Работы в категории Иностранный язык, страница 226, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Переводческая эквивалентность

  Изучение уровней эквивалентности очень важно не только для теории, но и для практики перевода, т к позволяет определить, какую степень близости к оригиналу переводчик может достичь в каждом конкретном случае
 • Тип: Топик

  Переводческая эквивалентность в текстах газетно-информационных материалов

  Материалы газетно-информационного жанра составляют основное содержание газетных текстов Переводчику общественно-политической литературы часто приходится переводить статьи и заметки информационного характера из английских и американских газет, и ему следует хорошо знать стилистические особенности таких материалов
 • Тип: Сочинение

  Переводческие трансформации. Опыт собственного перевода стихотворений английских авторов

  Знакомясь с зарубежной литературой – «Робинзоном Крузо» Даниеля Дефо, романами Марка Твена, новеллами О’Генри, пьесами Шекспира, стихотворениями Д Г Байрона, мы каждый раз удивляемся той колоссальной работе, которая была проделана переводчиками этих произведений Ведь хороший перевод может состояться только тогда, когда исполнитель готов выступить соавтором, дать свое уникальное прочтение
 • Тип: Учебное пособие

  Переводческий анализ

  Перед переводчиком в сфере профессиональной коммуникации стоит задача работы не только в узкопрофессиональной, но и в так называемой профессионально-деловой среде Для переводчика это в первую очередь означает, что он не может ограничить свою деятельность только переводами специальных текстов Например, каждая фирма или организация, как правило, имеет комплект своих материалов, которые способствуют продвижению производимых ими товаров или услуг, а кроме того помогают регулированию отношений с другими фирмами и потребителями К таким материалам относятся каталоги, инструкции по безопасности и экс
 • Тип: Дипломная работа

  Переводческий этикет

  Объектом исследования являются особенности переводческой деятельности, обеспечивающие успех при переводе Предметом – является сам перевод и его особенности, с которыми в обязательном порядке должен быть знаком переводчик
 • Тип: Доклад

  Переводы по английскому языку из учебника Л.Н. Адрианова

  Достижения в изучении атомной структуры открыли новые, фактически неограниченные возможности человечеству для дальнейшего управления силами природы Открытие атомной энергии оказывает такое же глубокое влияние на развитие цивилизации как открытие огня и электричества
 • Тип: Курсовая работа

  Переклад інфінітивних конструкцій на матеріалі роману С. Моема "The Moon and Sixpence"

  Мета роботи – дати всебічний аналіз інфінітивним конструкціям та засобам їх перекладу Дослідити на матеріалі художнього твору і його перекладів вживаність рекомендованих засобів перекладу та можливості використання інших трансформацій для передачі інфінітивних конструкцій
 • Тип: Реферат

  Переклад Біблії на англійську мову

  Біблійні тексти протягом усього свого існування привертали пильну увагу Над ними працювали священики, теологи, філологи, лінгвісти На сьогоднішній день Біблія становить інтерес не тільки з релігійної, але і з лінгвістичної точки зору Будучи зборами класичних текстів і будучи невід'ємною частиною світової літературно-художньої спадщини, Біблія являє собою зовсім особливий добуток, вивчення якого може пролити світло не тільки на історико-політичні події, але і на історію розвитку і зміни мов, на які вона неодноразово переводилася
 • Тип: Курсовая работа

  Переклад лінгвокультурологічно-маркованих одиниць на матеріалі англійської та української мови

  Сьогодні в лінгвістиці приділяється велика увага питанню взаємодії мови і культури Культура, як і мова, є формою свідомості, що відображає світогляд людини Мова служить засобом накопичення і зберігання інформації, вона – вмістище знань людини про світ Зв'язок лінгвістики із національними культурами незмінний Дослідження взаємозв'язку мови і культури набуває нового ракурсу розгляду у зв'язку з вивченням картини світу і, зокрема, мовної картини світу Мова – це знакова система, де зафіксована не тільки реальність, але і символічний всесвіт Фразеологізми здавна вважаються однією зі специфічних ри
 • Тип: Шпаргалка

  Переклад реалій

  Реалія - (лат Realis - речовий) предмет, поняття, явище, характерне для історії, культури, побуту, життя того чи іншого народу, країни, що не зустрічається в інших народів Реалії-також слово, що позначає такий предмет, поняття, явище, також словосполучення (звичайно фразеологізм, прислів'я, приказка, примовка), що включає такі слова, предмети матеріальної культури
 • Тип: Курсовая работа

  Переклад суспільно-політичних реалій (на основі перекладу статей з газети Нью-Йорк Таймс)

  Переклад має довгу історію Все почалося в ті давні часи, коли виникла потреба у людях, що володіли б декількома мовами і могли б бути посередниками при спілкуванні різних мовних націй Але як самостійна наука, переклад сформувався лише на початку ХХ ст В умовах розширення міжнародних зв’язків та обміну інформацією, перекладознавство швидко розвивалось і цей процес триває і досі, так як мова постійно оновлюється за рахунок неологізмів та запозичень З’являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу
 • Тип: Дипломная работа

  Перекладацька адаптація та типологія прагматичного аспекту складних речень з каузативними конекторами da, weil, denn

  Виникнення наприкінці XX століття проблеми "лінгвістичної інтерпретації людини" [Алексеева 2004] спричинило більш тісну взаємодію лінгвістики з іншими антропоорієнтованими дисциплінами й подальше проникнення лінгвістичної інформації в інші галузі знань Зазначений процес сприяв актуалізації в науковому просторі лінгвістики тексту, семіотики, лінгвопрагматики, теорії комунікації та міжкультурної комунікації зокрема, теорії перекладу, теорії дискурсу, методологічна база яких будується з урахуванням екстралінгвістичних чинників, а саме: розвитку засобів комунікації, зв'язку, інформаційн
 • Тип: Курсовая работа

  Перекладна взаємовідповідність української та англійської освітньої лексики

  У сучасному перекладознавстві досить багато уваги приділяється дослідженню термінів у терміносистемах, що відображають різні концептосфери Терміносистема освіти, в більш широкому вжитку, освітня лексика, поряд з терміносистемами права, державного управління та інших, належить до сфер, розбіжності між якими досить істотні, а це, безумовно, викликає особливий інтерес перекладознавців Відмінності в концептуальній структурі систем освіти України, США й Великобританії та, відповідно, між освітньою лексикою української і англійської мов мають місце в усіх зазначених аспектах Цим зумовлена необхідніс
 • Тип: Курсовая работа

  Переход относительных и притяжательных прилагательных в качественные

  Тема моей курсовой работы – «Переход относительных и притяжательных прилагательных в качественные» Русский язык постоянно изменяется и пополняется все новыми и новыми словами, расширяются значения уже известных слов, т к они начинают использоваться для обозначения других предметов, признаков, действий В этом случае мы можем говорить об активном пути пополнения лексики, т е переходе слов из других разрядов Проблема перехода слов из одних разрядов в другие подробно освещена в работах В В Виноградова, Л В Щербы, Валгиной Н С ; А И Смирницкого, Б А Серебренникова Переход относительных и притяжате
 • Тип: Реферат

  Переходы звуков

  Если сравнить слово с телом, то гласные можно было бы назвать мягкими тканями, согласные — костью Мягкие ткани способны опухать, спадать, покрываться морщинами, костям знакомы только мужание и старческая хрупкость Гласные подвержены значительным изменениям, согласные более устойчивы Письменность закрепляет слово в определенном положении, превращая его в неподвижный иероглиф, сочетание овальных и прямых линий букв каждый раз в новом порядке, временами повторяющемся Произношение слова сообщает ему разное звучание в зависимости от особенностей говорящего человека
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... 306