Работы в категории Информатика, программирование, страница 390, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Розробка схеми електричної принципової годинника-будильника-термометра з ІЧ ПК

  За сучасного розвитку науки і техніки, та постійного удосконалення електричних пристроїв ми все частіше і частіше стикаємося зі словами мікропроцесор та мікроконтролер Ці пристрої дозволяють реалізувати досить складні закони керування електронними пристроями Безперечною перевагою мікропроцесорних систем керування є їх гнучкість, оскільки систему, розроблену для виконання одного завдання, легко пристосувати для вирішення інших завдань шляхом зміни програмного забезпечення
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка схеми електричної принципової МР3 програвача – приставки до ПК

  Мікропроцесорна система – обчислювальна, контрольно-вимірювальна або керуюча система, в якій основним пристроєм обробки інформації є МП Мікропроцесорна система будується з набору мікропроцесорних ВІС
 • Тип: Реферат

  Розробка та виконання програм на мові pascal.

  Програми діляться на прості(лінійні), розгалужені та циклічні В простих програмах відсутні будь-які перевірки умов та використовуються лінійні оператори В розгалужених можуть бути оператори умовного та безумовного переходу
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка та реалізація компонентів системного програмного забезпечення

  Компілятор розроблений в середовищі програмування Borland C/C++ на мові С, та поданий у пояснювальній записці, а також в електронному варіанті В пояснювальній записці подано огляд існуючих методів розробки компіляторів, детальний опис мови, а також описано процес розробки програми компілятора на рівні блок-схем і тексту програми В додатку міститься текст компілятора, а також результати тестування програми
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка тестової системи для перевірки знань з предмету "Системне програмування"

  В нашому житті інформація відіграє дуже важливу роль З розвитком науково-технічного прогресу її стає все більше Тривалий час інформацію обробляли вручну: складали обємні списки, які зберігалися в папках і картотеках і займали багато місця На кожному аркуші паперу або на картці був надрукований бланк форми, в якому залишалося вільне місце для заповнення даними Але ручна обробка інформації з часом стала зовсім неефективною
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка цифрових засобів ПЛІС в інтегрованому середовищі проектування MAX+PLUS II

  Роботою передбачено теоретичний опис основних приладів мікроелектроніки разом з їх програмною реалізації за допомогою мови AHDL в інтегрованому середовищі MAX+PLUS II В роботі проведено генезис програмувальних логічних інтегральних схем, їх класифікація, архітектура, детально розписана процедура створення нового проекту і процес його компіляції
 • Тип: Курсовая работа

  Розроблення ІТ із автоматизації рішення задачі "Ведення карткових рахунків фізичних осіб"

  Ведення карткових рахунків забезпечує цілісність, стабільність, зручність у використанні і своєчасне отримання інформації по рахунку кожного власника картки З допомогою картки ми можемо отримувати повну інформацію по руху коштів на рахунках Це забезпечує повну довіру з боку клієнтів так як ми маємо можливість надати повну інформацію по рахунку
 • Тип: Лабораторная работа

  Розроблення програми на мові С для OS Windows

  NCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance, PSTR szCmdLine, int iCmdShow) { static char szAppName[] = "KeyLook" ; HWND hwnd; //дескриптор вiкна MSG msg; //структура повiдомлення WNDCLASSEX wndclass; //структура класу вiкна wndclass cbSize = sizeof (wndclass); //розмiр структури класу вiкна wnd
 • Тип: Контрольная работа

  Розсилання пошти в мережевій операційній системі FreeBSD

  Протокол UUCP (Unix to Unix copy) призначений для копіювання файлів між декількома машинами в мережі, для виконання команд на віддаленій машині Цей протокол також можна використати для розсилання пошти Нехай одна з машин є вузлом, яка обмінюється поштою з користувачами поза організацією, де вона знаходиться через головну обчислювальну машину з адресою MAIL PROVIDER KIEV UA, а також виконує розсилання пошти ще трьом машинам всередині організації, де вона знаходиться Нехай імена цих машин будуть host1 your domain org, host2 your domain org і host3 your domain org
 • Тип: Реферат

  Роль OSS/BSS в деятельности оператора связи: практический подход

  Один из путей развития бизнеса операторов связи - оптимизация их деятельности в соответствии с не так давно появившимися международными стандартами TeleManagement Forufn (TMF), роль которых, на наш взгляд, пока еще недостаточно осознана и оценена российскими операторами Согласно TMF, системы OSS/BSS должны внедряться только на основе построенной модели процессов оператора связи и являться «вершиной айсберга» - большой работы по организации деятельности компании и выбору приоритетов Лишь в этом случае можно рассчитывать на успех
 • Тип: Контрольная работа

  Роль інформаційних систем в організації економічного аналізу та аудиту

  У вузькому розумінні прийняття рішень розглядається лише як вибір кращого рішення з чисельних альтернатив У процесі аналізу вузького розуміння необхідно враховувати, що альтернативні варіанти не виникають самі собою Процес прийняття рішень складається не тільки з вибору кращого варіанту, але й з пошуку альтернатив, встановлення критеріїв оцінки, вибору способу оцінки альтернатив тощо
 • Тип: Статья

  Роль вредоносных программ в промышленном шпионаже

  В силу специфики проблемы никакие программно-технические средства не гарантируют защиту от данной угрозы Существенно усложнить задачу злоумышленника способны классические, грамотно спланированные меры обеспечения ИБ: защита внешнего периметра, шифрование информации, продуманные внутренние политики и плановые внешние тесты безопасности Чрезвычайно важна осведомленность сотрудников в вопросах безопасности, так как наиболее эффективным и плохо поддающимся контролю вектором внедрения вредоносного кода является социотехнический вектор
 • Тип: Реферат

  Роль женщин в развитии вычислительной техники

  Важный этап развития вычислительной техники приходится на XIX век Это был век выдающихся изобретений Чтобы создать такие машины, которые решали бы задачи быстрее и проще, чем это делают люди, в ход были пущены старые идеи и новые теории Двадцатые годы XIX века - как раз тот период, когда Чарльз Бэббидж вел разработки Разностной Машины (Differnce Engine), которая строилась на деньги Королевского астрономического общества Машина предназначалась главным образом для расчетов астронавигационных таблиц, а возможности ее ограничивались операциями сложения Впрочем, Бэббидж, передав свои материалы инж
 • Тип: Реферат

  Роль информатизации в процессе развития современного общества

  Информатизация должна быть ориентирована на все возможные области деятельности отдельного человека, любого субъекта рынка и государства Информатизация предусматривает массовое использование информационных технологий во всех сферах деятельности человека, создание информационных систем, эффективно поддерживающих функционирование любой экономической, организационной и социальной структуры Главная цель информатизации – повышение эффективности общественного производства всех видов продукции и услуг для улучшения социально-экономических условий жизни населения
 • Тип: Контрольная работа

  Роль информационного ресурса в развитии современного общества

  В практической части работы будут произведены необходимые вычисления, как с помощью арифметических действий, так и с использованием встроенных функций Для демонстрации проделанной работы будут созданы кнопки, с помощью которых будут продемонстрированы результаты проделанной работы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... 495