Работы в категории Иностранный язык, страница 271, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Структура термина в английском языке

  В последние десятилетия резко возрос интерес лингвистов и специалистов различных отраслей науки и техники к проблемам частно-отраслевых терминосистем, что объясняется возрастающим потоком научной и технической информации, процессами интеграции, стыковки наук, усилением процессов терминотворчества Последний фактор особенно важен для правовой терминологии в связи с созданием и принятием в последнее время большого количества новых законов
 • Тип: Дипломная работа

  Структура типових тематичних англійських назв груп і виконавців

  Назва (ім'я, лат nomina ) - це важливий лінгвістичний аспект в маркетингу, рекламі і витворах мистецтва Семіотика сьогодні обумовлює вибір правильної назви в певній частині особливого профілю компанії, послуг або продуктів Для досягнення цієї мети, професійні рекламні агенти керуються цілим рядом аксіом по створенню брендових назв Проте, зразки назв в цих сферах не можуть визначатися по одному чиннику, вони повинні бути розглянуті як постійно змінні традиції Крім того, імена можуть розкривати ідеологію суспільства або культури
 • Тип: Реферат

  Структура, основні поняття і закони екології

  Космонавт Юрій Гагарін, що першим із людей побачив рідну планету з висоти космічної орбіти, не міг стримати свого захвату, вигукнувши: «Яка прекрасна наша Земля!» Окутана тонким блакитним серпанком атмосфери, як коштовний діамант, сяє вона на фоні чорного вакууму Космосу Ось там, біля полюсу, видно білі крижані поля, ось за ілюмінатором космічного корабля пропливають вершини Гімалаїв, потім потяглись нескінченні океанічні простори, вкриті білими спіралями циклонів Ось корабель перетнув межу дня і ночі — термінатор — і все вкрила оксамитова чорнота Та за хвилину очі пілота призвичаїлись до тем
 • Тип: Курсовая работа

  Структура, семантика та словотворчі функції дієслів з германськими дієслівними префіксами

  Актуальність теми На сучасному етапі інтенсивного розвитку науки і техніки, тісного міжнародного наукового та економічного співробітництва, глобалізації та інформатизації суспільства зростає інтерес до виявлення специфіки та закономірностей функціонування англійської мови – однієї з мов світу, яка набула статусу мови міжнародних наукових зв’язків [85; 267; 270] та стала єдиним глобальним мовним кодом [16; 209; 210], «есперанто ХХ століття» (modern-dау Еsреrаntо) [16, с 99]
 • Тип: Реферат

  Структуралізм як історичний напрям мовознавства

  Для мовознавства, як і для будь-якої науки, ха­рактерні постійний пошук, переосмислення й переоцін­ка набутих знань, опрацювання нових підходів до вив­чення об'єкта Мовознавців XX ст не задовольняло принципове зведення їхніми попередниками теоретич­них проблем до вивчення мовних процесів і мовних змін, внаслідок чого поза увагою опинилися такі важ­ливі питання, як вивчення самої структури мови і ха­рактеру її функціонування Цим викликана поява в 20-ті роки XX ст нового мовознавчого напряму — структуралізму, а згодом — генеративізму
 • Тип: Курсовая работа

  Структурні та функціональні особливості розмовного стилю англійської мови

  Стилістикою називається галузь лінгвістики, яка вивчає принципи і ефект вибору і використання лексичних, граматичних, фонетичних і взагалі мовних засобів для передачі думки і емоції в різних умовах комунікації
 • Тип: Курсовая работа

  Структурно-лексико-семантические классы производных глаголов на материале "Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова"

  Лингвистика обратила самое пристальное внимание на исследование языка, на построение языковой картины мира, которая отражает историческое существование носителей языка, их материальную и духовную культуру (А Вежбицкая, Е М Верещагин, Т В Гамкрелидзе, В Г Гак, Вяч Вс Иванов, Ю И Караулов, В Г Костомаров, Е С Кубрякова, М М Маковский, А Ф Лосев, Г П Немец, Л Б Савенкова, Ю С Степанов, З К Тарланов, В Н Телия, Н И Толстой и др ) В свете этого актуальным становится комплексное изучение отдельных наиболее важных лексико-семантических групп (далее - ЛСГ), которые стали подвергаться в этом плане всес
 • Тип: Дипломная работа

  Структурно-семантическая характеристика универбатов в современном русском языке

  Одним из способов пополнения лексического состава любого языка является образование новых слов по уже существующим словообразовательным моделям при помощи” словообразовательных средств, которые активно работают в языке” (Кубрякова 1965: 12)
 • Тип: Дипломная работа

  Структурно-семантические особенности пословиц и поговорок, отражающих межличностные отношения

  В последнее время особый интерес представляют исследования в области фразеологии Во фразеологических единицах и особенно в паремиях ярко проявляется своеобразие быта, жизни, истории и культуры народа Знание и активное владение фразеологическим богатством не только украшает речь, но и способствует лучшему пониманию менталитета народа изучаемого языка Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время интенсивно исследуются проблемы общения культур и народов в связи с возрастанием значимости знания иностранных языков Изучение паремиологии иностранного языка не только повышает э
 • Тип: Реферат

  Структурно-семантический аспект эмотивной компетенции автора

  В свете разрабатываемой О Г Почепцовым (Почепцов, 1990) теории языковой ментальности текст, воплощающий художественно моделируемый мир, отражает речевую ментальность, т е “способ речевого представления мира” конкретной авторской личностью
 • Тип: Курсовая работа

  Структурно-семантичні особливості перекладу пареміологічних одиниць англійської та української мови

  На сучасному етапі розвиток лінгвістичної науки взагалі та перекладознавства зокрема відбувається на ґрунті системного комунікативно-прагматичного підходу, в межах якого значна увага приділяється розгляду особливостей адекватного перекладу реальних процесів породження й сприйняття мовлення
 • Тип: Курсовая работа

  Структурно-семантичні особливості термінів в англійській мові

  Із зростанням людських знань і розвитком ідей, а також їх зміною, зростає і кількість слів у мові Кожне нове наукове відкриття потребує найменування як засобу вираження логічної уяви про поняття Даний процес викликає також численні зміни значень існуючих слів
 • Тип: Реферат

  Структурные и коммуникативные свойства языка

  Народ нe только творец языка, но и двигатель его истории Народ, вместе с тем, стоит на страже сокровищ своего родного слова, пользуясь ими и умножая их в своей речи и словесно-поэтическом творчестве Литературный язык становится, по образному выражению Горького, «оружием» всего народа Известный наш языковед академик Щерба тонко охарактеризовал своеобразие развития русского языка в советскую эпоху
 • Тип: Дипломная работа

  Структурные и прагматические особенности директивных высказываний

  В данном исследовании под «директивами» понимается категоричный (запрет, требование, инструкция) или некатегоричный (совет, просьба, предложение) вид побуждений, которые, в первом случае, могут исходить только от индивидуумов, располагающих полномочиями осуществления подобных речевых актов, во втором случае – от индивидуумов, нуждающихся в совете или помощи собеседника
 • Тип: Реферат

  Структурные и функциональные характеристики пословиц и афоризмов

  Приступая к рассмотрению грамматической организации афористичных и пословичных текстов, а также обычных текстов, приведем классификацию грамматических категорий во французском и русском языках В грамматике существует узкое (явления внутренней группировки в пределах той или иной части речи: у существительных, например, категория числа, грамматические категории собирательности, абстрактности) и широкое (части речи) понимание грамматической категории В нашей работе мы придерживаемся узкого понимания грамматической категории
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 ... 306