Работы в категории Иностранный язык, страница 231, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Порівняльна характеристика система освіти України та Південної Кореї \укр\

  З 1981 року для всіх випускників шкіл, які вступають в коледжі й університети проводиться державний екзамен. Результати цього письмового тесту єдиного зразка та оцінки з атестату складаються, щоб визначити підготовку абітурієнта до
 • Тип: Реферат

  Порівняльна характеристика соціально-економічного розвитку Швеції та Нігерії \укр\

  Мета цього курсового завдання – порівнюючи рівень соціально-економічного розвитку двох країн, з'ясувати спільні та відмінні риси між країнами різних груп До порівняльної характеристики входить аналіз за наступними критеріями: ВНП на душу населення, галузева структура національної економіки, динаміка економічного росту, рівень та якість життя населення, енергоспоживання, а також ряд інших
 • Тип: Курсовая работа

  Пословицы английского языка

  Актуальность темы Отличительной особенностью пословиц и поговорок любого народа является ее исконно национальное происхождение, несмотря на то, что ее мотивационная база во многом универсальна, и в ней можно встретить определенное количество фактов заимствования Изначально изучение пословиц и поговорок считалось исключительной прерогативой историков и этнографов, при этом языковые материалы играли второстепенную роль, служили дополнительными аргументами детерминации принадлежности тех или иных названий измерений конкретному народу или культуре
 • Тип: Реферат

  Пословицы и афоризмы в системе социального и индивидуального знания

  Опираясь на теорию, согласно которой языковое представление мира происходит по принципу пиков, мы можем выявить этот же принцип и в процессе формирования ценностной картины мира Эти пики представляют собой ценностные доминанты, по которым определяется тип той или иной культуры
 • Тип: Реферат

  Пословицы и афоризмы как особый тип текста

  Афоризмы и пословицы представляют собой тексты, несмотря на краткость оформления (преимущественно одно предложение), при этом мы придерживаемся следующего понимания текста - “коммуникативно-ориентированный, концептуально обусловленный продукт реализации языковой системы в рамках определенной сферы общения, имеющий информативно-смысловую и прагматическую сущности” [Болотнова, 1992:21] Пословицы и афоризмы обладают автосемантичностью, т е относительной независимостью от текста, в котором они функционируют
 • Тип: Курсовая работа

  Пословицы и поговорки. Их адекватный перевод.

  Давно замечено, что мудрость и дух народа проявляются в его пословицах и поговорках, а знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему знанию языка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа.
 • Тип: Дипломная работа

  Построение диалогов в бытовом англоязычном разговоре

  Мы выбрали эту тему из-за её сложности, так как в разных сферах диалоги очень отличаются друг от друга Еще Л П Якубинский отметил, что диалог имеет двусторонний характер Он указывал, что «… всякое взаимодействие людей есть именно взаимодействие; оно по существу стремится избежать односторонности, хочет быть двусторонним, «диалогическим» и бежит «монолога»(20,254)
 • Тип: Реферат

  Походження людини

  Питання про те, чи існує світ, що нас оточує , а в тому числі і людина, сама по собі, чи є продуктом діяльності розуму(що належить якійсь вищій істоті або ж кож-ному окремому індивіду) складає сутність основного філософського питання, що класично формулюється у вигляді дилеми про первісну матерію або розуму В залеж-ності від відповіді на задане питання філософи розподі-ляються на матеріалістів (признають об`єктивне існу-вання оточующого нас світу ,що виник в результаті са-морозвитку матерії) , об`єктивних ідеалістів (приз-нають об`єктивне існування оточуючого нас світу ,що виник в результаті
 • Тип: Реферат

  Походження мови. Історичний розвиток мов

  Проблема походження мови як засобу спілкування Виникнення конкретних мов Походження мови як засобу спілкування і виникнення конкретних мов - дві самостійні проблеми, не пов'язані одна з одною Кожна з них має своєрідний об'єкт дослідження: перша ставить завдання - з'ясувати, як люди почали говорити, друга - коли, де і в якому вигляді сформувалася та чи інша конкретна мова
 • Тип: Реферат

  Походження та основні етапи розвитку письма

  Письмо, порівняно зі звуковим мовленням, є додатковим засобом спілкування Письмо виникло в глибокій давнині через необхідність передавати думки та історичний досвід іншому племені та потомкам Найдавнішими його видами є послання та надмогильні надписи З розвитком людського суспільства письмо розвивалось та вдосконалювалось, виникали нові його види та розширювалися функції
 • Тип: Реферат

  Початк граматичної традиції

  Після поділу Польші у 1772р Галичина потрапляє у склад Австро-Угорської імперії, маючи такі культурні показники: українські шляхта і міщанство (вищий прошарок) асимільовані польською культурою, духовенство (середній стан) і слеянство–українці за національністю і греко-католики за віросповіданням, а культурноосвіченою є лише одна українська верства–священники Не дивно, що все культурне життя українців Галичини того часу зосереджуються навколо Ваиліанського чину Саме ченці–василіанці стають ініціаторами нових шкіл; маючи власні лрукарні в Почаєві та Києві, видають книги церковнослов'янською укр
 • Тип: Сочинение

  Пошук ідеалів і пpоблема вибоpу в pомані Панаса Миpного "Хіба pевуть воли, як ясла повні?"

  Важке було дитинство в Чіпки: і діти не бpали його в свій гуpт, бо був "безбатченком", і матеpі майже не бачив, бо все тяжко пpацювала Та зате любила його бабуся Був його утішником і дід Улас
 • Тип: Курсовая работа

  Поэтика заглавий (на примере рассказов А.П. Чехова)

  Заглавие в течение последних десятилетий привлекает серьезное внимание исследований. Особый интерес к нему объясняется и уникальным положением заголовка в тексте, и многообразием его функций.
 • Тип: Реферат

  Праблемы развіцця і функцыянавання сучаснай беларускай тэрміналогіі

  Паводле сферы выкарыстання лексіка беларускай мовы падзяляеццы на агульнаўжывальную і абмежаванага выкарыстання У склад лексікі абмежаванага выкарыстання звычайна ўключаюць дыялектныя, спецыяльныя і жаргонныя словы У сваю чаргу спецыяльная лексіка падзяляецца на тэрміналогію, прафесіяналізмы і наменклатуру Слова тэрміналогія выкарыстоўваецца ў двух асноўных значэннях:
 • Тип: Контрольная работа

  Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі

  М дыцына, с стра, м рзляк, н ўпапад, н дабор, л ксема, м ккаваты, С вілья, с местр, в лікі, м лодыя, скравы, в сна, л гпром, па-св точнаму, арх алагічны, дз вочы, к раміка, п руанец, з л нець, л генда, аб’ днанне, б злюдны, б рвяно, П чора, л дз нец, сн гавы, б запел цыйны, сін ваты, ув кавечыць, заб сп чэнне, н навісць, п цісот, в раб’і, л саруб, н смелы, м тал, г н рал, в дро
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... 306