Работы в категории Информатика, программирование, страница 389, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Лабораторная работа

  Розробка програми "KeyLook"

  оту символу іnt WІNAPІ WіnMaіn (HІNSTANCE hІnstance, HІNSTANCE hPrevІnstance, PSTR szCmdLіne, іnt іCmdShow) { statіc char szAppName[] = "KeyLook" ; HWND hwnd ; //дескриптор вікна MSG msg ; //структура повідомлення WNDCLASSEX wndclass ; //структура класу вікна вікно клавіша клавіатура wndcl
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми Sierpins, яка реалізує побудову рекурсивних кривих Серпінського

  Мови програмування - це формальні мови зв'язку людини з машиною‚ призначені для опису даних та алгоритмів(програм) їх обробки на ЕОМ Алгоритмічні мови‚ існують в наш час‚ поділяються на три великих класи: машинно-орієнтовані‚ процедурно-орієнтовані та проблемно-орієнтовані До машинно-орієнтованих відносяться мови‚ в яких з однієї сторони явно виражений зв'язок з конкретною ЕОМ (структура команд‚ пам'яті‚ зовнішніх пристроїв)‚ а з другої - в мову введено елементи‚ які спрощують і автоматизують процес програмування (символьне позначення команд і комірок пам'яті‚ широке застосування звичних для
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми для сумісної роботи з додатками PowerPoint з використанням технології OLE

  Завдання: Розробити програму, що надає користувачу можливості керування додатками Microsoft PowerPoint: запуск вказаного додатку, переключення слайдів (вперед, назад, перший, останній, по вказаному номеру слайду), виведення інформації про слайд (його номер, версія PowerPoint тощо), коректне завершення і вигруження з пам’яті презентації, що переглядається Програма повинна бути виконана з використанням технології OLE
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми мовою програмування С++ по пошуку коренів нелінійних рівнянь

  Серед інформаційних технологій, які лежать в основі всіх напрямів підготовки спеціалістів з комп’ютерних технологій, особливе місце займає математичне моделювання При цьому під математичною моделлю фізичної системи, об’єкта або процесу звичайно розуміють сукупність математичних співвідношень (формул, рівнянь, логічних виразів), які визначають характеристики стану і властивості системи, об’єкта і процесу та їх функціонування залежно від параметрів їх компонентів, початкових умов, вхідних збуджень і часу Загалом математична модель описує функціональну залежність між вихідними залежними змінними
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програми передачі даних через послідовний порт мікроконтролера

  одиниці: Отже число, яке потрібно загрузити в перший таймер, після формування нуля дорівнює 158 Розрахунок швидкості передачі даних через послідовний порт Тут ми розраховуєм число, яке потрібно зарядити в таймер/лічильник для генерації потрібної швидкості послідовного порту, в залежності від режиму
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка програмного забезпечення для Інтернет-підтримки діяльності громадських організацій

  З появою веб-технологій комп'ютер починають використовувати абсолютно нові верстви населення Землі Можна виділити дві найбільш характерні групи, що знаходяться на різних соціальних полюсах, які були стрімко залучені в нову технологію, можливо, навіть крім їх власного бажання З одного боку, це були представники елітарних груп суспільства – керівники крупних організацій, президенти банків, топ-менеджери, впливові державні чиновники і так далі З іншого боку, це були представники найширших верств населення – домогосподарки, пенсіонери, діти
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програмного забезпечення для розв'язку СЛАР методом Гауса

  Слово «комп’ютер» означає «обчислювач», тобто пристрій для обчислень Необхідність в автоматизації обробки даних, в тому числі обчислень, виникла дуже давно Багато тисяч років назад для обчислень використовувались палочки, камінці і т д Більше 1500 років тому назад (а може і раніше) для полегшення обчислень почали використовувати рахівниці
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка програмного забезпечення системи збору даних про хід та параметри технологічного процесу

  Мета курсового проекту складається в реалізації мережної взаємодії компонентів системи, побудованих за архітектурою «кліент - сервер» Ця архітектура, зокрема, використовується при побудові автоматизованих систем керування (АСК) технологічними процесами (ТП) У системах АСК ТП можна виділити три основних компоненти: керуючі обчислювальні машини (КОМ) або контролери, призначені для безпосереднього керування технологічним процесом; сервер бази даних (СБД), що здійснює зберігання інформації про хід ТП; і робочі станції (РС), що надають користувачам доступ до цієї інформації з метою спостереження з
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка програмного забезпечення файлового менеджера

  Метою даного проекту є практичне дослідження та засвоєння прийомів роботи з дисковими накопичувачами у середовищі ОС Windows та роботи на низькому рівні з файловими системами FAT16/FAT32 Також підтримується робота з NTFS Програма розроблена як WINDOWS програма, написана мовою С++ Інтерфейс програми був розроблений схожий до існуючих файлових менеджерів середовища Microsoft Windows
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка програмного продукту "Тестер"

  Алгоритм загрузки тесту з файлу досить заплутаний хоча не є складним Суть його полягає в тому, що ми по стрічково зчитуємо інформацію із файлу, шукаємо ідентифікатор блоку чи модифікатор блоку і виконуємо відповідні дії Якщо у файлі не має помилок то алгоритм закінчується і передається управління алгоритму проведення тестування
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка системи електронних міжбанківських переказів Національного банку України

  АС СЕП-2 має являти собою функціонально повний набір апаратних і програмних засобів та організаційних заходів, що у сукупності мають забезпечувати виконання міжбанківського переказу грошей у межах України в національній валюті в електронній формі між банківськими установами-резидентами та банківськими установами для виконання зобов'язань їх клієнтів, а також власних зобов'язань цих банківських установ, через їх кореспондентські рахунки, відкриті в Національному банку України (далі – міжбанківський переказ)
 • Тип: Дипломная работа

  Розробка системи керування та актуалізації інформації web-сайту національного оператора енергоринку

  В сучасних соціально-економічних умовах, однією з задач, що стоять перед національним енергоринком е організація та проведення тендерів на державні замовлення в енергетичній сфері Проведення тендерів на сучасному рівні, потребує забезпечити можливість віддаленого подання документів на участь у тендерах та слідкування за його проведенням з будь якого кінця країни, тому виникає потреба в створенні web-сайту а в наслідок необхідності оперативного оновлення та підтримки в актуальному стані великої кількості інформації виникає потреба в створенні системи керування
 • Тип: Курсовая работа

  Розробка системних програмних модулів та компонент систем програмування

  На перший погляд, різноманітність компіляторів вражає Використовуються тисячі вихідних мов, від традиційних, таких як Fortran і Pascal, до спеціалізованих, які виникають у всіх областях застосування комп’ютера Цільові мови не менш різноманітні – це можуть бути інші мови програмування, різні машинні мови – від мов мікропроцесорів до суперкомп’ютерів Деколи компілятори класифікують як однопрохідні, багато прохідні, виконуючі (load-and-go), відлагоджуючі, оптимізуючи – в залежності від призначення і принципів і технологій їх створення
 • Тип: Реферат

  Розробка структурної схеми комп’ютерної мережі

  Мережева технологія — це погоджений набір стандартних протоколів та програмно-апаратних засобів що їх реалізовують, достатній для побудови локальної обчислювальної мережі Мережеві технології називають базовими технологіями або мережевою архітектурою локальних мереж Мережева технологія або архітектура визначає топологію і метод доступу до середовища передачі даних, кабельну систему або середовище передачі даних, формат мережевих кадрів тип кодування сигналів, швидкість передачі в локальній мережі У сучасних локальних обчислювальних мережах широкого поширення набула така технологія або мережева
 • Тип: Контрольная работа

  Розробка структурної схеми процесорного елемента та мікропрограми керування для реалізації команди SBR Rm, B

  Універсальність і гнучкість МП як пристроїв з програмним управлінням поряд з високою надійністю і дешевизною дозволяють широко застосовувати їх в різномагітних системах управління для заміни апаратної реалізації функцій управління, контролю, вимірювання і обробки даних Застосування МП і мікроЕОМ в системах управління промисловим обладнанням передбачає, зокрема, використання їх для управління верстатами, механізмами транспортувань, зварювальними автоматами, прокатними станками, атомними реакторами, виробничими лініями, електростанціями, а також створення на їх основі робототехнічних комплексів
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... 495