Работы в категории Иностранный язык, страница 228, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Подготовка кадров /Укр./

  Система соціального захисту на Україні у сучасних умовах постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства Зміни в Україні у останні роки призвели до сильного погіршення умов життя населення, тому потреба у ефективній роботі системи соціального захисту постає перед нами як ніколи Але ефективна робота установ соціального захисту неможлива без висококваліфікованих працівників які досконало володіють усіма необхідними професійними навичками та вміннями Один із най важливих напрямків роботи у цій сфері є підготовчий, начальний етап, етап професійної орієнтації та професійного відбору
 • Тип: Курсовая работа

  Подготовка переводчиков в языковом вузе

  Необходимость подготовки большого числа профессиональных переводчиков возникла сравнительно недавно, хотя перевод – это очень древний вид человеческой деятельности Без переводчиков было бы невозможно общение разноязычных племен и народностей, существование государств и империй, населенных многочисленными и многоязыковыми народами, утверждение культуры господствующих наций, обладающих большим социальным престижем, распространение религиозных и социальных учений
 • Тип: Реферат

  Поиск границы между востоком и западом \english\

  In the culture of the majority of nations inhabiting Eurasia the stereotype of dividing the greatest land monolith into East and West has taken shape and developed during centuries This stereotype has in its core the concept fixed in ideology guidelines on initial «singularity», cultural opposition of people inhabiting these two geographic integral parts
 • Тип: Топик

  Поиск культурных корней Американцев (Looking for cultural roots of Americans)

  All societies must provide for the basic human needs of their members These include food, clothing, shelter, family organization, social organization, government, security, belief system or religion, and education How a society provides for these needs depends on the geography (climate), resources, and history of the society Different cultural values develop in different societies because of the variations in these factors and how the people view them
 • Тип: Сочинение

  Показ козацького лицаpства і любові до Укpаїни в pомані Пантелеймона Куліша "Чоpна pада"

  П Куліш - людина енциклопедичних знань, дивовижної пpацездатності Він захоплював своїх сучасників винятковою плодотвоpністю і водночас дpатував частими змінами своїх поглядів, оцінок, політичних платфоpм І Фpанко називав Пантелеймона Куліша "одним із коpифеїв нашої літеpатуpи", її "пеpшою звіздою" Водночас він зауважував, що Куліша "дpуга половина думки б'є пеpшій в пику" Це висловлювання було обумовлене непослідовністю П Куліша, супеpечливістю його натуpи, що позначилося на його твоpчості
 • Тип: Курсовая работа

  Полісемія іспанських слів як економічний засіб відтворення реального світу у мові

  Проблематика полісемії набуває останнім часом дедалі більшої актуальності Визначення й виділення основного (головного) значення, як і взагалі лексико-семантичних варіантів слова, є однією з найважливіших і найскладніших проблем За останні 20 років однією із складової в дослідженнях лінгвістики була зміна парадигми, перенесення центра семантичної теорії з синонімів, що було базовим в категорії семантики в 60-70-ті роки, на полісемію Багато робіт присвячених опису багатозначних одиниць, що використовували когнітивний метод дослідження Саме завдяки М Бреалю почалось поглиблене вивчення такого яв
 • Тип: Реферат

  Політичний іслам

  Чому виник політичний іслам? Чому про нього заговорили саме зараз? Яке коло проблем він ставить? Які відповіді пропонує? Яким чином він може вплинути на життя суспільств, не втягнених в ісламський контекст?
 • Тип: Шпаргалка

  Політологія

  Політика (гр роlitikе — мистецтво управління державою) — це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної тощо Термін «політика» виник завдяки твору видатного мислителя античного світу Арістотеля про державу, правління й володарювання, що мав назву «Політика» політика (гр роlitikе — мистецтво управління державою) — це одне з основних явищ у системі найважливіших сфер життя суспільства: економічної, ідеологічної, правової, культурної, релігійної тощо Політологія, якою вона є сьогодні — це явище новітнього часу В
 • Тип: Топик

  Поле запаха в немецком языке на примере романа П.Зюскинда ПАРФЮМЕР

  Среди множества аспектов лексикологии семантическое поле представляет большой интерес для изучения Полевый подход к описанию многих языковых явлений является весьма плодотворным, поскольку помогает раскрыть системные связи и системную организацию языка на всех его уровнях Как известно, понятие поля трактуется исследователями неоднозначно и разноречиво, что, однако, не мешает проводить на базе различных теорий поля анализ многих явлений языка
 • Тип: Реферат

  Полемика как одна из форм спора

  В русский язык слово «полемика» пришло из древнегреческого, переводится как воинствующий, враждебный В отличие от дискуссии в полемике присутствует состязательность, борьба, определенная степень воинственности и враждебности, что детерминировано целью, которая преследуется участниками полемики Поэтому в сознании большинства людей полемика ассоциируется с коммуникативным актом, называемым острым спором
 • Тип: Реферат

  Полемика о новом и старом слоге А.С. Шишкова

  Александр Семенович Шишков (1754–1841) – фигура ныне полузабытая Как и большинство русских консерваторов, он вошел в учебники по русской истории и литературе как крайний «обскурант» и «реакционер» Современник Г Р  Державина, Н М  Карамзина, А С  Пушкина, поэт, переводчик и филолог, он был одним из активных участников тогдашнего культурного процесса Как политик, он сыграл немаловажную роль в первые десятилетия XIX в , будучи одной из ключевых фигур зарождавшегося тогда в России консервативного направления общественной мысли, его православно-патриотического «крыла» Шишков положил начало крупней
 • Тип: Доклад

  Полесский и Подольский экономические районы Украины

  Сільськогосподарське в-во спеціалізується на скотарстві, вирощуванні льону-довгунця, картоплі, хмелю, зерна Орні землі займають майже 70% с/г угідь Значні площі під сіножатями та пасовищами Важливими зерновими культурами району є озима пшениця і жито Озиму пшеницю переважно сіють на півдні району, жито –на півночі Значні площі зайняті під льоном-довгунцем, хмелем Північний Захід – один з головних районів країни з вирощування картоплі У південній частині вирощують цукрові буряки Розвинуте садівництво та ягідництво Провідна галузь тваринництва – скотарство На Поліссі воно має молочно-мясний на
 • Тип: Контрольная работа

  Политическая метафора в современных средствах массовой информации

  В нашей работе мы рассматриваем метафору в публицистических текстах Политическая метафора становится все более управляемым явлением Повышается и эффективность ее применения: она чутко реагирует на события в стране и на языковую моду В последнее время в состав политической метафоры в средствах массовой информации все чаще применяется лексика, ранее в языке публицистики недопустимая: молодежный сленг, условное арго, просторечные слова и тому подобное Это необходимо, прежде всего, для обеспечения эффективной степени речевого воздействия на читателя А как известно сила воздействия метафоры велика
 • Тип: Реферат

  Политическая риторика в США

  Адекватное владение устной речью, способность к публичному выступлению признается многими исследователями как важный компонент человеческой деятельности, от которого может зависеть успех индивида, прежде всего общественного и политического деятеля, в самых различных жизненных ситуациях
 • Тип: Топик

  Политическая система США

  The United States of America is the greatest capitalist country in the world The USA is the President republic It means that the president is the head of the country The President is elected for four years, together with the Vice-President, chosen for the same term He cannot be younger than 35 years old and he must have lived in the USA for at least 14 years, and be a civilian He must do his job according to the Constitution The President cannot serve more than two terms
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... 306