Работы в категории Информатика, программирование, страница 25, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Контрольная работа

  Інформаційне забезпечення інформаційних систем

  1 Інформаційне забезпечення АСУ визначається характеристиками інформації, що зберігається і оброблюється в системі, в аспекті процедур операції з даними безвідносно до їх змісту Визначимо термін дані стосовно АСУТП як первинні відомості, що отримуються від прямого спостереження за ТОП і які передаються у формі чисел, слів або спеціальних позначень, а термін інформація - як відомості, отримані після відповідної переробки даних і таких, що розкривають зміст чисел, слів і позначень, які описують той або інший ТОП
 • Тип: Реферат

  Інформаційне забезпечення АіС

  вираз, а ознаки - буквено-цифрове або цифрове (цифрові коди) До таких ознак можна віднести, наприклад, назва установи (підрозділу), прізвище працюючого, які не завжди зручні для автоматизованої обробки
 • Тип: Реферат

  Інформаційне забезпечення маркетинга на підприємстві

  Вихідні дані до роботи: Перелік виробляємої продукції Структура управління підприємства Характеристика сімейства «ГАЗ» Ціни на автомобільному ринку Украіни сімейства «ГАЗ» Схема взаємозв’язків файлової системи
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційно-довідкова система

  У даному розрахунково-графічному завданні докладно розглядається алгоритми поліморфних списків об’єктів, розроблена програма, що реалізує алгоритм поліморфних списків об’єктів та інтерфейсна частина програми мовою C++
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційно-довідкова система

  В ході виконання курсової роботи студенти повинні навчитися самостійно працювати з літературою, розробляти алгоритми, здійснювати їх програмну реалізацію та від лагодження на сучасних комп‘ютерних системах
 • Тип: Курсовая работа

  Історія і розвиток глобальної мережі Інтернет в Україні і світі

  Актуальність теми На думку багатьох науковців, дослідників, соціологів, політологів та економістів нашого часу, Інтернет - це одне великих випробувань нашого суспільства Виникнувши як суто технічний засіб передачі інформації, Інтернет перетворився на важливе соціальне, економічне на навіть політичне явище, яке привертає увагу фахівців різних наук
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку баз даних

  У історії обчислювальної техніки можна прослідкувати розвиток двох основних областей її використання Перша область — застосування обчислювальної техніки для виконання чисельних розрахунків, які дуже довго або взагалі неможливо проводити уручну Розвиток цієї області сприяв інтенсифікації методів чисельного вирішення складних математичних завдань, появі мов програмування, орієнтованих на зручний запис чисельних алгоритмів, становленню зворотного зв'язку з розробниками нової архітектури ЕОМ Характерною особливістю даної сфери застосування обчислювальної техніки є наявність складних алгоритмів об
 • Тип: Курсовая работа

  Історія розвитку обчислювальної техніки

  Неможливо точно відповісти на питання, хто саме винайшов комп'ютер Річ у тому, що комп'ютер не є винаходом однієї людини Він увібрав у собі ідеї та технічні рішення багатьох вчених та інженерів Розвиток обчислювальної техніки стимулювався потребою у швидких та точних обчислюваннях і тривав сотні років У процесі розвитку обчислювальна техніка ставала дедалі більш досконалою Цей процес триває і в наш час [9]
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку прикладного програмного забезпечення персонального комп'ютера

  Персональний комп'ютер, як відомо, є універсальним пристроєм для обробки інформації Персональні комп'ютери можуть виконувати будь-які дії по обробці інформації Для цього необхідно скласти для комп'ютера на зрозумілій йому мові точну і докладну послідовність інструкцій - програму, як треба обробляти інформацію
 • Тип: Реферат

  Історія розвитку сучасної обчислювальної техніки. Роль інженерної діяльності у появленні та розвитку новітньої техніки та технології

  Мета роботи – розкрити питання з історії появлення першої найпростішої обчислюваної техніки і вклад дослідників і інженерів у цю справу; появи цифрових електронних обчислюваних машин; вкладу вітчизняних вчених та інженерів у створенні ЕОМ; напрямку у розвитку ЕОМ та появи і розвитку персональних комп’ютерів; вкладу радянських та американських вчених у створенні нових методів генерації та підсилення електромагнітного випромінювання; появі перших лазерів; властивості імпульсних твердотілих лазерів та вкладу вітчизняних та іноземних вчених та інженерів у розвиток лазерної техніки та розширення ї
 • Тип: Контрольная работа

  Історія створення и основні характеристики системи SWIFT

  Товариство міжнародних міжбанківських фінансових телекомунікацій (Society for Worldwide Interbank Financial Telekommunicatoin – SWIFT) було засноване в 1973 р Метою створення системи була розробка швидкодіючої й надійної мережі для передачі банківської інформації при суворому контролі і захисту від несанкціонованого доступу SWIFT спочатку створювалась лише як міжбанківська система З часом розвиток стандартизації в галузі міжнародної торгівлі цінними паперами зробив доцільним доступ до мережі небанківських закладів З 1987 р постановою загальних зборів членів товариства доступ до мережі дозволе
 • Тип: Реферат

  Історія та створення СУБД

  Прогрес у сфері економіки немислимий без застосування сучасних СУБД, що є основою економічних інформаційних систем (ІС) ІС в економіці мають справу з організацією і ефективною обробкою великих масивів даних в комп’ютеризованих системах підприємств, забезпечуючи інформаційну підтримку ухвалення рішень менеджерами Глобалізація фінансових ринків, розвиток засобів електронної комерції і формування в Інтернеті доступних для аналізу баз даних фінансово-економічної інформації, зниження вартості програмної реалізації ІС, привели до безпрецедентного зростання використання ІС в економіці ІС дозволяють
 • Тип: Реферат

  Аdobe Рhotoshop

  Начиная с момента своего возникновения в 1982 году фирма занималась разработкой приложений языка описания страниц Аdоbе Роstsсript и их коммерческим применением После широкого внедрения описания стандарта РоstScript и продажи лицензии на его использование фирма сделала язык промышленным стандартом для печати электронных документов С использованием этого языка Аdоbе и независимые фирмы, конкурирующие с компанией, разработали множество приложений, во многом способствовавших революции в издательском деле
 • Тип: Лабораторная работа

  Абсолютна та відносна похибка

  Означення Вважатимемо, що n перших значущих цифр (десяткових знаків) наближеного числа а є точними,, якщо абсолютна похибка цього числа не перевищує половини одиниці розряду, котрий виражається його n-ною значущою цифрою (рахуючи зліва направо), тобто
 • Тип: Курсовая работа

  Аварийная служба

  Аварийная служба создана и предназначена для оперативной локализации и ликвидации аварийных ситуаций в сетях тепло и водоснабжения, канализационных сетях, сетях электроснабжения, слаботочных сетях и устранения неисправностей оборудования систем вентиляции и кондиционирования воздуха Специалисты аварийной службы обладают большим опытом в ликвидации аварийных ситуаций различной степени сложности, в работе используются современные технологии и применяется профессиональное оборудование, что в комплексе позволяет оперативно и успешно решать проблемы, возникающие на объекте
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 495