Работы в категории История, страница 566, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Саудовская Аравия в Новое время

  Государство Саудидов возникло в Аравии в XVIII в в результате движения мусульманских реформаторов-ваххабитов Это государство охватило большую часть аравийского полуострова (центральные, северные и восточные области, носившие древние названия Неджд, Хиджаз и Эль-Хаса) Со времен пророка Мухаммеда и до появления ваххабизма Аравия не знала единой власти, стабильности и мира На протяжении веков она была раздроблена на мелкие и мельчайшие оазисы-государства или их объединения, кочевые племена или их конфедерации Экономическая разобщенность отдельных оазисов и племен, этих самостоятельных хозяйствен
 • Тип: Реферат

  Сахалин 1905-1916 гг.

  В начале ХХ века обширные дальневосточные территории составляли единый Приамурский край, где проживало около одного миллиона человек В состав островной Сахалинской области входило два уезда: Сахалинский (северная часть острова) и Удский (низовья Амура), каждый из которых делился в свою очередь на три волости: Сахалинский уезд объединял Михайловскую, Рыковскую и Рыбинскую волости, в них проживало более 15 тысяч человек и бывало несколько тысяч сезонных рабочих Административным центром области был п Александровский, а место пребывания губернатора – Николаевск-на-Амуре
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнага становішча Беларусі ў канцы ХIХ стагоддзя

  Вядучым працэсам сацыяльна-эканамічнага становішча парэформеннай Беларусі было развіццё капіталізму Першыя два парэформенныя дзесяцігоддзі адносяцца да ліку пераходных, калі адбывалася разбурэнне феадальных адносін сельскай гаспадарцы, завяршаўся працэс тэхнічнага перааснашчэння прамысловасці, ствараўся механізаваны транспарт і складаліся новыя, характэрныя для капіталістычнага грамадства сацыяльныя слаі насельніцтва-пралетарыят і прамысловая буржуазія
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнае і духоўна-культурнае развіццё Рэспублікі Беларусь на мяжы ХХ і ХХІ стагоддзяў

  Працэс набыцця Рэспублікай Беларусь рэальнага суверэнітэту супаў у часе з рэзкім пагаршэннем яе сацыяльна-эканамічнага становішча Сістэма кіравання ўсім народнагаспадарчым комплексам аказалася разбалансаванай Парушыліся сувязі паміж рэспублікамі, а разам з імі – пастаўкі паліва і сыравіны, збыт гатовай прадукцыі У выніку за 1991–1994 гг выпуск прамысловай прадукцыі ў рэспубліцы скараціўся на 31 % Сабекошт прадукцыі сельскай гаспадаркі знізіўся, а разам з ім – і попыт калгасаў на тэхніку і ўгнаенні Хранічны недахоп сродкаў на выхад з крызісу ўскладняўся наступствамі Чарнобыльскай катастрофы, я
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнае жыцце Беларусі у канцы ХIХ ст.

  У выніку падзелаў Рэчы Паспалітай беларускія землі ўвайшлі ў склад паўночна-заходняга рэгіёну Расійскай імперыі Згодна адміністрацыйна-тэрытарыяльнаму падзелу 1802 года, Беларусь была ў складзе пяці губерняў: Віленскай, Віцебскай, Гродзенскай, Мінскай і Магілёўскай
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў складзе Расійскай імперыі ў другой палове ХІХ стагодзя

  У ХІХ стагоддзі патрэбу ў скасаванні прыгону ўсведамлялі не толькі прагрэсіўныя дваране і разначынцы, але і самі расійскія манархі Шэраг канкрэтных захадаў у гэтым напрамку стаў магчымым з прыходам на трон Аляксандра II (1855-1881) – чалавека еўрапейскай адукацыі і лiберальных поглядаў
 • Тип: Контрольная работа

  Сацыяльна-эканамічнае развіцце Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай

  1569 год паклау пачатак новай старонцы у гісторыі Беларусі У гэты год на палітычнай карце Еуропы з’явілася новая дзяржава – Рэч Паспалітая Гэта гістарычная падзея адбылася у выніку Люблінскай уніі, якая абвястіла аб інкарпараціі Вялікага княства Літоускага у Польшчу і утварэнні Рэчы Паспілітай Гісторыя Беларусі у складзе Рэчы Паспалітай – адзін з найбольш цікавых і складаных перыядау гісторыі Бацькаушчыны
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх губерняў у парэформенны перыяд і на рубяжы ХІХ–ХХ ст.

  У канцы 18 - першай палове 19 в на Беларусі адбываліся агульныя для Расійскай імперыі працэсы, якія вялі да распаду феадальна-прыгонніцкіх адносін Узнікалі адносіны новага, капіталістычнага тыпу Пра гэта сведчалі поспехі прамысловасці: узрасла колькасць мануфактур, на многіх з іх пачала выкарыстоўвацца вольнанаёмная праца Буржуазныя рэформы 60-70 гг 19в сталі лагічным працягам рэформы 1861 г
 • Тип: Контрольная работа

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх земляў у першай палове XIX ст

  Прамысловая рэвалюцыя – гэта глыбокі пераварот у прамысловай вытворчасці і грамадстве наогул, які выкліканы ў першую чаргу прымяненнем машын Гэты пераварот ажыццяўляўся ў выніку перахода ад ручной мануфактурнай працы да машыннай фабрычна-заводскай вытворчасці Пераварот суправаджаўся фарміраваннем двух новых грамадскіх класаў - прамысловай буржуазіі і наёмных рабочых – пралетарыята Прамысловая рэвалюцыя выклікала велізарны рост вытворчасці Яна карэнным чынам змяніла ўмовы жыцця і працы людзей
 • Тип: Реферат

  Сацыяльна-эканамічнае развіццё БССР ў 1950-1960-х гг.

  Цэнтралізаваная сістэма кіраўніцтва народнай гаспадаркай з яўлялася даволі эфектыўнай у гады індустрыялізацыі, калектывізацыі, пасляваеннага аднаўлення.
 • Тип: Реферат

  Сборная

  Весть о падении царизма пришла в Киев 13 марта 1917г В течении нескольких дней представители основных городских учреждений и организаций сформировали Исполнительный комитет, взявши на себя роль блюстителя порядка в качестве местного органа Временного правительства Практически одновременно левокардинальные силы сгруппировались в Киевском Совете рабочих и солдатских депутатов Однако, в отличии от Петрограда, в Киеве на историческую сцену вышел третий актер: украинцы создали собственную организацию – «Центральную Раду» Ее учредителями стали умеренные либералы из ТУП, возглавляемые Евгеном Чикале
 • Тип: Контрольная работа

  Сборник практических заданий по предмету "Отечественная история"

  Значение культуры Киевской Руси в истории России (Для каких народностей, национальностей; для кого значение письменности и грамотности; что дал героический эпос; значение архитектуры; значение ремесла; значение князей личностей)
 • Тип: Статья

  Св. Великий князь Владимир – отец русской культуры

  Мы только еще начинаем пристально вглядываться в учительный образ отца нашей нации по плоти и по духу – в образ св кн Владимира, только начинаем разгадывать и постигать его святые заветы Всем известные черты его жизненного подвига вырисовываются пред нами все с большей грандиозностью и значительностью Нужно еще много изучать умом и сердцем "Великого кагана" нашего, равноапостольного Владимира, и не в брошюры, а в томы должно вылиться это изучение Здесь и сейчас коснемся намеком только некоторых черт его земного служения, являющихся для нас его заветами
 • Тип: Доклад

  Свідки голодомору 1932-33-го років. Капля Іван Сергійович

  «Я, Капля Іван Сергійович, народився 1923 року в с Синьооківка Золотоніського повіту Полтавської губернії, де й проживав під час голодомору Зараз проживаю по вул Калініна, 25; с Крупське Золотоніського р-ну Черкаської обл Сімейний стан: Дружина – Капля Катерина Василівна, донька, троє внуків, один правнук Було мені 10 років, як нашу сім'ю (дід, баба, батько, матір, та ще троє братів) застав той страшний голод Починалось все зі створення у селі колгоспу в 1929 р Його головою був Бурган, приїжджий, уповноважений з району, - і пощади не давав нікому Пам'ятаю, що членом правління був ще Тесла Мик
 • Тип: Курсовая работа

  Світ Заходу і світ Сходу

  В історії світ Заходу і світ Сходу багато разів тісно стикалися Історія Стародавнього світу розповідає про греко-перські війни і величезну державу Олександра Македонського, у яку входили народи Європи, Африки і Азії Після її розпаду виникли елліністичні держави, у яких грецька культура перепліталася з культурою персів, єгиптян і інших східних народів Із історії Середніх віків нам відомо про арабські завоювання, які доходили до кордонів Франкської держави і ударах хрестоносців, які рухалися визволяти гроб господній від мусульман Багатовікове панування турок над слов’янськими народами, монголо-
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 ... 705