Работы в категории История, страница 68, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Буковина - історичний огляд

  Чернівецька область України - унікальний край, у якому поєднані історична доля Північної Буковини і частини Бессарабії Утворена область 7 серпня 1940 року возз’єднанням північної частини Буковини і Хотинського повіту Бессарабії Розташований на перехресті магістральних шляхів Центральної, Південної та Східної Європи, цей клаптик української землі, в силу свого геополітичного становища тривалий час перебував у складі інших держав Після розпаду Галицької держави землі сучасної Чернівецької області потрапили під владу Угорської корони Згодом, (середина XIV ст ) тут виникло Молдовське князівство,
 • Тип: Реферат

  Буковина в роки другої світової війни

  Період Другої світової війни є одним із найбільш складних і трагічних в історичній долі Буковини, як і всієї України На цій території тільки в 1940-1944 рр відбулася трикратна зміна влади При чому у всіх випадках вона була чужою, окупаційною Вона менше всього турбувалася про щастя і добробут місцевого населення, хоча кожна з них намагалася виставити себе благодійницею – визволителькою із-під чужинського ярма Однак ці зміни державної влади на території Північної Буковини і Хотинщини не призводили до поліпшення економічного і політичного становища корінного населення, до стабілізації українсько
 • Тип: Реферат

  Буковинське народне віче

  1998 р виповнилося 80 років з дня визначної історичної події в житті буковинців - Буковинського народного віча в Чернівцях 3 листопада 1918р Його учасники прийняли доленосне рішення про входження Північної Буковини до складу Західноукраїнської держави й заявили про своє прагнення об'єднатися з Великою Україною
 • Тип: Реферат

  Булыгинская дума и ее крах

  Правящие круги России в последней четверти XIX в все более осознавали, что в политической истории рос­сийского государства неумолимо приближается время его превращения в конституционную монархию Надеялись совместить медленное реформирование экономики на ры­ночных основах и социальной сферы со старой полити­ческой системой в лице неограниченной монархии
 • Тип: Реферат

  Бунташный век

  Вопросам исследования посвящено множество работ В основном материал, изложенный в учебной литературе, носит общий характер, а в многочисленных монографиях по данной тематике рассмотрены более узкие вопросы проблемы «Бунташный век» Однако требуется учет современных условий при исследовании проблематики обозначенной темы
 • Тип: Реферат

  Бунташный век. Народные восстания в середине - второй половине XVII века

  Ко второй половине 17 века крепостничество вступило в стадию своего зенита Вслед за изданием Уложения 1649 года усилилась тенденция к самораскрепощению крестьян – стихийно и принимавшее порой угрожающее размеры бегство их на окраины: в Заволжье, Сибирь, на юг, в места казачьих поселений, возникших еще в 16 веке и теперь ставших центрами концентрации наиболее активных слоев несвободного населения
 • Тип: Реферат

  Бурбоны

  Бурбоны были младшим ответвлением рода Капетингов, окончательно сменивших Каролингов на французском престоле еще в 987 году В то время они именовались Робертинами, по первому известному предку Роберту Сильному, графу Парижа, Анжу и Блуа, погибшему в войне с норманнами в 866 году Происхождение его самого во французской литературе считается неизвестным, хотя в немецкой с 1930-х годов утвердилась версия о том, что он бьы выходцем с берегов Рейна, младшим сыном в роду графов Верхнего Рейна и Вормсгау, основатель которого Руперт I впервые упоминается в 733 году Так или иначе, Капетинги были старей
 • Тип: Реферат

  Бурбоны во Франции

  Курсовая работа посвящена правящей династии Бурбонов во Франции, которые царствовали с XVI-XIX вв Эта династия представляет большой интерес для истории тем, что самые известные монархи Франции, такие, как Генрих IV, Людовик XIV, XV были выдающимися личностями
 • Тип: Реферат

  Бургундия в поисках самоидентификации (1363-1477 гг.)

  Среди государств, существующих на территории Европы в позднее Средневековье, особый интерес представляет Бургундия Бургундское государство, внезапно возникшее среди традиционных европейских государств, смогло за столетие добиться признания своей значимости, и стало играть важную роль в международной политике
 • Тип: Реферат

  Буржуазні революції європейських країн

  Період кінця ХV- початку XVI ст в житті європейських народів був відзначений настільки відчутним і помітним економічним піднесенням, що деякі історики того часу почали говорити про початок нової епохи всесвітньої історії І вони мали рацію Відзначивши незвичайну новизну життя, вони почали виділяти в історії новий етап, який характеризується зародженням, розвитком та успіхом нового капіталістичного способу виробництва, що прийшов на зміну феодалізму з його насильством та примусом
 • Тип: Реферат

  Буржуазні реформи 60-70 рр. ХІХ ст. в Російській імперії

  У середині XIX ст Російська імперія, до складу якої входило 80% українських земель, переживала глибоку кризу, суть якої полягала в невідповідності існуючих феодальних структур та відносин провідним світовим тенденціям розвитку, що утверджували нове буржуазне суспільство
 • Тип: Реферат

  Буржуазная национальная революция в Турции

  Еще в 1913–1914 гг ж Турция испытывала большие трудности, так как мировой войне предшествовали потрясения триполитанской и балканской войн Но по сравнению с 1913–1914 гг экономика Турции к концу мировой войны обнаружила дальнейший упадок Вместе с тем в Турции за годы войны происходил важный процесс перемещения центров хозяйственной жизни из Стамбула в Анатолию
 • Тип: Реферат

  Буржуазно – демократические революции в России

  Причины революции Причины революции в России коренились в ее экономическом и социально-политическом развитии Можно условно поделить причины революции на несколько групп В первую очередь определили характер революции экономические противоречия в жизни страны Главным противоречием было развитие нового, капиталистического уклада в экономике, которому мешали сохранившиеся остатки феодальных отношений: помещичье землевладение мешало развитию капиталистических отношений в сельском хозяйстве, тормозило развитие буржуазного хозяйства; община мешала заинтересованности в труде, накоплению капитала, поя
 • Тип: Доклад

  Буржуазные реформы 60-70 годов 19 века в России

  Феодально-крепостническая система в России в условиях всеобщего кризиса находила формы и методы приспосабливания к капиталистическому производству Она сумела закрепить рабочих на мануфактурах, вводила колонизацию окраин, приспосабливала их к феодализму Разложение феодальных и развитие капиталистических отношений — единый процесс Основным очагом для формирования нового способа производства была промышленность, использующая вольнонаемных рабочих Капиталистические отношения складывались и в сельском хозяйстве, особенно на окраинах России
 • Тип: Реферат

  Буржуазные реформы 60-70-х гг. и контрреформы 80-90-х гг. в Российской империи

  После вступления на престол Александра I (1801) началась подготовка реформ государственного управления С этой целью при императоре был создан "негласный комитет" (1801-1803), в состав которого вошли друзья юности Александра, представители молодого поколения родовитой знати — Павел Строганов, Виктор Кочубей, Адам Черторыйский и Николай Новосильцев
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... 705