Работы в категории Иностранный язык, страница 290, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Фразеологізми як відображення національного характеру

  Національно-культурна семантика мови важлива і цікава поза залежністю від конкретної мови і є присутньою на всіх його рівнях: і в граматиці, і в синтаксисі, і в фонетиці Однак найбільш повно і яскраво вона виявляється в таких одиницях мови як фразеологізми Саме цей шар мови безпосередньо відображає діяльність, називає предмети і явища навколишнього світу, фіксує зміст, що відображає умови життя народу - носія тієї чи іншої мови, будучи дзеркалом і охоронцем національної культури
 • Тип: Дипломная работа

  Фразеологічні одиниці з компонентом "вода" в аспекті англо-українського перекладу

  Останніми десятиріччями фразеологія привертає до себе увагу дослідників різних міждисциплінарних сфер: мовознавців, істориків, літературознавців Фразеологія, як і мова взагалі, є надійною схованкою здобутків культури, звичаїв, прагнень і сподівань народу, одним із найважливіших джерел дослідження його минулого життя, вивчення його словесних естетичних цінностей
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологічні одиниці з компонентом "назва тварин"

  Англійська мова має тисячорічну історію За цей час в ній накопичилось велика кількість висловів, які люди вважають вдалими, влучними та гарними Так і виник особливий шар мови – фразеологія, сукупність стійких висловів, які мають самостійне значення
 • Тип: Контрольная работа

  Фразеологічні поетизми

  Особливо детально питання про сутність поетичної мови був розроблений вченими-структуралістами Завдяки ним у стандартній лінгвістичній поетиці встановилася вистава про поетичну мову як про систему, організовану особливим образом, як про мову в його поетичній функції, яка «відрізняється доцентровою спрямованістю на саму систему знаків і значень і < … > прагне створити внутрішньо мотивований «мир» повідомлення»
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологічні синоніми тематичної групи "старанно працювати" та основні вправи до їх засвоєння на старшому етапі навчання

  Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття, тому на даний момент фразеологія як лінгвістична дисципліна перебуває ще в стадії становлення На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології Науковий пошук у цих напрямках продовжується Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців Розробкою питань теорії фразеології займа
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологія англійської мови

  Мова є однією з найважливіших складових, що будує націю. Вона супроводжує людину з перших днів її життя і до самої смерті, вона розвивається разом із суспільством.
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы - как минимальные единицы перевода

  Фразеологические единицы заполняют лакуны в лексической системе языка, которая не может полностью обеспечить наиме­нование познанных человеком (новых) сторон действительности, и во многих случаях являются единственными обозначениями предметов, свойств, процессов, состояний, ситуаций и т д
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы в речи современного старшеклассника

  Ученики старших классов школ Российской Федерации – социально-возрастная группа, представляющая большой интерес для изучения социолингвистами: родившиеся и выросшие в годы перестройки и постоянных реформ, 15 – 16-летние юноши и девушки сегодня представляют собой их первые «плоды» На смену поколению библиофилов явилось поколение настоящих видеоманов Что характерно для его речевого портрета? Какие изменения произошли в лексиконе и в связи с чем? Какова степень владения фразеологическим пластом русского языка?
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы в форме словосочетания с прямым дополнением

  В настоящее время происходит очередное глобальное реформирование норм современного русского литературного языка Изменения коснулись практически всех языковых уровней, однако наиболее заметно эти модификации затронули нормы словоупотребления и сочетания слов Широко распространилось словообразование, формирование фразеологических оборотов из привычных или непривычных сочетаний слов
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы как структурная единица лексико-семантической системы языка

  Фразеологизмы выступают в качестве средства образного отражения мира, они вбирают в себя мифологические, религиозные, этические представления народов разных эпох и поколений Именно поэтому роль фразеологизмов в нашей речи очень заметна Уместно употребленные фразеологизмы оживляют и украшают как устную речь, так и литературно-художественные произведения Наверное поэтому, проблема исследования фразеологизмов является актуальной для современной лингвистики Ведь работа над исследованием фразеологизмов продолжается до сих пор В лингвистике просматриваются различные направления, изучающие фразеолог
 • Тип: Топик

  Фразеологизмы новозаветного происхождения в современном русском языке

  О фразеологии написано множество статей, книг, диссертаций, а интерес к этой области языка не иссякает ни у исследователей, ни у тех, кто просто неравнодушен к слову.
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы русского языка

  1 В современной науке о русском языке термин фразеология употребляется в двух значениях: как научная дисциплина, изучающая фразеологизмы, или фразеологические единицы, языка, и как сам состав, или совокупность, таких единиц в языке
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы с компонентом-библеизма во французском языке

  Тема данной работы: «Фразеологизмы с компонентом-библеизма во французском языке» Библия является одним из основных культуросозидающих текстов в истории европейской и мировой цивилизации Она оказала значительное влияние на формирование мироощущения и языкового сознания разных народов мира «Книга книг» стала источником бесконечного числа цитат и аллюзий, множества лексических единиц и устойчивых выражений, а также символических обозначений Библейские тексты были и остаются ключевыми пунктами в интертекстуальном пространстве современной культуры
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы с национально-культурным объектом на примере немецкого языка

  Фразеология - одна из самых образных языковых подсистем В отличие от лексики, она менее подвержена языковым изменениям, сохраняет в себе устаревшие слова, архаические формы и синтаксические конструкции Эта способность к «исторической аккумуляции» особенно ярко проявляется в содержательном спектре Значительная часть устойчивых сочетаний связана с различными реалиями немецкого быта, фактами истории, древними народными верованиями, обычаями и обрядами
 • Тип: Курсовая работа

  Фразеологизмы-американизмы с семантикой "учеба", "работа" в современном английском языке

  Английский язык имеет тысячелетнюю историю. За это время в нем накопилось большое количество выражений, которые люди нашли удачными, меткими и красивыми.
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... 306