Работы в категории Информатика, программирование, страница 24, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Учебное пособие

  Інформаційні ресурси економічної діяльності

  Студент повинен знати: джерела пошуку економічної інформації, її характеристики, сучасні технологічні процеси інформаційного забезпечення економічних процесів, технології підготовки і опрацювання інформаційно-аналітичних матеріалів в економічній і науково-технічній сферах
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні системи

  Команда FORMAT зрозуміє, чи є дискета форматована на 3 5” або 5 25” але знає , чи ємкість типу DD або HD Автоматично передбачається вища ємкість Якщо ємкість нижча, потрібно це задати Наведемо приклад:
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційні системи (20 питань)

  ІС споконвічно розглядається як індиферентна конкретним цілям користувачів система, аналогічна АТС, бібліотеці загального призначення або довідковій службі вокзалу, що надає свої інформаційні послуги як підсистема або суміжна система більш загальної системи: підприємству, місту, галузі, країні й т д
 • Тип: Реферат

  Інформаційні системи і технології на підприємстві

  Методика BSP визначається, як «підхід, який допомагає підприємству визначити план створення інформаційних систем, які задовольняють його найближчі і перспективні інформаційні потреби» Інформація є одним із основних ресурсів і повинна плануватися у масштабах усього підприємства, інформаційна система повинна проектуватись незалежно від поточного стану і структури підприємства
 • Тип: Учебное пособие

  Інформаційні системи в економіці та підприємництві

  Технічна й технологічна децентралізація, поява типових автоматизованих робочих місць і потужних стандартних проблемно-орієнтованих пакетів прикладних програм зумовлюють необхідність суттєвого підвищення рівня кваліфікації студентів економічних спеціальностей в сфері обробки інформації, супроводу інформаційних систем та розробки альтернативних управлінських рішень
 • Тип: Реферат

  Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних системах

  Актуальність теми Характерною рисою сучасного розвитку інформаційних технологій є безперервне якісне ускладнення сфер їхнього застосування Розробка технологій автоматизації вирішення складних завдань, керування об'єктами й виробничими процесами дозволило розширити сфери застосування інформаційних технологій на моделювання соціальних систем, прогнозування основних показників динаміки соціальних процесів
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна (автоматизована) система в Держказначействі України

  Для ефективного функціонування органів Державного казначейства, підвищення дисципліни виконання всіх бюджетів створено автоматизовану систему Казначейства (АСК) АСК побудовано як корпоративну інформаційну систему з територіально-розподіленою базою даних АСК масштабовано, як по вертикалі, так і по горизонталі По вертикалі структура АСК включає три рівні: районний, обласний і державний Для передавання інформації між рівнями система забезпечена прикладними серверами передавання повідомлень На кожному рівні в АСК створено систему підтримки прийняття рішень, яка являє собою виокремлену інформаційн
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна безпека економічних систем

  Досвід експлуатації існуючих комп'ютерних систем обробки інформації показує, що проблема забезпечення безпеки ще далека від свого рішення, а пропоновані виробниками різних систем засоби захисту сильно розрізняються як за важливість справ і використовуваним методам, так і за досягнутими результатами
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна безпека, пошук інформації

  Скласти опис сайту електронної комерції на обрану тему: „продаж музичних дисків” Описати основні маркетингові заходи використані для просування своєї продукції Обґрунтувати необхідність існування такого сайту, як ресурсу Internet
 • Тип: Дипломная работа

  Інформаційна система "Облік мобільних терміналів"

  Будь-яке підприємство, фірма, організація має свою організаційну структуру Ця структура многомірна й може бути розчленована на кілька взаємозалежних підструктур, які можна розглядати як самостійні структури: структура керування виробництвом, кадрова структура, маркетингової, фінансово-економічної, інформаційні структури Всі вони перебувають у тісній взаємодії й саме їхня сукупність і створює організаційну структуру підприємства Одне з найважливіших місць у цій структурі займає інформаційна система
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна система будівельної організації

  Будівельна організація займається будівництвом різного роду об'єктів: житлових будинків, лікарень, шкіл, мостів, доріг і т д по договорах із замовниками (міська адміністрація, відомства, приватні фірми й т д ) Кожна з перерахованих категорій об'єктів має характеристики, властиві тільки цій або декільком категоріям: наприклад, до характеристик житлових будинків відноситься поверховість, тип будівельного матеріалу, число квартир, для мостів унікальними характеристиками є тип пролітної будови, ширина, кількість смуг для руху
 • Тип: Курсовая работа

  Інформаційна система на допомогу консультанту з продажу побутової техніки

  Технічний прогрес є безупинним рухом Розвиток людства не міг би проходити без втілення в їх життя новітніх методів і технологій В останні десятиліття найбільш стрімко і революційно проходить розвиток новітніх комп’ютерних та інформаційних систем, який веде за собою глобальну автоматизацію Підприємства, установи та інші об’єкти переходять на автоматизовану роботу, що значно полегшує працю простих людей та веде до зниження затрат на виробництво тих чи інших продуктів чи благ Автоматизація торкнулась і баз даних працівників різних структур Саме тому потреба у розробці автоматизованих баз даних є
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна система НБУ

  Становлення України як правової демократичної держави вимагає від державної служби, особливо на перехідному етапі адміністративного реформування, дієвості, гнучкості і динамізму Одним із найважливіших чинників, який має забезпечити ці вимоги, є впровадження в сферу державної служби інформаційних технологій, спроможних змінити характер роботи державного службовця, посиливши її аналітичну складову в процесі прийняття рішень з управління та регулювання в державному управлінні
 • Тип: Контрольная работа

  Інформаційна система як частина організаційної системи, її основні характеристики

  При кібернетичному підході інформацією є лише нові, корисні, вагомі для користувача відомості, і задача полягає в їх здобутті Природно, що така інформація має потенційно міститися в згаданих відомостях В іншому випадку ніякої інформації одержати не вдасться
 • Тип: Реферат

  Інформаційна структура Російської Федерації

  Всі ми живемо в матеріальному світі, і відповідно, все, що нас оточує або все з чим ми стикаємося щодня, відноситься або до фізичних тіл, або до фізичних полів З курсу фізики ми знаємо, що стану абсолютного спокою не існує і фізичні об'єкти знаходяться в стані безперервного русі і зміни, яка супроводжується обміном енергією і її переходом з однієї форми в іншу Всі види енергообміну супроводжуються появою сигналів, тобто всі сигнали мають в своїй основі матеріальну енергетичну природу При взаємодії сигналів з фізичними тілами в останніх виникають певні зміни властивостей - це явище називається
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 495