Работы в категории Иностранный язык, страница 221, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Дипломная работа

  Особливості перекладу твору Д. Роулінґ "Гаррі Поттер і Таємна Кімната"

  Один з найпомітніших феноменів нашого часу – зростаюча потреба у спілкуванні між народами і окремими людьми і реалізація цієї потреби, яка в багато разів перевищує досвід минулого Розвиток транспорту, засобів інформації і комунікації, підвищення культурного і освітнього рівнів, усвідомлення необхідності взаєморозуміння і співпраці, пошуки шляхів і засобів вирішення глобальних проблем сучасності – все це може бути досягнуто лише об'єднаними зусиллями всіх народів і всіх людей Без сумніву, всі ці чинники є могутнім стимулом для розвитку перекладацької діяльності Взагалі, сучасний мир такий, яки
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу туристичного тексту рекламного характеру

  Реклама грає в житті людини важливу роль Вона впровадилася непомітно й поступово стала невід'ємною частиною нашого життя Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети Панівне місце вона назавжди зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови

  Проблематика перекладу німецьких фразеологічних одиниць у сучасному перекладознавстві посідає одне з провідних місць На цей час існує безліч матеріалів, присвячених вивченню німецьких фразеологізмів, у яких викладені можливі способи їхнього перекладу Але все ж таки мало уваги приділяється перекладу фразеологізмів, запозичених із художньо-літературних джерел різних країн світу Тому практична частина цієї роботи містить приклади перекладацьких трансформацій німецьких фразеологізмів у працях різних письменників, шляхом використання різних методів та підходів при перекладі, що викладені у теорети
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу французьких фразеологізмів, запозичених з латинської мови

  Інтеграція України до європейського простору, поширення її контактів із Францією та іншими франкомовними країнами, необхідність спільної праці у різноманітних галузях висуває на порядок денний проблему досконалого володіння французькою мовою, підготовки високоякісних фахівців у сфері перекладу Вирішення цієї проблеми неможливе без наявності досконалих словників, складених на основі виявлення повного тезаурусу, опису корпусу одиниць та дослідження функціонування різних особливостей стилів мови
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу юридичної термінології

  У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає До термінологічної лексики належать усі сло­ва, що об'єднуються в мові під загальною назвою терміни Тер­міном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, юриспруденції тощо
 • Тип: Реферат

  Особливості побудови орфографічного, тлумачного, словника синонімів, словника іншомовних слів, фразеологічного словників української мови

  Словники бувають різні Це і антропонімічні, двомовні і багатомовні перекладні словники, діалектні (чи обласні) словники, граматичні словники, словники сполучуваності, ідеографічні, семантичні й асоціативні словники, історичні, лінгвокраїнознавчі, і культурологічні словники, морфемні і словотворчі, зворотні, орфографічні, орфоепічні, синонімічні словники, словники антонімів, лінгвістичних термінів, словники іноземних слів, словники лінгвістичних термінів і енциклопедії, словники назв жителів, неологізмів, омонімів, паронімів, скорочень, словники епітетів, порівнянь, метафор, словники соціальни
 • Тип: Контрольная работа

  Особливості реалізації фонеми в мовленні

  Комунікативна розминка Прочитайте рядки з вірша Валерія Маснюка Чому автор виділив окремі слова й окремі букви? На чо'му і чому' загострює нашу увагу поет? Ваша думка стосовно означеної у тексті проблеми
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості розвитку англійської мови в Індії

  Мова - складне суспільне явище, котре існує в людському суспільстві, реальній, повсякденній практичній діяльності людей, які належать до різних територій, а також до різноманітних соціальних і професійних прошарків суспільства і тому характеризується в рамках цієї спільноти певною варіативністю
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості стилю і проблематика роману П. Коельйо "Заїр"

  Початок ХХ століття характеризується приходом у літературу нової епохи, епохи постмодернізму Цей напрям – продукт постіндустріального періоду, періоду розпаду цілісного погляду на світ Вперше термін "постмодернізм" згадується у 1917 році, але поширився він лише наприкінці 60-х років Популярності постмодернізму сприяли міркування таких філософів як Ж Дерріди, Ж Батая, М Фуко Постмодерністи, завдяки гіркому досвіду, переконалися у марноті спроб поліпшити світ, вважаючи, що людина позбавлена змоги не лише змінити його, а й осягнути Стало відомо, що подія завжди випереджає теорію Прогре
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості структури та семантики утворення назв чоловіка в англійському слензі

  Сленг розвивається, змінюється дуже швидко Це утворення, яке може як легко утворитися, так і зникнути Ці всі зміни відбуваються для спрощення усної мови та її розуміння Сленг - дуже живе та динамічне утворення Його використовують у різних сферах суспільного життя Це важлива частина мови, яка допомагає "тримати" її "живою"
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості та труднощі відмінювання прикметників у німецькій мові

  Прикметники є прикрасою мови, вони надають їй емоційного відтінку, є прекрасним показником емоцій, настрою З їх допомогою ми маємо змогу лише одним словом охарактеризувати поведінку людини, показати наше відношення до того чи іншого явища Неможливо уявити розмову будь-якого характеру (офіційну, ділову, дружню, інтимну) без використання якісних та кількісних прикметників
 • Тип: Доклад

  Особливості українського комп`ютерного жаргону

  Навряд чи знайдеться на нашій маленькій планеті місце, до якого б не дійшла загальна комп'ютеризація Воно й не дивно: персональний комп'ютер — інструмент незамінний За його допомогою можна грати в тисячі різноманітних ігор, читати анекдоти й дивитися фільми, на нього можна поставити букет квітів або посадити улюбленого плюшевого ведмедика
 • Тип: Реферат

  Особливості фонологічної системи мови

  У сучасній світовій лінгвістиці немає єдиного погля­ду на природу фонеми Більше того, існує проблема ре­альності фонеми Якщо Д Джоунз і Л Блумфільд є при­хильниками концепції фізичної реальності фонеми, І О Бодуен де Куртене і Е Сепір — концепції психоло­гічної реальності фонеми, а Л Єльмслев — концепції се­міотичної реальності (фонема — фігура, що служить для побудови знаків), то У Ф Тводдел оголошує фонему фік­цією, яка існує лише в метамові лінгвіста, логічним конструктом, створеним з метою зручності опису
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості фразеологізмів

  Однак, незважаючи на опублікування ряду важливих праць, досі ще недостатньо вивчені проблеми семантики та структури у фразеології, багато питань залишається поза увагою мовознавців, особливо питання, що стосуються перекладу ФО з однієї мови на іншу
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості функціонування іменників pluralia tantum "множинностi" в українській мові

  Проблема дослідження полягає у визначенні місця розряду іменників множинності в українській мові, його значення та функцій Проте досягненню і вирішенню поставленої мети передує збір та обробка тематичного мовного матеріалу, якого з питання про множинні іменники (pluralia tantum) недостатньо, тому дослідження такого типу є досить актуальними
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... 306