Работы в категории Иностранный язык, страница 264, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Топик

  Спорт в моей жизни /english/

  Millions of people all over the world are fond of sports and games Sport help people to stay in good shape, keeps them fit, healthy and makes them more organized and better disciplined in their daily activities
 • Тип: Топик

  Спорт в моей жизни /english/

  I was born in famous city Tbilisi, situated on the Kura river in a valley sheltered by the Caucasus Mountains During 14 years I have spent a lot of delightful days there which have left an indelible trace in my memory The occupation by jumps in water has become one of the brightest impressions Frankly speaking the considaration concerning this period of my life cause by no means not joyful, but extremely sad memoirs My parents became the primary source of this They deeply trusted that the jumps in water can become by that effective lever, which will help me to transform from the frail boy to
 • Тип: Топик

  Спорт и Олимпийские игры /english/

  Sport is an important part of our life There are many people who are fond of sport because it is the way to keep fit and healthy It is also the way to organize people There is the organization of people who participate in the international sports peace actions These people want to unite more people from different countries in sports and cultural events
 • Тип: Реферат

  Спортивні фразеологізми

  Фразеологія – (гр Phrasis – вираження, logos – учіння) – це розділ лінгвістики, в якому вивчаються семантичні, морфолого– синтаксичні і стилістичні особливості фразеологізмів Фразеологією називають так само сукупність поєднань фразеологізмів, наявних в мові
 • Тип: Реферат

  Спосіб лікування бактеріального вагінозу у вагітних з не виношуванням вагітності

  Зменшення кількості передчасних пологів та самовільних викидів залишається проблемою номер один у сучасному акушерстві Дана проблема особливо актуальна для нашої країни, де демографічна ситуація є катастрофічною Приблизно 70% перинатальних втрат припадає на дітей, що народилися в результаті передчасних пологів Крім того, більшість із них страждають від неврологічних захворювань Так як наші знання про етіологію невиношування, як і раніше обмежені, то вивчення цієї проблеми має важливе практичне значення
 • Тип: Курсовая работа

  Способи відтворення паремій з англійської мови на українську та порівняння лексичних одиниць при відтворенні

  Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології Нез’ясованою залишається теорія еквівалентності, проблема словотворчих компонентів та інші Науковий пошук у цих напрямках продовжується Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців Розробкою питань теорії фразеології займалися
 • Тип: Реферат

  Способи словотвору

  Вічним двигуном у мові є словотвір, який діє без перепочинку щохвилини, щосекунди Двигун словотвору діяв, діє і діятиме повсякчас, поки з’являтимуться нові предмети, народжуватимуться нові слова і мислі
 • Тип: Реферат

  Способи творення присвійних прикметиків

  Часто, коли приїжджаєте в село чи містечко, звідки родом ваші батьки, ви чуєте від старших людей: «А чи є ж то…Та то ж Миколине… Іванів син … Клавчина донька…А що приїхали в гості до бабуні? Велика вже Помічник…» Теплішають очі в односельців і у ваших мам, тат
 • Тип: Курсовая работа

  Способы выражения грамматических значений в морфологии

  Язык как коммуникативная система обеспечивает передачу информации различного рода Это и информация о предметах, явлениях, положениях дел во внешней дествительности, и информация о субъективных актах когнитивной (познавательной) деятельности и личных переживаниях говорящего, и информация служебного характера, касающаяся используемых способов построения связной речи и особенностей поведения в ней употребляемых языковых единиц и их вариантов
 • Тип: Курсовая работа

  Способы выражения категории пола в немецком языке

  В семантике языковых единиц одного уровня имеются определенные общие черты, и поэтому взгляд на значение с точки зрения того, единицей какого ранга это значение обычно выражается, вполне оправдан Не менее интересен и взгляд в обратном направлении – не от знака к значению, а от значения к знаку В данной работе рассматривается семантическая категория, в некоторой степени независимая от того или иного ранга Ее значения могут выражаться как морфемами, так и словами, и словосочетаниями Эта категория – пол Несмотря на кажущуюся простоту, ее устройство весьма интересно и, как будет показано ниже, ли
 • Тип: Топик

  Способы выражения пространственных отношений в современном языке

  Цель данной работы – описать способы выражения пространственных отношений в русском языке, представить способы выражения местонахождения и способы выражения направления движения, описать группы имен существительных, употребляемых с предлогами в, на, за, из, у, к в падежных формах, дать классификацию проанализированного материала на примерах из произведения В Распутина «Уроки французского»
 • Тип: Топик

  Способы выражения сомнения в современном немецком языке

  Объектом исследования данной дипломной работы является модальность сомнения в немецком языке, а предметом рассмотрения – языковые способы выражения этой категории Сомнение является одним из наиболее часто испытываемых человеком состояний в его повседневной жизни и естественно, оно должно выражаться с помощью языковых средств Способностью выражать значения сомнения обладают многие лексические, грамматические и фонетические единицы, и в разрозненном виде можно найти указания на них в различных практических пособиях или теоретических исследованиях Но системному анализу модальность сомнения до си
 • Тип: Курсовая работа

  Способы и средства выражения согласия и несогласия в испанском языке

  В настоящее время в связи с развитием информационных технологий и расширением границ коммуникативного пространства, роль общения непрерывно возрастает Поэтому изучение особенностей коммуникации перестало носить узко прикладной характер и становится объектом внимания многих наук, в частности лингвистики
 • Тип: Реферат

  Способы маркирования отношений в именной группе в грузинском и турецком языках

  Способы маркирования отношений между элементами именной группы в турецком и грузинском языках подробно рассмотрены в сопоставительно аспекте в статье Winfried Boeder & Christoph Schroeder «Relational coding in Georgian and Turkish noun phrases: syntax, derivational morphology, and “linking” by means of participles» (Winfried Boeder & Christoph Schroeder 2000 Turkic Languages 4, 153-204)
 • Тип: Реферат

  Способы модификации поведения и типология речевых актов

  При составлении данной классификации мы опирались на традиционную пятичленную классификацию речевых актов, предложенную Дж Серлем Анализ фактического материала показал, что весь корпус высказываний, которые были использованы с целью воздействия на поведение и состояние собеседника, распадается на две большие группы:
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... 306