Работы в категории Информатика, программирование, страница 191, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Реферат

  Локальные сети и современная организация внутреннего документооборота

  Данная тема является актуальной, т к в последнее время все больше предприятий сталкиваются с проблемой улучшения управляемости компании: улучшение контроля и ускорение бизнес-процессов, улучшение возможности их отслеживания и возможности получение метрик, характеризующих качество исполнения бизнес-процессов Эффективное управление предприятием невозможно без непрерывного отслеживания информационных потоков, без оперативной координации деятельности всех подразделений и сотрудников
 • Тип: Реферат

  Локальные сети на основе коммутаторов

  Транспортная система локальных сетей масштаба здания или кампуса уже достаточно давно стала включать разнообразные типы активного коммуникационного оборудования - повторители, концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы, соединенные в сложные иерархические структуры, вроде той, которая изображена на рисунке 1 1
 • Тип: Реферат

  М-процессор

  Классическая схема технической системы (ТС), включающая рабочий орган, преобразователь, источник энергии и систему управления, выглядит крайне неубедительно и вызывает ряд вопросов Да и ее инструментальность, т е полезность для процесса познания, крайне низка И еще кое-что вызывает сомнения Например, использование Оператора в качестве неотъемлемой части ТС воспринимается, скорее, как признак ее несовершенства В самом деле, существуют же технические объекты, выполняющие сложнейшие действия без прямого участия человека Человек нужен в качестве элемента обратной связи, но эти же функции способен
 • Тип: Учебное пособие

  Мікроконтролери CISC архітектури

  У дійсний час діапазон застосування мікропроцесорної техніки постійно поширюється, до МПС різноманітного призначення типів пред'являються самі різні вимоги Тому сформувалося кілька типів МПС, що розрізняються потужністю, універсальністю, швидкодією і структурними відмінностями Основні типи МПС наступні:
 • Тип: Учебное пособие

  Мікроконтролери RISC архітектури

  CISC МК характеризуються досить розвиненою системою команд, наприклад, МК серії і80х51 мають 111 команд Однак аналіз програм показав, що 20% з них використовується в 80% випадків, а дешифратор команд займає більше 70% площі кристалу Команди достатньо складні і виконуються за різний час Тому у розробників виникла ідея скоротити кількість команд, надати їм єдиний формат і зменшити площу кристала, тобто використати RISC (Reduced Instruction Set Computer) архітектуру
 • Тип: Реферат

  Мікропроцесори архітектури Alpha, Sparc, Majc, Sharc

  Мультимікропроцесорні системи (ММПС) - це системи, що мають два й більше компонент, які можуть одночасно виконувати команди. Підпорядкованими процесорами можуть бути спецпроцесори, розраховані на виконання певного типу завдання або
 • Тип: Учебное пособие

  Мікропроцесорні системи

  Цілком зрозуміло, що постійне розширення та ускладнення кола задач, що вирішуються за допомогою засобів обчислювальної техніки – як універсальних, так і спеціалізованих – потребує постійного підвищення продуктивності (швидкодії) МП і МПС різноманітного призначення До основних напрямків підвищення продуктивності МП та МПС можна віднести наступне:
 • Тип: Курсовая работа

  Мікропроцесорна система для підрахунку готової продукції

  Універсальність і гнучкість МК як пристроїв з програмним керуванням поряд з високою надійністю і дешевизною дозволяють широко застосовувати їх у різних системах управління для заміни апаратної реалізації функцій управління, контролю, вимірювання та обробки даних Застосування МК в системах управління апаратурою, зокрема, використання їх для управління гірляндами, лічильниками продукції, електричними лампами, звукових автоматів, підсилювачів, регуляторів
 • Тип: Отчет по практике

  Мікропроцесорна техніка

  Основною метою навчальної практики з мікропроцесорної техніки є скріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, підготовка студентів до самостійної роботи із сучасною мікропроцесорною технікою, яка використовуються при розробці "різноманітних систем контролю, збору інформації та керування об'єктами та процесами, що знаходять широке застосування на виробництві та побуті Практика повинна сприяти розвитку творчих здібностей студента, самостійності студента, умінню студентами приймати технічно обґрунтовані рішення в процесі роботи над створенням вузлів мікропроцесорної те
 • Тип: Курсовая работа

  Магазин побутової техніки

  База даних - організована відповідно до певних правил і підтримувана в пам'яті комп'ютера сукупність даних, що характеризує актуальний стан деякої предметної області й використовувана для задоволення інформаційних потреб користувачів
 • Тип: Контрольная работа

  Магистрально-модульная архитектура ПК. Основные функции центрального процессора. Оперативная память

  Архитектура современных ПК основана на магистрально-модульном принципе Модульный принцип позволяет потребителю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости ее модернизацию
 • Тип: Контрольная работа

  Магнітооптичні диски. Програма Kodak Imaging

  - Комп’ютер повинен складатися із наступних пристроїв: арифметико – логічного пристрою, який виконує арифметичні і логічні операції, пристрою управління – який організує процес виконання програм, пристою пам’яті – для зберігання програм і даних, зовнішні пристрої – для введення – виведення інформації
 • Тип: Реферат

  Магнитные носители информации. Запись информации на магнитные носители

  Технология записи информации на магнитные носители появилась сравни-тельно недавно — примерно в середине 20-го века (40-ые - 50-ые годы) Но уже нес-колько десятилетий спустя — 60-ые - 70-ые годы — это технология стала очень рас-пространённой во всём мире
 • Тип: Доклад

  Макровирусы

  В этой главе рассказаноо макровирусах Подробно опи-сана процедура и методы за-ражения файлов Представленисходный текст макровирусас подробными комментария-ми Приведены основныесведения о языке VBA, его про-цедурах, функциях, стандарт-ных конструкциях
 • Тип: Статья

  Макросы в C++

  Макросы в C они очень важны, но в C++ применяются гораздо меньше Первое правило относительно них такое: не используйте их, если вы не обязаны это делать Как было замечено, почти каждый макрос проявляет свой изъян или в языке, или в программе Если вы хотите использовать макросы, прочитайте, пожалуйста, вначале очень внимательно руководство по вашей реализации C препроцессора
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... 495