Работы в категории Информатика, программирование, страница 104, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Информатика, программирование • Тип: Курсовая работа

  Дослідження методів інтерполяції

  В курсовій роботі на прикладі інтерполяції напруги вольтметра розглянуто методи інтерполяції: ітераційний та метод розподілених різниць Методи алгоритмізовано і реалізовано на ЕОМ в середовищі мови програмування Turbo Pascal 7 0 Наводяться блок-схема і лістинг програми
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження методів чисельного інтегрування

  У курсовій роботі проведено дослідження методів чисельного інтегрування Адже, у задачах, пов'язаних з аналізом, ідентифікацією, оцінкою якості, моделюванням різноманітних пристроїв автоматики, керування, інформаційно-вимірювальної техніки, радіоелектроніки, виникає необхідність обчислення визначених інтегралів
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження методів чисельного інтегрування

  Використання сучасних персональних комп’ютерів охоплює майже всі сфери людської діяльності і поступово підпорядковує собі всі інформаційні технології В останній час головний аспект застосування комп’ютерів зсувається з галузей, де комп’ютер був самостійним інструментом – обчислення при наукових дослідженнях та проектуванні, зберігання та обробка статистичної інформації тощо, у бік галузей, де комп’ютер розглядається як складова частина більш масштабних систем – систем автоматичного, та автоматизованого управління, інформаційно – вимірювальних систем, систем мультимедії тощо Сьогодні практично
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження перехідних характеристик цифрових САК

  2 Визначимо передатні функції розімкненої та замкненої САК відносно вхідного сигналу в загальному випадку Для цього виконаємо z-перетворення Лапласа Z за допомогою таблиць перетворень Лапласа, виконавши наступні дії:
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження побудови та діагностики комп'ютера. Характеристики процесорів

  Тепер необхідно отримати характеристики графічного процесора Для цього вибираю у вікні „Меню” список „Дисплей”, а в ньому пункт „Графічний процесор” Після цього в сусідньому полі програма виведе характеристики процесора:
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження тригерних схем на спеціалізованих інтегральних мікросхемах

  Тригером D-типу називається логічний пристрій з двома стійкими станами і одним інформаційним входом D В D-тригерах значення змінної в момент tn+1 співпадає із значенням вхідної змінної в момент tn, тому тригер такого типу в літературі називають тригером затримки
 • Тип: Лабораторная работа

  Дослідження файлової структури

  1 Запустити оболонку комплекту Norton Utilites за допомогою напускного файлу norton exe із директорії NU_8 В лівій колонці "КОМАНДЫ" вибрати програму Disk Editor, а в правій – "ОПИСАНИЕ" прочитати і записати коротенький опис цієї програми, по кл F1 вивести, прочитати і записати довідкову інформацію Вибрати кнопку "ИНДЕКС" і вивести зміст довідки по комплекту NU, а потім вибравши пункт "О программе" вивести і записати довідку по інтерфейсу NU ESC – вихід із довідки
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження чисельних методів інтегрування

  Сучасний світ неможливо уявити без використання комп’ютерних технологій Зараз комп’ютер використовується у багатьох сферах людського життя, але на початку свого розвитку ЕОМ створювалась для складних інженерних розрахунків Зараз обчислення залишаються одним із основних видів застосування ЕОМ Хоча комп’ютер дуже швидко виконує прості арифметичні дії, без спеціальних програм він не в змозі проводити складні обчислення Тому постає задача алгоритмізувати поставлене завдання, тобто перевести його в зрозумілу для ЕОМ форму
 • Тип: Курсовая работа

  Дослідження чисельних методів вирішення нелінійних рівнянь

  В даній курсовій роботі розглянуто наближені методи розв’язку нелінійних рівнянь для методів Ньютона та хорд, складено блок-схеми та написано програму, за допомогою якої розв’язується задане рівняння Проведено аналіз як самого рівняння і методів його розв’язання, так і результатів обрахунку
 • Тип: Реферат

  Доступ к ресурсам Internet через электронную почту

  Доступ через электронную почту к другим ресурсам сети основан на использовании программ-шлюзов Для этого среди почтовых пользователей заводят таких, для которых в файле aliases задают обработку почтовых сообщений Прежде чем рассмотреть этот способ посмотрим как выглядит такой способ для доступа к файловым архивам и сервису Archie
 • Тип: Реферат

  Драйвер виртуального диска

  В листинге 1 представлен диалог с системой при создании драйвера "DRIVER" Этот файл ассемблируется и линкуется как обычная программа, после чего преобразуется в двоичный SYS файл Замечу, что отсутствие стека для драйвера является нормальным явлением, так как драйвер при работе использует собственный стек MS-DOS
 • Тип: Реферат

  Драйвер жесткого диска

  Фирмы-разработчики аппаратного обеспечения постоянно совершенствуют внешние устройства и другие узлы персонального компьютера Постоянно появляются новая периферийная аппаратура и новые модификации уже существующих устройств Старые устройства наделяются новыми возможностями, новые делают такое, о чем раньше не приходилось и мечтать
 • Тип: Доклад

  Единицы измерения информации. Системы исчисления

  В мире существует пока что 2 вида информации аналоговая и цифровая Аналоговая – это та информация которую воспринимаем мы посредством наших сенсоров (видим, нюхаем, трогаем, пробуем на вкус, слышим), цифровая – это информация отраженная в зашифрованном виде Компьютер работает с цифровой информацией То есть для того чтобы передать нам рисунок он должен сначала его закодировать в набор чисел, а потом уже раскодировать обратно чтобы вывести на экран монитора Возьмем к примеру обычные символы Например когда мы набираем какой-нибудь текст то каждый символ (буква, цифра, знак) имеет свой код Ведь н
 • Тип: Реферат

  Единицы информации

  ни из- чисел в компьютер и вывод их для мерять интенсивность звука на чтения человеком может осущест- определенных частотах, представ- вляться в привычной десятичной ляя результаты каждого измерения форме - все необходимые преобра- в числовой форме С помощью зования могут выполнить програм- программ
 • Тип: Шпаргалка

  Единицы информации

  обработки на компь- людей) Иными словами, компьюте- ютере должна быть преобразована ры обычно работают в двоичной в числовую форму Например, что- системе счисления, поскольку при бы перевести в числовую форму этом их устройство получается музыкальный звук, можно через значительно более простым Ввод
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 ... 495