Работы в категории История, страница 49, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Статья

  Без исторической памяти нет будущего

  После достижения независимости возрастает интерес нашего народа к познанию своей Родины, ее языка, культуры, ценностей, истории Это — естественное явление Каждому человеку присуще желание знать свою родословную, кто были его предки, историю кишлака, города, где он родился и вырос, одним словом, историю Родины
 • Тип: Контрольная работа

  Беларускія землі ў другой палове XVІІ–XVІІІ ст.

  Перыяд Рэчы Паспалітай Такую назву атрымала дзяржава, у якой аб’ядналіся Польшча і Вялікае княства Літоўскае Здавалася б, утварэнне такой буйной дзяржавы, якая раскінулася “ад мора да мора” (ад Балтыйскага да Чорнага), дасць ей магчымасць стаць адной з магутнейшых у Еўропе Аднак такое не адбылося
 • Тип: Реферат

  Беларускія землі ў складзе Вялікага княства Літоўскага

  З распадам Кіеўскай Русі працэс феадальнай раздробленасці ахапіў усе землі «імперыі Рурыкавічаў», якія таксама сталі драбіцца на ўдзелы Да пачатку ХIII cтагоддзя на беларускiх землях існавала каля 20 самастойных дзяржаўных утварэнняў Дамінуючае становішча По-лацка стала слабець, калі ў 1201 г з дазволу князя Валодшы нямецкія місіянеры-крыжакі Ордэна мечаносцаў заснавалі ў вусці Дзвіны крэ-пасць Рыгу і неўзабаве пад выглядам хрышчэння балцкіх плямёнаў па-шырылі экспансію на іх землі У выніку Полацк страціў васальныя княствы Герцыке і Кукенойс, а ўслед за імі і важнейшы стратэгічны пункт – выха
 • Тип: Реферат

  Беларуска-польскія культурныя сувязі ў 1945-1991 гадах

  Вывучэнне культуры, яе гісторыі і развіцця заўсёды было цесна звязаным з вывучэннем гісторыі народа Культура з’яўляецца “душой народа”, у значнай ступені вызначае яго светапогляд і менталітэт У сучасным свеце, калі развіццё інфармацыйных тэхналогій з кожным днём набірае хуткасць, многія культуролагі ўсё часцей і часцей вядуць размова аб “узаемапранікненні культур” Шляхі да гэтага ўзаемапранікнення ўзнікаюць у працэсе развіцця культурных сувязей паміж носьбітамі розных культур
 • Тип: Реферат

  Беларуская гістарыяграфія ў перыяд накаплення гістарычных ведаў (IX-XVII стст.)

  Перыяд IX - XVII стст лічыцца ў гістарыяграфіі часам накаплення гістарычных звестак аб прыродна-кліматычных умовах, грамадска-палітычным, сацыяльна-эканамічным і культурным развіцці беларускіх земляў ў пісьмовых творах і вуснай традыцыі Асноўнымі крыніцамі па старажытнай гісторыі Беларусі традыцыйна з’яўляюцца ўсходнеславянскія летапісы Але агульнае развіцце гістарычнай навукі і змена метадалагічных прынцыпаў ўзбагацілі гістарычную навуку цэлым шэрагам каштоўных крыніц па першапачатковай гісторыі Беларусі У цэлым крыніцы, якія размяшчаюць гістарычныя веды, што тычыліся беларускіх зямель, можн
 • Тип: Реферат

  Беларуская мова у двадцатыя гады ХХ стагоддзя

  Пачатак 20 стагоддзя азнаменаваўся прыкметным ажыўленнем кнігаведавецкай дзейнасці У гэты час арганізуюцца беларускія выдавецтвы “Загляне сонца у наша аконца”, “Наша ніва”, “Мінчук”, “Палачанін” і іншыя Выдаюцца першыя дапаможнікі для школ Цеткі “Першае чытанне для дзетак-беларусаў” (1906), К Каганца “Беларускі лемантар, або першая навука чытання” (1906), Я Коласа “Другое чытанне дзячей беларусаў” (1909)
 • Тип: Реферат

  Беларуская эміграцыя ў гады Другой сусветнай вайны

  Складаныя міжнародныя абставіны напярэдадні другой сусветнай вайны, пачатак яе і захоп Германіяй Польшчы, далучэнне Заходняй Беларусі да БССР абумовілі актывізацыю палітычнага жыцця беларускай эміграцыі ў заходнееўрапейскіх краінах Да таго ж яна папоўнілася палітычнымі дзеячамі, якія прыехалі з Заходняй Беларусі, калі на яе тэрыторыю ўвайшлі савецкія войскі У выніку ваенных дзеянняў супраць Польшчы ў нямецкім палоне аказалася 70 тыс беларусаў, якія ваявалі ў складзе польскага войска
 • Тип: Контрольная работа

  Беларусь в годы первой мировой войны

  Первая мировая воина началась 19 июля (1 августа) 1914 года Она возникла в результате обострения противоречии между двумя блоками капиталистических государств, ведущих борьбу за передел мира и сфер влияния Молодые, но быстро развивающиеся страны (США, Германия и Япония) опоздали к разделу колоний и рынков сбыта и стремились наверстать упущенное а старые колониальные государства (Англия и Франция) прилагали все усилия, чтобы сохранить свои владения и воспрепятствовать экономической и политической экспансии молодых соперников
 • Тип: Контрольная работа

  Беларусь в период Великой Отечественной войны

  22 июня 1941 года, когда войска фашистской Германии вторглись на территорию СССР, началась война, которая вошла в историю как Великая Отечественная война народов Советского Союза за свою свободу и независимость Только те факты, что Беларусь потеряла в этой войне 2,2 миллиона человек, то есть погиб каждый четвертый гражданин БССР (а по последним данным – каждый третий), и то, что в Великой Отечественной войне было уничтожено половина национального богатства республики, говорит о важности подробного изучения данного теме, о том влиянии, которое данное событие оказало на всю историю развития наш
 • Тип: Реферат

  Беларусь в составе Речи Посполитой

  Вопрос об унии был злободневным для Польши на протяжении более полутора столетий Польские магнаты поднимали вопрос об унии на четырех сеймах Шляхту привлекали земли Великого княжества, чины и богатства Она открыто добивалась инкорпорации Великого княжества Литовского Идея унии находила поддержку со стороны белорусской шляхты, надеявшейся получить «золотую польскую вольность» В 1562 г белорусская шляхта создала в лагере под Витебском конфедерацию и обратилась с просьбой к Великому князю заключить унию с Польшей Польская католическая церковь видела в унии средство расширения своего влияния на в
 • Тип: Реферат

  Беларусь в составе Российской империи

  После присоединения Беларуси к России, имперское правительство начало проводить политику, направленную на нивелировку местных особенностей, имевшую конечной целью сближение и слияние с собственно русскими регионами На присоединенные земли было распространено административно-территориальное деление на губернии и уезды В соответствии с реформой 1802 г на территории Беларуси создавалось пять губерний: Витебская, Могилевская, Минская, Виленская и Гродненская В 1807 г по условиям Тильзитского мира к России отошли Белосточчина (с 1843 г в составе Гродненской губернии) Самодержавие, учитывая пограни
 • Тип: Реферат

  Беларусь на международной арене в период с 1945 по 1985 года

  В первом разделе будут рассматривается вопросы о социально-политическом участии Беларуси в борьбе за решение глобальных проблем и участие Беларуси во многих соц политических организациях, о расширении и укреплении ее отношений со странами мирового сообщества
 • Тип: Реферат

  Беларусь на шляху сістымных пераутварэнняў. Палітыка Перабудовы

  У сярэдзіне 80-х гадоў Беларусь уступіла ў перыяд радыкальных сацыяльна-палітычных пе-раўтварэнняў Крызісныя з'явы ў жыцці савецкага грамадства хутка нарасталі Перад вышэйшым партыйным і дзяржаўным кіраўніцтвам паўстала задача спыніць распад сістэмы сацыялізму
 • Тип: Реферат

  Беларусь у перыяд глабальных сусветных пераўтварэнняў

  У пачатку XX стагоддзя ў Еўропе склалася два ваенна-палітычных саюза – Антанта (Англія, Францыя, Расія) і Траісты саюз (Германія, Аўстра-Венгрыя, Італія) Краіны Траістага саюза, асабіста Германія, лічылі, што яны несправядліва абдзелены калоніямі і рынкамі збыту Краіны ўпарта рыхтаваліся да вайны Зачэпкай для яе з’явілася забойства тэрарыстамі наследнага прынца Аўстра-Венгрыі, эрцгерцага Фердынанда 1 жніўня 1914 года пачаліся ваенныя дзеянні, у якія хутка ўцягнулася 33 краіны з насельніцтвам 1,5 млрд чалавек З 5 жніўня 1914 г ў беларускіх губернях увялі ваеннае становішча У Баранавічах размяс
 • Тип: Реферат

  Беларусь у ХVІ-ХVІІІ cтагодзях

  У ХVІ ст каталіцкая супольнасць Заходняй Еўропы была ўцягнута ў працяглую міжусобную барацьбу Асноўная прычына, якая вы-клікала яе, заключалася ў незадавальненні большасці вернікаў вярхушкай каталіцкай царквы на чале з папам рымскім, якая сканцэнтра-валі ў сваіх руках неабмежаваную ўладу і велізарныя багацці Свецкія феадалы і буржуазія адчувалі ўціск з боку каталіцкіх іерархаў, а таксама марылі аб адабранні ў царквы матэрыяльных каштоўнасцей Вернікі ставілі пад сумненне права царквы адпускаць грахі і выказвалі па-трэбу ў выданні Бібліі на роднай мове
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 705