Работы в категории История, страница 206, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Реферат

  Запорозьке козацтво

  Наказний гетьман України Павло Леонтійович Полуботок правив країною недовго – лише трохи більше року, проте і цього часу йому цілком вистачило, щоб увійти в легенди Прославився ж нащадок славетного козацького роду двома речами: незліченим багатством і сміливою незалежною політикою І те, й інше викликає сумнів у істориків, але саме такий образ Полуботка зберігся в пам'яті українців
 • Тип: Реферат

  Запровадження християн

  Процес християнізації Русі (як і всякої іншої країни) був складним і тривалим Далеко не одразу нова релігія була сприйнята народом і подолала старе, віджило поганство Ще в ХІІ ст на Русі існували кутки, куди офіційно стверджена віра ще не пробила собі шлях Проблема "довір’я", яке нібито існувало на Русі майже до самої Батиєвої навали, потребує спеціального розгляду Однак не підлягає сумніву, що остаточне проголошення християнства державною релігією у 988 р не одразу спричинилося до ліквідації язичеських пережитків
 • Тип: Реферат

  Запровадження Християнства на Русі

  1 Вступ 2 Основна частина: · Причини запровадження християнства · Процес християнізації · Наслідки запровадження християнства 3 Висновок 4 Список використаної літератури Вступ Немає в сучасній історичній науці, присвяченій Давній Русі, більш визначного і також добре дослідженого питання, ніж питання про хрещення Київської Русі та розповсюдження християнства в перші століття хрещення Найдавнішу докладну відомість про хрещення українського народу, яку знаходимо в нашій літературі, подає нам так званий Початковий літопис — пам'ятка початку XII віку, що була писана десь більш як по ста роках по ох
 • Тип: Курсовая работа

  Зародження американської державності в ході війни за незалежність

  Актуальність Процес становлення американської держави в 1775–1789 рр є доволі актуальним нині оскільки він розкриває основні віхи становлення та розвитку інститутів влади демократичної держави Актуальним залишається процес становлення та подальшого розвитку особливої форми державного устрою – федеративної республіки, органів державної влади в центральному інституті управління державою та в штатах Принципи вміщені в Декларації незалежності, залишаються основою для створення демократичних конституцій країн світу та є актуальними і нині
 • Тип: Реферат

  Зародження людської цивілізації на Україні

  Вивчаючи проблему появи первісних людей та способів їх життя, необхідно звернути увагу на те, що вчені поділяють історію первісного суспільства на кілька періодів залежно від матеріалу та технології виготовлення знарядь поділяють на ранній, середній та пізній На сучасній території України стародавні люди з'явилися ще в епоху раннього палеоліту – близько 1 млн років На думку археологів, найімовірніше, що найдавніші люди (архантропи) прийшли на територію України з Передньої Азії Рештки найдавніших стоянок первісний людей знайдено в різних місцевостях сучасної України – м Амвросіївка (Донбас), с
 • Тип: Дипломная работа

  Зародження української державності

  Процеси походження народів та виникнення їх держав постійно викликають підвищений інтерес дослідників, що цілком закономірно Адже проблеми етногенезу та державотворення фундаментальні і визначальні для буття кожного народу
 • Тип: Реферат

  Зарождение банковской системы

  Банки – удивительное изобретение человечества История их уходит в глубину веков, а сфера деятельности не знает ни географических, ни национальных границ Без банков немыслимо современное денежное хозяйство Им нет альтернативы в будущем, поскольку они являются основным и связующим звеном всей экономической жизни
 • Тип: Реферат

  Зарождение высшей школы

  На пороге XXI века у людей возникает острая потребность в осмыслении узловых вопросов отечественной истории, тенденций развития общества, причин переживаемых Россией трудностей Распад Советского Союза и неизбежные проблемы переходного периода породили у соотечественников ностальгические чувства по имперскому периоду российской истории В общественном сознании россиян укоренилось мнение, что выходить из системного кризиса следует опираясь на собственные силы с использованием отечественного исторического опыта
 • Тип: Шпаргалка

  Зарождение государственности у восточных славян. Принятие Русью христианства. Россия во времена царского правления и в эру СССР

  Славяне - это крупнейшая в Европе группа родственных по происхождению народов Они говорят на славянских языках, входящих в индоевропейскую языковую семью Прародина славян - широкая область от верховьев рек Одера, Вислы, Днестра, Припяти до Днепра и Десны
 • Тип: Реферат

  Зарождение и вызревание инженерной деятельности. Инженерная деятельность в области информатики

  В истории становления и развития производительных сил общества на различных этапах проблема инженерной деятельности занимает особое место Инженерное дело прошло довольно непростой, исторически длительный путь становления История материальной культуры человечества знает немало примеров удивительного решения уникальных инженерных задач еще на довольно ранних этапах развития человеческого общества Если мы обратимся к истории создания знаменитых семи чудес света, то убедимся в наличии оригинального решения конкретных инженерных проблем
 • Тип: Реферат

  Зарождение и развитие благотворительности в Киевской Руси

  Благотворительность - это многоаспектная человеческая деятельность, социальный, психологический и экономический феномен, который имеет свою давнюю историю Первичная форма благотворительности в виде подаяния милостыни нищему, встречается уже в самые отдаленные времена и впоследствии возводится в религиозную обязанность Милосердие - основа религиозной морали и служит обоснованием различных видов благотворительности
 • Тип: Реферат

  Зарождение классового общества. Жизнь древних восточных славян

  В начале I тысячелетия до н э население Восточной Европы вступило в новую историческую эпоху - железный век Научившись добывать железо, изготовлять и применять железные" орудия труда, более крепкие, чем медные и бронзовые, первобытные люди достигли значительного повышения производительности своего труда У старейшин родов и вождей племен стали накапливаться богатства Воцарились имущественные неравенство и несправедливость Появились богатые и бедные, эксплуатация одних людей другими Первобытнообщинный строй начал приходить в упадок, отступал в прошлое и давал дорогу классовому обществу &quo
 • Тип: Реферат

  Зарождение кубанских курганов

  В своём реферате я хочу рассказать Вам о знаменитых кубанских курганах, раскопанных в основном в дореволюционное время, о сделанных в них уникальных находках огромного научного и художественного значения, вошедших в мировую сокровищницу науки Мы живём сейчас в 21 веке, но каждому человеку интересно знать, что было в далёком прошлом, кто находился на земле, которую населяешь теперь ты И только благодаря раскопкам археологов мы можем это знать
 • Тип: Реферат

  Зарождение марксизма и его сущность

  Марксизм – система взглядов и учение Маркса Маркс явился продолжателем и гениальным завершителем трех главных идейных течений 19-го века, принадлежащих трем наиболее передовым странам человечества: классической немецкой философии, классической английской политической экономии и французского социализма в связи с французскими революционными учениями вообще Цельной и последовательной системой своих взглядов Маркс заложил основу современного диалектического материализма и научного социализма, как теории и программы рабочего движения всех цивилизованных стран мира
 • Тип: Реферат

  Зарождение науки о разработке нефтяных месторождений

  История показывает, что наша страна играет важнейшую роль в развитии мировой истории ХХ век показал, что Россия (бывшый СССР) играет немаловажную роль и в развитии мировой науки Некогда страна необразованных за считанные годы сумела занять лидирующие позиции в области исследования космоса, создании новейшей электроники, оптической аппаратуры и др Наша страна в XX в стала центральным ядром (к сожалению полярным) в мировой науке
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... 705