Работы в категории Иностранный язык, страница 286, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Доклад

  Учим английский язык

  Основная функция языка – быть средством общения людей. Посредством языка люди обеспечивают взаимопонимание в процессе труда и быта, выражают и делают доступными для других свои мысли, чувства, настроения и желания.
 • Тип: Сочинение

  Філосовський мотив сенсу людського життя в дpамі-феєpії Лесі Укpаїнки "Лісова пісня"

  Сеpед всієї літеpатуpної спадщини Лесі Укpаїнки яскpавою зіpкою виділяється її чудова дpама-феєpія "Лісова пісня", яка є визначним набутком укpаїнської і світової дpаматуpгії, яка не схожа на жодну іншу п'єсу поетеси В ній втілилася любов поетеси до pідної Волині, її pоздуми пpо невмиpущість духовної кpаси, пpо сенс людського життя
 • Тип: Реферат

  Філософія нового часу

  Філософія Нового часу історичними передумовами свого формування має утвердження буржуазного способу виробництва в Західній Європі, наукову революцію XVI—XVII ст , становлення експериментального природознаства Вона утверджувала свої засадні принципи в боротьбі з феодальною ідеологію, середньовічною схоластикою, релігією та церквою, продовжуючи духовні надбання епохи Відродження Найсуттєвішою особливістю філософії Нового часу була орієнтація на природознавство, тісний зв'язок з проблемами методології наукового пізнання, в якому вона вбачала головний засіб морального і соціального оновлення людс
 • Тип: Сочинение

  Філософські pоздуми Г.С.Сковоpоди пpо людське щастя

  Робота пpиносить суспільству матеpіальне і духовне багатство Кожний гpомадянин суспільства має пpацювати за покликанням, за нахилом і обдаpуванням, виконувати посильну й доступну йому "сpодну" пpацю Тільки тоді всі люди будуть щасливими
 • Тип: Реферат

  Фінал дев’ятої симфонії л. Бетховена до питання виконавської інтерпретації

  Кожна з музичних епох висуває на передній план визначене коло жанрів, найбільш відповідний ії естетичним установкам Так, наприклад, епоха Барокко піднесла такі жанри як меса, пасіони, ораторії В них сила художньої дії формувалась завдяки поєднанню двох факторів : історично складених словесних текстів, втіливших глибинний зміст і хорове інтонування, підкріпленного могутністю оркестрового звучання
 • Тип: Реферат

  Файлова система FAT

  При використанні магнітних стрічок інформація записується у вигляді файлів із послідовним доступом Послідовний доступ означає, що для читання якогось файла потрібно спочатку прочитати всі попередні файли При записі інформація може добавлятися в кінець стрічки, після тієї інформації, що була записана востаннє
 • Тип: Курсовая работа

  Факультативный курс английского языка

  Актуальность темы исследования XXI век это - век образованных и оно требует от нас все большее знание При этом становиться учеба все более трудным Например, владение английским языком Кем бы определенный человек ни работал, желательно, что бы он владел английским языком, то есть в наше время владения английским языком востребуем Кроме того, в своем послании народу Казахстана Президент Нурсултан Назарбаев сообщил, что при приеме на государственную службу новых работников должно стать обязательным требованием владение английского языка, а в будущем это требование уже станет обязательным Это гов
 • Тип: Дипломная работа

  Фантастические новеллы Эдгара По в контексте американской новеллистики первой половины XIX века

  В истории культуры США эпоха рубежа веков (1790-1860-е годы) получила название эпохи романтизма Американский романтизм возник в результате американской буржуазной революции 1776-1784 гг , как отклик на неё Огромное значения для развития американского романтизма и реализма имела деятельность Эдгара По Когда речь заходит о литературе американского романтизма, его имя называют одним из первых Он справедливо считается одним из основателей и разработчиков американской новеллы как жанра литературы Вопросом изучения фантастики вообще и ее месте в творчестве Э По в частности занимались такие российск
 • Тип: Реферат

  Фарміраванне i развіцце беларускай тэрміналогіі

  Пры аналізе фарміравання тэрміналогіі неабходна паслядоўна размяжоўваць працэс натуральнага папаўнення тэрміналагічнай лексікі ў ходзе развіцця пэўных галін навукі і ўласна тэрміналагічную работу па ўпарадкаванні гэтай лексікі Натуральнае папаўненне тэрміналагічнай лексікі неаддзельна ад умоў развіцця і функцыянавання нацыянальнай мовы Паколькі беларуская мова характарызуецца працягласцю і перарывістасцю яе гістарычнага развіцця, то ёсць падставы сцвярджаць, што натуральнае фарміраванне беларускай тэрміналогіі таксама з'яўляецца працяглым, але перарывістым
 • Тип: Реферат

  Фарміраванне і развіццё беларускай тэрміналогіі. Тэрміналагічная лексіка

  У ХІV – XVI стст , калі беларуская мова мела статус дзяржаўнай у ВКЛ, найбольш развітымі тэрміналагічнымі сістэмамі былі грамадска-палітычная, юрыдычная, сельска-гаспадарчая, прамысловая, гандлёвая, ваенная, філалагічная Ролю тэрміналагічных слоўнікаў у гэты час часткова выконвалі глосы, якія змяшчаліся на палях ці паміж радкамі рукапісу або друкаванага выдання, часткова слоўнікі Л Зізанія (“Лексіс”, 1596 г ) і П Бярынды (“Лексікон”, 1624) Аднак спецыяльных тэрміналагічных слоўнікаў не было
 • Тип: Курсовая работа

  Фигуры речи

  С точки зрения речевого воздействия имеет значение не только подбор аргументов, но и их языковое выражение Это очень хорошо понимали античные риторы, создавшие теории о качествах речи, о соединениях слов, а также о риторических тропах и фигурах Здесь нет нужды воспроизводить древние теории, тем более, что разные авторы излагали этот материал весьма различно Остановимся на современной трактовке этого вопроса
 • Тип: Реферат

  Философия в физике /Укр./

  Фізика відіграє важливу роль в житті суспільства, впливає на розвиток техніки, в той же час власний розвиток фізики знаходиться в прямій залежності від потреб суспільного виробництва, рівня розвиткук техніки і від світогляду її творців
 • Тип: Книга

  Философия грамматики

  В труде известного датского лингвиста Отто Есперсена рассматривается ряд основных проблем общего языкознания и главным образом взаимоотношение логических и грамматических категорий Свое исследование О  Есперсен строит в широком плане и на материале большого количества разнообразных по структуре языков Книга представляет значительный интерес для широких кругов языковедов
 • Тип: Реферат

  Философия нового времени /Укр./

  На кінець XVI- початок XVII ст буржуазні виробничі відносини настільки розвинулися в рамках феодального суспільства, що стали можливими успішні спроби буржуазії політично оформити переворот, який вже фактично відбувся в базисі Наприкінці XVI ст перемагає буржуазна революція у Нідерландах, в середині XVIІ ст - у Англії Народжується новий клас буржуазія Економічна діяльність, інтереси реально практичного життя ведуть до дійсного пізнання світу, в тому числі природи, до орієнтації на пізнання, яке б не було засновано лише на цитатах із Біблії, а яке опиралось на практичний досвід
 • Тип: Реферат

  Философские аспекты культуры /Укр./

  Якщо порівнювати визначення культури в різноманітних словниках, працях філософів і вчених, то можна виявити істотні розходження між ними І це не випадково Культура - надзвичайно багатопланове явище, що охоплює всі сфери життя особистості і суспільства Відповідь на питання: що таке культура, - передбачає і відповідь на питання: як вона виникла і чому існують різноманітні, а в ряді відношень несумірні культури
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 ... 306