Работы в категории История, страница 591, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Соціально-економічний розвиток Російської імперії після реформ 60-х років ХІХ століття

  Історія соціально-економічного розвитку Російської імперії активно розвивається багатьма істориками протягом останніх двох століть З огляду на сучасний етап історичного розвитку Росії, проблема вивчення історії соціально-економічного розвитку є, актуальною оскільки ці дві складові є основою формування і перспектив розвитку будь-якої держави Велике значення у розвитку Росії 19ст ,мали реформи 60-70-хрр ,що стали основою формування капіталістичних відносин В умовах перебудови економіки значною мірою зростає доля промисловості в економіці Росії за рахунок іноземного капіталу, внутрішніх інвестиц
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток України у XVII ст.

  Стрижнем економіки України у XVII ст було сільське господарство, розвиток аграрного сектору визначали рутинний стан техніки та екстенсивний метод господарювання Відбувалися суттєві зрушення не тільки в аграрному секторі, але і в промисловості, торгівлі, фінансах Базовими підвалинами розвитку промисловості того часу були ремесло та промисли
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток українських земель наприкінці XIV — у першій половині XVI ст.

  Наприкінці XIV — у першій половині XVI ст на українських землях розвивалися землеробство, ремесла, торгівля, розбудовувалися старі й виникали нові села та міста В землеробстві поряд з перелогом і двопіллям поширюється трипілля З останнім пов'язані угноєння ґрунту та використання плуга і сохи (із залізними лемешами) Трипільна система й плугова оранка здебільшого застосовувалися в господарствах феодалів
 • Тип: Контрольная работа

  Соціально-економічний розвиток українських земель у XIX ст.

  Російський царизм всіляко зміцнював в Україні самодержавний лад, спираючись на російських поміщиків, які отримали тут великі земельні наділи Він охороняв також станові привілеї українських та польських поміщиків
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток українських земель у складі Російської імперії наприкінці XVIII—у першій половині XIX ст.

  Наприкінці XVIII ст перестала існувати Річ Посполита, до складу якої входила значна частина українських земель На південних кордонах зникло Кримське ханство, що з кінця XV ст становило постійну військову загрозу для підсоння українських етнічних земель
 • Тип: Реферат

  Соціально-економічний розвиток Чехії та Словаччини у XVIII столітті

  Великий і складний шлях розвитку пройшли південні і західні слов’яни Їх ріднить не лише єдність походження, мовно-етична і культурна близькість, а й спільність історії Вивчення її як складової частини загальноєвропейського і всесвітньо-історичного процесу давно стало одним з традиційних нормативних курсів сучасних вітчизняних вузів Цей курс не ставить за мету охопити весь комплекс питань слов’янознавства як одного з важливих напрямів гуманітарного циклу української науки Основна увага в ньому зосереджується передусім на історичних аспектах розвитку слов’янських народів – спільності, яка збага
 • Тип: Реферат

  Соціально-культурний розвиток України у другій половині XIX сторіччя

  Розвиток культури України другої половини XIX ст характеризувався рядом особливостей Перетворення у промисловості, сільському господарстві й торгівлі, певні демократичні зрушення загострили потребу суспільства у професійно підготовлених кадрах робітників і чиновників, а також ідеологів, здатних задовольнити духовні запити народу Небувало пожвавився інтерес широкої громадськості до історії, мови, культури Національна інтелігенція стала впливовою інтелектуальною силою, здатною спрямовувати культурний поступ нації й вести її за собою Активно кристалізувалася самосвідомість української нації, яка
 • Тип: Реферат

  Соціально-політичні аспекти створення фашистської системи в Італії початку 20 – початку 30 рр.

  Влада фашистського режиму в Італії тривала більше двадцяти років, але протягом цього терміну політика була неоднорідною Наприклад, у відносинах із Ватиканом було кілька етапів боротьби й кілька періодів миру; антисемітизм з’являється на державному рівні та в серйозних наукових працях лише в другій половині 30-х років, коли Італія й Муссоліні вже перебували під впливом Германії та Гітлера відповідно Кілька разів фашисти могли втратити владу через політичні та економічні кризи Тому розглядати весь період перебування фашистів при владі в обсязі невеликої праці не є доцільним Якщо розглядати як об
 • Тип: Реферат

  Соціально-політичний розвиток Риму

  Культура Риму склалась і сформувалась під впливом культур багатьох народів, передусім етрусків і греків, акумулювавши кращі їхні досягнення У більшості випадків римляни перевершили своїх учителів У свою чергу, у період найвищого розквіту римська культура справила величезний вплив на подальший розвиток Європи
 • Тип: Реферат

  Соціально-психологічні аспекти взаємостосунків кооперованих селян та керівників кооперативів на початку ХХ ст

  Історії української селянської кооперації присвячено чимало ґрунтовних наукових праць Предметом їх розгляду став широкий спектр проблем кооперативного руху, передусім соціально-господарського порядку: обсяги торговельно-постачальних і фінансових операцій, напрямки та форми роботи тощо Помітний також інтерес дослідників до висвітлення ідеологічних засад кооперативної діяльності та адміністративно-правових умов її проведення1
 • Тип: Курсовая работа

  Соціально–політичне становище в Західній Україні 1945-1950 роки

  Актуальність проблеми Війна принесла багато втрат в Україні У важких умовах жила більшість населення України Досить складним залишалося внутрішньополітичне становище , особливо в Західних регіонах , де з поверненням радянської влади з небаченою силою спалахнула боротьба з ОУН- УПА Насамперед , тоталітарного режиму , прискорена радянізація західних областей після вигнання німців , масові репресії проти місцевого населення призвели до спалаху громадської війни Спираючись на значну підтримку місцевого населення , боротьба ОУН-УПА
 • Тип: Реферат

  Социализм Ленина

  Нельзя и отрицать и того, что среди всех коммунистических вождей, Ленин занимает одно из ведущих мест, в связи с этим, изучение и анализ теоретических учений Ленина представляет особый интерес т к он являлся идеологом революции, а его политические взгляды вошли в историю советского государства
 • Тип: Реферат

  Социалистическая индустриализация и коллективизация крестьянских хозяйств в 1930-е гг.

  Кризис хлебопоставок 1925/26 и 1927/28 хозяйственных лет показал партийно-советскому руководству, что крестьянин в стране — уже не тот, что в годы гражданской войны Окрепла экономически зажиточно-кулацкая прослойка, усилились связи с рынком у середняков Урожай по зерновым 1926 г был неважным в ряде крупных районов, но отлично уродились технические культуры Крестьяне, поверив в идеи рыночной экономики, решили с пользой для своих хозяйств продать (сдать) государству больше технических и овощных культур, меньше зерновых Но государству нужен был хлеб для экспортных операций, чтобы закупать станки
 • Тип: Доклад

  Социалистическая индустриализация.

  На XIV съезде , в декабре 1925 года был взят курс на “социалистическую индустриализацию”, на усиление планово-директивного начала в строительстве социализма В советской историографии этот съезд был назван “съездом индустриализации”
 • Тип: Доклад

  Социалистическая реконструкция экономики и производства. Индустриализация и коллективизация. Трудности и итоги

  На Х съезде РКП(б) в марте 21 г Ленин предложил новую экономическую политику (НЭП) Это была антикризисная программа, которая состояла в воссоздании многоукладной экономики и использовании организационно-технического опыта капиталистов при полновластие РКП(б) Политическая цель нэпа – снять напряженность и укрепить социальную базу советской власти в форме союза рабочих и крестьян Экономическая цель – предотвратить дальнейшее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство Социальная цель - обеспечить благоприятные условия для построения социалистического общества не дожидаясь миро
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 ... 705