Работы в категории Иностранный язык, страница 237, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Проблема стратосферного озону. Хлорфторвуглеці(ХФВ) та їх вплив на озоновий шар

  У 1985 р фахівці з Британської Антарктичної Служби дослідження атмосфери повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р на 40% Незабаром це підтвердили інші дослідники, що показали, що область зниженого вмісту озону іде за межі Антарктиди і за висотою охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою було міжнародний Літаковий Антарктичний Озоновиий Експеримент Протягом експеременту вчені з 4 країн декілька ра
 • Тип: Топик

  Проблема структуры to be + participle II. пассив действия и пассив состояния. Способы их различения

  В системе глагольных категорий германских языков категория залога рассматривается как одна из сложнейших По мнению А М Пешковского, в русской грамматической системе глагольный залог даже не категория в собственном смысле слова Грамматисты по-разному понимали и объём и грамматическое содержание категории залога: одни видели в залоге отношение действия к объекту, другие включали в круг залоговых значений, помимо объектных, также и разные отношения действия к субъекту, третьи стремились ограничить понятие залога выражением отношения к субъекту
 • Тип: Реферат

  Проблема темо-рематичного членування речення: історія поглядів, дефініції

  За останні десятиріччя вчення про актуальне членування речення просунулось набагато вперед У сучасній історико-лінгвістичній науці пов’язують виникнення вчення про актуальне членування речення з роботою Анрі Вейля про порядок слів, перше видання якої вийшло в 1884р Після нього теорію актуального членування, яку тоді розуміли перш за все з психологічного погляду, розробляли багато вчених, наприклад Г Габеленц, Г Пауль, П Ф Фортунатов, В Ертл, Ф Травничек, С Шобер Серед дослідників, які опрацьовували теорію актуального членування речення, особливо треба наголосити ім’я чеського лінгвіста В Мате
 • Тип: Курсовая работа

  Проблема территориального деления немецкого языка

  До возникновения письменности и литературы языки развиваются в их устно-разговорной форме Возникновение письменности и литературы вызывает появление второй формы языкового существования и развитие книжной литературы, взаимодействие этих двух форм характеризует развитие языков нового времени, сказываясь, прежде всего в изменении отношений между общим языком народа и его говором или диалектом Цель моей курсовой работы - исследование немецких диалектов – актуальной, на мой взгляд, проблемы Прежде всего, ее актуальность обусловливается следующими признаками: - диалекты служат для понимания процесс
 • Тип: Сочинение

  Проблема українізації у драмі Миколи Куліша "Мина Мазайло"

  Драма "Мина Мазайло", що була написана у буремні і хвилюючі роки післяреволюційного економічного і культурного відродження України, — надзвичайно актуальний твір для нашого народу, оновленого подіями національного пробудження Невмолимий прес економічних проблем вичавлює з наших ослаблених тоталітаризмом душ усі сили і замулює щедрі витоки національних поривань, які напувають цілющою джерелицею наш дух Наша свідомість мізерніє У відчаї чіпляємось за старі догми й ідеї, намагаючись зберегти отой болотяний спокій, і не відчуваємо, що там — лише бездиханність склепів Тож повернімось до
 • Тип: Курсовая работа

  Проблематика и поэтика романа В.М. Теккерея "Ярмарка тщеславия"

  Одним из самых известных имен, как в английской, так и в мировой литературе является имя Уильяма Теккерея Самое известное его произведение - «Ярмарка тщеславия» (1848; в прежних русских переводах заглавие передано более точно — «Базар житейской суеты») обращено к прошлому, хотя и близкому: действие происходит в годы наполеоновских войн [Муравьев, 1962: 875] Создатель романа заимствовал название у писателя XVII в Джона Бэньяна, который в своей ал­легории «Путь паломника» изобразил, как ге­рой во время странствия в Град Спасения попа­дает на «ярмарку житейской суеты», где можно приобрести все,
 • Тип: Дипломная работа

  Проблематика й актуальність антонімії в английскій мові

  Актуальність вивчення антонімії становиться особливо очевидним в умовах безперевного розширення межміських контактів, коли запланований прогматичний ефект мовного висказування часто виявляється запорукою успіху, розуміючи, що вміло включені в мову антоніми можуть зробити фразу дотепною, переконливою Оскільки в теперішній час у нашій країні зріс інтерес до англійської мови, з’являється необхідність у доскональному вивчені семантики англійської мови, у тому числі такого маловивченого явища як антонімія
 • Тип: Курсовая работа

  Проблематика перевода стихов Роберта Фроста на русский язык

  Читатель знаком с переводами Роберта Фроста на русский язык уже давно Первые публикации появились еще в шестидесятые годы 20-го века и были приурочены к визиту Фроста в СССР в 1962 году Но до сих пор в антологиях можно встретить некачественные переводы Как пишет Виктор Топоров во вступительной статье к сборнику переводов Роберта Фроста: «Фроста у нас печатали много, а переводили мало, переводили не все, кому следовало бы переводить его, переводили и те, кому переводить Фроста не следовало бы» Роберт Фрост – сложный поэт для перевода Внешне стихи Фроста кажутся простыми, в них нет бросающихся
 • Тип: Контрольная работа

  Проблематика персональности как функционально-семантической категории русского глагола

  Различные подходы ученых к объяснению многих сложных и противоречивых вопросов в области истории и современного состояния русского глагола определили ряд дискуссионных проблем, решение которых становится возможным на базе новых достижений функциональной грамматики как особого направления в отечественном и зарубежном языкознании Известные работы в русле данного направления опираются, в свою очередь, на важнейшие философские и лингвистические концепции признающие необходимость рассматривать реальную действительность в соотнесении с ее отражением в содержании языковых форм
 • Тип: Дипломная работа

  Проблеми адекватного перекладу українською та російською мовами неологізмів

  Переклад, як вид духовної діяльності, бере свій початок ще з глибокої давнини Він завжди відігравав важливу роль в історії культури окремих народів та світової культури в цілому В теперішній час – із середини ХХ століття (після Другої світової війни) – перекладацька діяльність у всіх її різновидах набула неймовірного розвитку завдяки зростаючій інтенсивності міжнародних відносин
 • Тип: Реферат

  Проблеми використання роботів /Укр./

  Всесвітня павутина стала дуже популярною за останні декілька років, і є зараз основним засобом розміщення інформації в інтернет Коли розмір WWW збільшився від декількох десятків сайтів, стало зрозуміло, що людина не в змозі самостійно переглянути таку кількість сайтів, тим паче знайти нові
 • Тип: Реферат

  Проблеми впорядкування й удосконалення сучасної української термінології

  Один із розділів навчального курсу "Українська мова професійного спрямування" називається "Термінологічна система української мови" Він є дуже важливим для студентів, оскільки для успішної діяльності в будь-якій галузі науки фахівцеві необхідно правильно розуміти й грамотно застосовувати відповідну спеціальну термінологію
 • Тип: Реферат

  Проблеми золотоносності надр України

  Надра України ще зовсім недавно вважалися малоперспективними для знаходження промислових концентрацій руд золота Незважаючи на видатні археологічні знахідки золотих та срібних виробів різних культур, багаторазові історичні свідчення а також гідро- та топонімічні назви, що вказують на місцевий характер золота та срібла, перевага зосталась на їх "імпортному" походженню Найбільш повна інформація, узагальнена в нещодавно в "Карта Золотоносності України" (8(, вказує на недостовірність цієї версії: древні народи просто не могли не помітити хоча б деякі з чисельних проявів метала
 • Тип: Дипломная работа

  Проблеми юридичної терміносистеми в англійській мові

  The present term paper deals with the problem of the Terminological system A special emphasis is spared theoretical bases of terminology and trial register derivation The paper includes introduction, two parts, conclusions, bibliography, and supplements:
 • Тип: Курсовая работа

  Проблемность в методике преподавания иностранного языка

  Актуальность C развитием рыночных отношений все структуры общества в той или иной мере переходят с режима функционирования (что в большей степени было характерно для советского периода развития страны) на режим развития Движущей силой любого развития является преодоление соответствующих противоречий А преодоление этих противоречий всегда связано с определенными способностями Они предполагают умение адекватно оценить ситуацию, выявить причины возникновения трудностей и проблем в деятельности (профессиональной, личностной), а также спланировать и осуществить специальную деятельность по преодоле
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... 306