітудою
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок транзисторного резонансного підсилювача потужності

  Підсилювачем потужності радіосигналів називається пристрій, який перетворює енергію джерела постійного струму в енергію високочастотних коливань для забезпечення заданої потужності цих коливань на виході підсилювача
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок трьохфазного мостового випрямляча

  Схеми випрямлячів трифазного живлення застосовуються в основному для живлення споживачів середньої й великої потужності Первинна обмотка трансформаторів таких випрямлячів складається із трьох фаз і з'єднується або в зірку, або в трикутник Вторинні обмотки трансформатора (їх може бути трохи) також трифазні За допомогою спеціальних схем з'єднання вторинних обмоток і всього випрямляча можна одержати випрямлення напруга із числом пульсацій за період , кратним шести Зі збільшенням числа пульсацій у випрямленій напрузі значно скорочуються габаритні розміри електричних фільтрів, що згладжують, або в
 • Тип: Лабораторная работа

  Розрахунок усталеного процесу в електричному колі

  Для отримання результатів, були використані методи розрахунку електричних кіл А саме метод комплексних амплітуд, що призначений для розрахунку кола на першій і вищій гармоніках Використано принцип суперпозиції, що струм в будь-якій вітці електричного кола, що викликаний одночасно дією кількох джерел енергії, що входять в склад цього кола дорівнює алгебраїчній сумі струмів в цій вітці, що викликані дією кожного з джерел енергії окремо
 • Тип: Курсовая работа

  Розрахунок цифрового лінійного тракту

  Даний курсовий проект складається з двадцяти шести сторінок формату А4 Він складається із переліку умовних скорочень, вступу, шести розділів, висновків та списку використаних джерел (їх кількість становить 13) В склад курсового проекту входить: 4 рисунки, 8 таблиць та 10 формул
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка і оформлення конструкторської документації гібридних інтегральних мікросхем

  Інтегральні мікросхеми перетворюють і обробляють сигнал, а також мають високу щільність розміщення електрично з’єднаних елементів і компонентів У напівпровідникових мікросхемах всі елементи і міжелементні з’єднання виконані в об’ємі і на поверхні напівпровідника [1]
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка алгоритму роботи спеціалізованого обчислювача

  Зросла складність приладів, але помітно зменшилися їхні габарити, що відбиває загальний розвиток мікроелектронної елементної бази Одну із провідних ролей стали грати процесорні технології, широко застосовується цифрова обробка
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... 158