Работы в категории История, страница 193, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - История • Тип: Курсовая работа

  Епоха морських подорожей в Середньовіччі

  Актуальність теми: морські подорожі в епоху Середньовіччя є переходом до нового часу, початок яких зумовлено різними подіями, що склали комплекс взаємопов’язаних між собою причин і передумов Наслідки епохи змінили хід подій декількох достатньо розвинених цивілізацій, вплинули на хід історичних подій кожної європейської країни, було покінчено з релігійними уявленнями про світ, крім змін в економіці, політиці і культурі, основною була зміна світогляду людей
 • Тип: Сочинение

  Ермак и Строгановы

  В 1558 году Григорий Строганов, сын крупного сольвычегодского солепромышленника Аникия Строганова, получил первую жалованную грамоту от Ивана IV на земли по обоим берегам реки Камы от устья Лысьвы в районе Соликамска и вниз до реки Чусовой В 1568 году другой сын Аникия Строганова - Яков получил земли по реке Чусовой, а в 1597 году Строгановым были пожалованы среднекамские земли по рекам Нытве, Югу, Очеру и Ошапу Обширные владения Строгановых простирались по Каме от реки Лысьвы (несколько южнее Соликамска) на севере до реки Ошапа (несколько южнее Оханска) на юге Строгановы стали на Урале крупн
 • Тип: Контрольная работа

  Естественнонаучные взгляды Леонардо да Винчи

  Фи­ло­соф­ская мысль эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния бы­ла тес­но свя­за­на с раз­ви­ти­ем ес­те­ст­во­зна­ния Наи­бо­лее яр­кое и по­сле­до­ва­тель­ное вы­ра­же­ние но­вой тен­ден­ци­ей фи­ло­соф­ской мыс­ли на­шли в твор­че­ст­ве од­но­го из ве­ли­чай­ших ес­те­ст­во­ис­пы­та­те­ля эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния – Ле­о­нар­до да Вин­чи
 • Тип: Реферат

  Естествознание в эпоху Средневековья

  В средневековом сознании доминировали ценностно-эмоциональные отношения к миру над познавательно - рациональным Именно поэтому точкой отсчета в духовном освоении мира выступали ценностные противоположности – добро и зло, небесное и земное, божественное и человеческое, святое и грешное и др Вещь, попавшая в сферу отражения, воспроизводилась прежде всего с точки зрения ее полезности для человека, а не в ее объективных связях Аналогичным образом человек характеризовался прежде всего не его объективными чертами (деловитостью, активностью, способностями), а через сословно-иерархические ценности: п
 • Тип: Контрольная работа

  Етапи політичного розвитку Київської Русі. Особливості її суспільно-політичного життя та культури

  Визначаючи домінуючі риси політичної організації, ці періоди разом з тим є і певними віхами соціально-економічного, культурного розвитку суспільства, на базі якого ця організація виростала Спираючись на дану періодизацію розглянемо головні події історії Київської Русі
 • Тип: Реферат

  Етапи розвитку Запорізької Січі

  За визначенням Запорізька Січ – являє собою суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва за порогами, що склалася у першій половині 16 ст за дніпровими порогами у районі острова Хортиця
 • Тип: Реферат

  Етнічна консолідація й національно-духовне піднесення української народності у XV-першій половині XVII ст.

  Золотоординська неволя загальмувала етнічний розвиток українського народу Істотно зменшилася його чисельність, послабилося почуття національної свідомості й прагнення до національної незалежності Але вже з першими перемогами над поневолювачами у народі почав відновлюватися національний дух Ідея визволення від чужоземного панування стала одним з визначальних чинників підвищення національної свідомості населення українських земель Толерантне ставлення уряду Великого князівства Литовського до української мови, культури, релігії, запозичення кращих їхніх здобутків пробудили в народі почуття власн
 • Тип: Реферат

  Етнічна територія України

  Однією з головних ознак народу (етносу), нації як певної стійкої спільності людей є територія, на якій проживає ядро, основний масив цього народу і разом з якою він творить цілісний біогеографічний і етносоціальний організм Отже, поняття етнічна, або національна, територія означає землю, яку з найдавніших часів заселяє той чи інший народ, яку цей народ освоював, захищав, був і є її корінним жителем та господарем Етнічна територія – категорія більш стійка, ніж державна територія Державні кордони нерідко пересуваються, встановлюються з порушенням етнографічних меж розселення народів Особливо ск
 • Тип: Реферат

  Етнічний розвиток Русі-України

  Одночасно з політичним в IX-X ст відбувався етнічний розвиток Русі-України Почалося складання територіального центру русів-українців, до сфери впливу якого згодом підпадають навколишні регіони Таким центром стала Київська земля з її могутнім етнічним й економічним потенціалом Тут швидше ніж у навколишніх землях розвивалися феодальні відносини, в IX-X ст з'явилися перші індивідуальні земельні володіння дружинної знаті, розбудовувалися міста й посилювався їхній вплив на сільські округи
 • Тип: Реферат

  Етнічний розвиток та релігійне життя Київської Русі

  Визначення етнічної структури в Київській Русі — проблема актуальна і складна Актуальна, оскільки її роз­в'язання є ключем для визначення спадкоємця києво-руської культурно-історичної спадщини Складна тому, що вирішенню цього питання заважають не тільки обме­женість та фрагментарність джерел, а й політична кон'юнктура, політико-ідеологічні впливи
 • Тип: Курсовая работа

  Етнополітика та її особливості в різні періоди життя українського народу

  Проблема етнічного походження та етнічної структури Київської Русі викликала дискусію серед істориків Прихильники теорії спільного етногенезу трьох східнослов’янських народів (М  Гуслистий, О  Моця, П  Толочко та ін ) розглядають Київську Русь як моноетнічну державу, утворену єдиною давньоруською народністю Ця група істориків пов’язує передумови її створення з розпадом давньослов’янської спільності (середина Ітис н е ) та виділенням східних слов’ян, які в свою чергу складалися із різних союзів племен, відомих в історії як літописні племена Дуліби, бужани, волиняни, деревляни, поляни, сіверяни
 • Тип: Реферат

  Ефросинья Полоцкая и Кирилла Туровский - выдающиеся деятели белорусской культуры

  Первые поселения человека на территории Беларуси отмечены 25 тысячелетий назад Тогда на юг нашей страны пришли и поселились кроманьонцы Стоянки кроманьонцев опустели в связи с подходом ледника к рубежу Орша-Вилейка-Гродно
 • Тип: Реферат

  Еще один миф ушедшей эпохи

  Украина Сегодня в России много говорят об этом крае – осколке еще недавно могущественной советской империи Говорят о двурушнической политике Киева по отношению к братской России, о вылазках УНА-УНСО в Закарпатье и Буковине, о судьбе Черноморского флота, о волнениях татар в Крыму Единственное, о чем умалчивает российская пресса – о гибели, о гуманитарной катастрофе, которая развивается на востоке республики: в регионах, населенных, преимущественно русскими, или – как выразился один мой знакомый донецкий журналист – “русско-культурными” людьми
 • Тип: Статья

  Еще раз о "деле историков"

  Учебное пособие А Барсенкова и А Вдовина «История России 1917–2009» (3-е изд М : Аспект Пресс, 2010) вызвало скандал, в который вовлечены представители СМИ, академической среды, Общественной палаты, блогосферы, представители самых разных слоев интеллигенции Казалось бы, в наше время, когда в стране нет идеологии, и учебные пособия пишутся на любой вкус и кошелек, это невероятно Однако после публикаций летом 2010 года в СМИ обвинений в разжигании межнациональной розни, антисемитизма в адрес авторов А Барсенкова и А Вдовина в дело историков включилась Общественная палата, представители Чеченско
 • Тип: Реферат

  Еще раз о роли Чингис-хана в истории

  Вопрос о роли Чингис-хана (Тэмучина) в мировой истории и в истории самой Монголии привлекает внимание ученых в течение ряда столетий О нем писали и пишут на многих языках мира Свидетельством огромного интереса к эпохе Чингис-хана и его наследников служат периодически собираемые в Улан-Баторе международные конгрессы монголоведов Значительное внимание к истории монгольского господства в Азии проявляется в Китае Китайское общество по изучению истории монголов и Китайское общество по изучению династии Юань систематически собирают свои конференции с привлечением не только ученых КНР, но и зарубежн
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... 705