Работы в категории Информатика, программирование, страница 107, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Лабораторная работа

  Завдання з програмування на Visual Basic

  Програмуємо вiдповiдну програму на VBA, спочатку декларуючи потрiбнi змiннi, а потім задаючи їхні значення Далi програмуємо задані розрахункові формули Для виводу результату розрахунку в документ Word застосовуємо оператор WordBasic Insert Нижче наведений текст програми Завдання1, скопійований з редактора Visual Basic for Application
 • Тип: Контрольная работа

  Завдання лінійного програмування

  Найбільш розроблений і широко використовується на практиці апарат одноцільового прийняття рішень в умовах визначеності, що одержав назву математичного програмування У цьому "детермінованому" випадку, коли всі умови операції відомі заздалегідь тоді, зворотнє завдання буде містити у собі критерій ефективності й деякі відомі заздалегідь фактори (обмеження) що дозволяють вибрати множину припустимих рішень
 • Тип: Реферат

  Загальні основи побудови комп'ютерних мереж

  У будь якому офісі де знаходиться два і більше персональних комп’ютера на певному етапі постає питання швидкого і надійного обміну даними, сумісного використання деяких спільних ресурсів таких як принтер, сканер, CD ROM, жорсткі диски, модем і т д А отже настає необхідність об’єднання ПК у одне ціле локальну обчислювальну мережу (ЛВС)
 • Тип: Лабораторная работа

  Загальні основи, апаратні та програмні засоби побудови комп'ютерних мереж

  В університеті функціонує тип мережі з виділеним сервером В мережі їх два: контролер-сервер та Web-сервер На першому встановлений Windows 2003, а на іншому – FreeBSD Контролер-серер виступає як файловий сервер, зберігає профілі, контролює права доступу На Web-сервері зберігається Web-сайт філії, також установлений FireWall На робрчих станціях установлена операційна система Windows 2000
 • Тип: Контрольная работа

  Загальні системи комп’ютерної графіки

  Використання комп’ютерів для виготовлення креслень почалося з 1980-х років Ті системи були незручними і дорогими Досягнення у розробці комп’ютерів та математичного забезпечення протягом останніх років дали можливість створити більш надійні і дешеві системи
 • Тип: Контрольная работа

  Загальна характеристика серії стандартів MRP – MRP II – ERP – CSRP

  Розроблення автоматизованих систем управління висунула на порядок денний дві взаємопов'язані проблеми З одного боку, це формалізація і стандартизація методів розроблення проектів, а з іншого - стандартизація методів управлінських рішень, які відповідали б визначеним цілям
 • Тип: Контрольная работа

  Загальнодержавні класифікатори економічної інформації

  У державному управлінні використовується інформація, різнорідна за змістом, призначенням, формами подання, способами передавання тощо Потоки інформації є дуже великими й охоплюють усі гілки влади Для того щоб забезпечити організацію та формалізоване подання інформації, її пошук і оброблення, а також скорочення обсягів оброблюваних даних, необхідна попередня класифікація і кодування інформації
 • Тип: Лабораторная работа

  Загрузка XML-данных в скринсейвер

  Основной задачей парсера является выделить из документа нужный текст Текст, выделяемый парсером, может быть помечен как принадлежащий определенной зоне документа, или как имеющий определенные свойства На основании элементов форматирования документа парсер может указывать границы предложений и абзацев, а также вес данного текста
 • Тип: Реферат

  Задания по информатике

  Выделите текст, начиная со слов «Обучение в Учреждении ведётся на русском языке» до слов «В Учреждении устанавливается следующий график» и установите маркёрами позицию первой строки абзаца 1,5 см, а позиции последующих строк 0,5 см
 • Тип: Курсовая работа

  Задача Y- пентамино

  Широкое распространение идей структурного программирования в последние 20-30 лет оказало большое влияние на теорию и практику программирования и привело к пересмотру роли типа и структуры данных при разработке соответствующих алгоритмов и программ В связи с этим в последние десятилетия при производстве сложных программных систем требуется подго­товка высококвалифицированных специалистов, в совершенстве владеющих современной теорией построения систем обработки данных В этой теории важное место занимают методы органи­зации и обработки данных Решение любой задачи сводится к обработке множества д
 • Тип: Реферат

  Задача выбора стратегии для организации в условиях противодействия внешней среды

  Решением этой задачи, является выяснение законов появления, поведения, развития и исчезновения (законов функционирования) системы управления, т к последняя определяется этими законами, а также своей структурой (своими элементами и способами их взаимодействия) Законы функционирования системы управления должны, с одной стороны, быть направлены на обеспечение ее бесперебойной деятельности, и, с другой стороны, обеспечивать выполнение основной задачи (или задач), стоящей перед учреждением Чаще всего, попытки решить такую задачу лежат в русле качественных теорий и выводов, полученных путем обобщен
 • Тип: Курсовая работа

  Задача линейного программирования

  В настоящее время множество задач планирования и управления в отраслях народного хозяйства, а также большой объём частных прикладных задач решаются методами математического программирования Наиболее развитыми в области решения оптимизационных задач являются методы линейного программирования Эти методы позволяют описать с достаточной точностью широкого круга задач коммерческой деятельности, таких, как планирование товарооборота; размещение розничной торговой сети города; планирование товароснабжения города, района; прикрепление торговых предприятий к поставщикам; организация рациональных перев
 • Тип: Курсовая работа

  Задача о движении снаряда

  С середины XX в в самых различных областях человеческой деятельности стали широко применять математические методы и ЭВМ Возникли такие новые дисциплины, как «математическая экономика», «математическая химия», «математическая лингвистика» и т  д , изучающие математические модели соответствующих объектов и явлений, а также методы исследования этих моделей
 • Тип: Курсовая работа

  Задача о Ханойских башнях

  Задача о Ханойских башнях На одном из алмазных шпилей надето 64 круглых золотых диска Диски имеют разные радиусы и расположены на шпиле в порядке убывания радиусов от основания к вершине Требуется перенести диски с первого на второй, используя по необходимости и третий шпиль При этом неукоснительно должны соблюдаться следующие правила:
 • Тип: Реферат

  Задача об упаковке

  Рассмотреть задачу об упаковке 20 гипотетических объектов в пять контейнеров Объекты имеют оценки по пяти критериям Б,В,Г,Д,Е с порядковыми шкалами, имеющими три градации (первая - лучшая, вторая – средняя, третья - худшая), а также два физических параметра (вес и объем) Критерии имеют одинаковую значимость Контейнеры имеют следующие параметры:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 ... 495