Работы в категории Иностранный язык, страница 239, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Шпаргалка

  Программы вступительных экзаменов по иностранным языкам в 2004г (МГУ)

  Устная речь Понимать иностранную речь в пределах тематики, пройденной в средней школе, правильно отвечать на вопросы по прочитанному тексту и вести беседу в пределах тем, определенных программой средней школы
 • Тип: Статья

  Проектная методика на уроках английского языка

  Предмет "иностранные языки" в школе решает разные задачи Независимо от того, какой язык изучают дети, мы знаем, что иностранный язык – язык иной страны развивает внимание, память, наблюдательность, расширяет кругозор учащихся
 • Тип: Лабораторная работа

  Происхождение новых слов в современном русском языке (на материале неологизмов иностранного происхождения)

  Уроки русского языка помогают мне находить общий язык с окружающими меня людьми После моего знакомства с неологизмами, я понял, как важно каждому человеку в современном мире чуть ли не ежедневно пополнять словарный запас
 • Тип: Реферат

  Происхождение письменности

  Вопрос о происхождении графики будоражит умы ученых и любознательных людей с того момента, когда на язык как таковой было обращено внимание, т е его стали осознавать и замечать, а потом и изучать как отдельное явление Однако эта проблема оказалась наиболее трудной для разрешения, если иметь в виду происхождение буквы как таковой (происхождение пиктограммы или иероглифа как рисунка ситуации или предмета понятно само по себе) И трудность, с которой сталкивалось и сталкивается решение этой проблемы, будет в какой-то степени понятна, если мы учтем тот факт, что различие между такими феноменами яз
 • Тип: Реферат

  Проміжні рівні мови

  Основні рівні мови — фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний і синтаксичний — не існують ізо­льовано один від одного Вони взаємодіють, унаслідок чого на їх стику виникають проміжні рівні — морфоно­логічний, словотвірний і фразеологічний
 • Тип: Реферат

  Пропозиції щодо реформування чинного українського правопису

  Мова народу відбиває його історію Коли, не маючи власної держави, українці жили «в гостях» у своїх близьких чи далеких родичів, їхня мова зазнавала певних змін, залежно від місця «гостювання» Лише об’єднані в одну державу, ми можемо виробити соборну українську мову Сьогодні така мова ще тільки формується Вироблення єдиних для всіх мовних норм, а відтак – і правопису – процес тривалий, і відбуватиметься він іще не одне десятиліття І доки він триватиме, потрібна співпраця усіх, хто шанує українське слово Така співпраця, крім любові до рідної мови і здорового глузду, потребує ще й певних «правил
 • Тип: Курсовая работа

  Простое предложение в английском языке и его типы

  О типологии простого предложения уже написано много работ, тем не менее, эта тема по сей день остается актуальной Синтаксис предложения - одна из центральных проблем при изучении иностранного языка, и в данном случае английский язык не исключение
 • Тип: Реферат

  Просторечие как форма русского языка

  Просторечие - специфичное явление русского языка, повсеместно в нём распространённое. Но, тем не менее, строгого определения данного явления на данный момент нет.
 • Тип: Реферат

  Просторечие как форма русского языка

  Просторечие - специфичное явление русского языка, повсеместно в нём распространённое. Но, тем не менее, строгого определения данного явления на данный момент нет.
 • Тип: Реферат

  Протей чи Янус (про різновиди перекладу)

  За усталеним поняттям переклад - це передача змісту засобами іншої мови, тобто заміна мови Проте жодний тлумачник, наводячи подібне визначення, не пояснює, чому, власне, в іншій мові цей зміст стає зрозумілим і в чому полягає суть самої передачі Теоретики перекладу, хоч би які алфавіти, країни й концепції предмета вони представляли, здебільшого так само одностайні в тому, що завдання перекладача - замінити мову, дати рівноцінний іншомовний текст Зрештою, це забезпечує їм разом з істориками, методистами й критиками перекладу відчуття належності до гурту, який має свій поняттєвий тезаурус - спіл
 • Тип: Топик

  Профессия - гонщик /english/

  According to my subjective opinion I am rather sportive stripling May be therefore may be not but I attract F1 Racing Championship very much I can sit on the chair and watch for the running bolids for hours I have got my own idol in this sport It is Michael Schumacher I prefer him of others mainly because of his strong will and intense desire for the victory He never gives up and contends till the end Probably namely this is the base cause of his numerous victories and double champion’s title reason However to be a real champion there is not enough to apply only personal features of the pilot
 • Тип: Курсовая работа

  Процес використання та перекладу політичної термінології Великобританії та США

  Актуальність дослідження Громадське життя представлене численними та взаємопов'язаними сферами  Найбільші з них - економічна, соціальна, політична й духовна  Кожна з цих сфер представляє собою певну систему зі своїм типом організації та управління, зі своїми законами розвитку і традиціями
 • Тип: Учебное пособие

  Процеси взаємодії звуків між собою. Словники української мови

  Звуки зреалізовують себе, сполучаючись з іншими звуками, у результаті чого виникає уподібнення одного звука до іншого, розподібнення, вставляння і випадання, чергування і злиття звуків Це певною мірою нагадує хвилювання моря, коли одна хвиля, наздогнавши попередню, покриває її, — і так твориться заспокійливо-бентежна чи громова музика моря (І Фаріон)
 • Тип: Дипломная работа

  Процессы функционирования окказиональных лексических единиц в романе Р. Кено "Зази в метро"

  В последние годы многие лингвисты обращаются к проблемам недавно возникшего направления в отечественной лингвистике – неологии Это связано со стремительным развитием науки и техники, расширением международных контактов, значительными социально-политическими и экономическими преобразованиями, происходящими в современном мире Подобный интерес к неологии объясняется тем, что процессы словообразования постоянно требуют дальнейшего научного исследования, теоретического осмысления и классификации
 • Тип: Курсовая работа

  Проявление диглоссии в современном русском языке на примере речи горожан

  Как правило, каждому этносу (нации, народности, племени) присущ свой особый язык Само понятие народа, этноса подразумевает общность языка Русские — это те, кто говорит по-русски, армяне — по-армянски, португальцы — по-португальски Конечно, этнос — это и территория проживания, и общие исторические судьбы людей, и особенности культуры, и даже определённая схожесть психики (итальянцы и грузины, например, гораздо темпераментнее и разговорчивее финнов или исландцев) Однако языку в определении этноса придаётся особая значимость Тем не менее, обязательного однозначного соответствия между языком и эт
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... 306