Работы в категории Иностранный язык, страница 244, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Дипломная работа

  Реалии законодательной власти Великобритании в лингвострановедческом аспекте

  В последние десятилетия прошлого века значительно возрос интерес лингвистов к исследованию языковых явлений в широком экстралингвистическом аспекте Если раньше экстралингвистический фактор недостаточно оценивался лингвистами, то в настоящее время необходимость изучения языка в реальном функционировании в различных сферах человеческой деятельности признается всеми лингвистами
 • Тип: Дипломная работа

  Реалии как средство выражения национально-культурного своеобразия рассказов О'Генри

  История изучения вопроса Перевод как вид духовной деятельности человека восходит еще к глубокой древности Он всегда играл существенную роль в истории культуры отдельных народов и мировой культуры в целом Основоположниками отечественного переводоведения можно считать А М Горького, К И Чуковского и А В Федорова, одними из первых описывавших принципы художественного перевода В начале 40-х годов 20 столетия были изданы две книги "Высокое искусство" К И Чуковского и "О худо­жественном переводе" А В Федорова, сыгравшие особую роль в развитии переводоведения
 • Тип: Курсовая работа

  Регіональний розвиток харчової промисловості України

  На сучасному етапі розвитку склалося важке економічне становище для всього народного господарства України і особливо для – харчової промисловості, так як ця галузь дуже залежить від інших галузей – машинобудівної, хімічної, нафтопереробної, і особливо платоспроможності населення В цей скрутний час більшості громадян країн вимушені економити кожну копійку власного заробітку, а так як наша харчова промисловість вимушена конкурувати із сусідніми країнами – де продукти харчування дешевші, але в своїй більшості щоб зекономити в України поставляються неякісні продукти, або взагалі ті в яких вийшов
 • Тип: Топик

  Региональная культура и история на уроках немецкого языка в средней школе

  Любое обучение, как известно, есть передача молодому поколению культуры, накопленной человечеством [5] Это значит, что никакое обучение невозможно без накопления знаний об окружающей действительности – природе, обществе, человеке, его истории и культуре Иноязычная культура есть часть мировой культуры Таким образом, через иностранный язык, передавая учащимся иноязычную культуру, можно внести большой вклад в общее образование, в формирование всесторонне развитой, гармоничной личности Целью работы является проследить насколько эффективна передача учащимся иноязычной культуры и истории на региона
 • Тип: Доклад

  Реки Украины

  Основні джерела прісної води на території України - стоки річок Дніпра, Дністра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дунаю з притоками, а також малих річок північного узбережжя Чорного та Азовського морів Порушення норм якості води досягло рівнів, які ведуть до деградації водних екосистем, зниження продуктивності водойм Значна частина населення України використовує для своїх життєвих потреб недоброякісну воду, що загрожує здоров'ю нації
 • Тип: Контрольная работа

  Рекомендації по підготовці і проведенню публічного виступу (доповіді)

  На якомусь етапі вашої ділової діяльності ви неминуче зштовхнетеся з необхідністю робити усну доповідь (виступ) Можливо, це буде офіційна подія: захист дипломного проекту, виступ на конференції з науковим повідомленням, — але колись ви зштовхнетеся з менш офіційними ситуаціями: виступ на навчальному семінарі, виступ перед колегами з науковим або діловим повідомленням і т д
 • Тип: Реферат

  Религиозный ареал Украины /Укр./

  Релігія як соціальне явище безпосередньо вплетена в етнічну структуру суспільства, через що не могла існувати поза такими історичними формами спільностей людей, як рід і плем'я (племінні культи), народність (політеїстичні релігії), нації (іудаїзм, індуїзм та ін ) Не звільнилися від етнічного впливу і світові релігії, попри їхній універсалізм і космополітизм Це обумовлено тим, що всі релігії в минулому виникли як племінні (родові), а згодом, ставши національними релігіями, не втратили своїх зв'язків з етносом, оскільки виросли із соціально-політичних умов кожного народу Отже всі релігії так чи
 • Тип: Реферат

  Религия /english/

  God, the center and focus of religious faith, a holy being or ultimate reality to whom worship and prayer are addressed Especially in monotheistic religions , God is considered the creator or source of everything that exists and is spoken of in terms of perfect attributes—for instance, infinitude, immutability, eternity, goodness, knowledge (omniscience), and power (omnipotence) Most religions traditionally ascribe to God certain human characteristics that can be understood either literally or metaphorically, such as will, love, anger, and forgiveness
 • Тип: Реферат

  Религия /Укр./

  Ядром теоретичного релігієзнавства виступає “філософія релігії” Під останньою розуміється філософське пояснення релігії В сучасній філософській думці існують два напрями обгрунтування філософії релігії: ідеалістичний (релігія визначається як центральне суспільне явище, в релігійній свідомості відображається зміст потойбічних, надприродних факторів) і матеріалістичний (релігія є суспільно-історичним продуктом з її внутрішніми закономірностями розвитку) Від ідеалістичної філософії слід відрізняти релігійну філософію З цієї причини неможливо ототожнювати філософію релігії, яка, наприклад, виплив
 • Тип: Топик

  Религия Германии

  Religion und Denken gehören zusammen, denn sie haben denselben Inhalt Wie die Religion, so will auch das wahre Denken die Bestimmung des Menschen in seinem Verhältnis zum gesamten Sein und dessen geheimnisvoller letzter Einheit begreifen
 • Тип: Реферат

  Религия египтян /Укр./

  Культура Стародавнього Єгипту – одна з найдавніших і найбільш самобутніх У ній дуже міцними були традиції, хоча вважати її застійною, як це стверджують деякі єгиптологи, не можна, адже в ній, за словами американського вченого О Нейгебауера, було так само мало вродженого консерватизму, як і в будь-якій іншій тогочасній культурі Вклад стародавніх єгиптян у скарбницю світової культури неможливо переоцінити Вони створили одну з найдавніших систем письма, на основі якої виникли семітські та африканські алфавітні писемності, розробили господарсько – лічильну систему, котру запозичили стародавні пер
 • Тип: Статья

  Рельєф та ландшафтна організація

  Територія Криворіжжя розташована в межах морфоструктур різного порядку Регіон входить до складу Східноєвропейської полігенної рівнини (морфоструктура І-го порядку), виникнення якої зумовлене великою тектонічною структурою – Східноєвропейською платформою Північна частина Кривбасу (від горизонталі +100 м і вище) належить Придніпровсько-Приазовській геоморфологічній області цокольних пластово-денудаційних височин (Азово-Придніпровська височина – морфоструктура ІІ-го порядку), Центральнопридніпровській денудаційній височині (морфоструктура ІІІ-го порядку) і її зниженій частині – Інгуло-Інгулецькі
 • Тип: Доклад

  Рембрандт Харменс ван Рейн

  Яке не є великим значення творчості Халса в історії голландського живопису, але його славу в очах потомства затьмарює інший голландський митець Рембрандт Харменс ван Рейн Його твори, живописні і графічні, різноманітні по сюжетах і глибині характеристик, складають одну з вершин європейського і світового мистецтва, одну з найбільш високих досягнень в розвитку реалізму
 • Тип: Реферат

  Ресурсно - природний потенціал Китаю та його вплив на формування економіки Китаю

  В цій курсовій роботі, я постараюсь висвітлити всі природні фактори, природні умови, а саме кліматичні, земельні, природні, водні, екологічні і який вони мають вплив на економіки держави в цілому і на окремі галузі її економіки
 • Тип: Реферат

  Рефлексия как механизм формирования критического мышления: история становления и реализации в области методики обучения иностранным языкам

  В течение многих десятилетий ученые – психологи, философы, педагоги исследуют проблему рефлексии и ее места в структуре творческого мышления, саморазвития и самопознания личности – изучение собственных психических, физических, нравственных и творческих особенностей С одной стороны, понятие о рефлексии помогает определить сущность теоретического мышления, диагностику уровней его развития и формирования действий контроля и оценки С другой стороны, изучение рефлексии как компонента творческого мышления позволяет выделить интеллектуальную и личностную рефлексию, взаимосвязь интеллектуального и лич
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 ... 306