Работы в категории Иностранный язык, страница 220, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Контрольная работа

  Особливості відмінкових парадигм в англійській та українській мовах

  Дуже часто ми стикаємося з ситуацією, коли люди, що вивчають ту або іншу мову, виявляють її своєрідність на тлі їх рідної мови Вивченням історичного розвитку мов, їх сучасного стану, а так само дослідженням їх відмінних рис займається особливий розділ порівняльного мовознавства, який зазвичай називають загальною типологією мов Її основоположником був німецький лінгвіст Вільгельм фон Гумбольдт Цей учений знав величезну кількість мов і завдяки цьому вперше в історії мовознавства і лінгвістики запропонував їх типологічну класифікацію, виходячи із здатності слів даної мови приєднувати до себе той
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості використання ідіом

  Незважаючи на те, що ідіоматичні одиниці широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову У вітчизняному перекладознавстві ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, пов’язаних з особливостями перекладу англійських ідіом українською мовою в художніх творах, що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження
 • Тип: Отчет по практике

  Особливості говіркового мовлення Житомирської області

  Діалекти, це джерело унікальне й неповторне, оскільки реалізовуються в замкнутих соціумах сіл та селищ І в кожному з них говірка становить самодостатню й особливу систему на кожному мовному рівні: фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості компаративних фразеологізмів

  Незважаючи на те, що фразеологічні одиниці порівняння широко застосовуються в усному і писемному мовленні (художній літературі, публіцистиці, тощо), їхні структурно-семантичні особливості є недостатньо вивченими Багато невирішених питань залишається і в теорії та практиці перекладу цих одиниць з англійської на українську мову У вітчизняній фразеології ще не існує комплексного дослідження і остаточного вирішення багатьох проблем, що й зумовило вибір даної теми та пояснює актуальність дослідження
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості кооперативного використання мови персонажами казки Л. Керролла "Alice in Wonderland"

  Успішність мовної взаємодії залежить від правильно підібраної комунікаційної стратегії Для лінгвістичної прагматики вивчення умов співвідношення світу речей зі світом слів має велике значення, адже кожен мовець зацікавлений в максимально точному словесному описі світу речей і правильному розкритті сенсу слів співбесідника Для гармонізації процесу спілкування важливо, щоб співрозмовники чітко усвідомлювали, якою має бути спільно прийнята мета обміну думками Комунікативна поведінка обох сторін в процесі мовленнєвого акту базується на певних критеріях та принципах, а саме - на критеріях істинност
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості номінації у сучасній німецькій феміністській прозі та специфіка її перекладу

  Актуальність роботи Корній Чуковський писав:”Переклад – школа літературної майстерності і Сучасний процес глобального обміну інформацією в усіх сферах людської діяльності і, зокрема, у науково-технічній сфері актуалізує питання структурно-системних досліджень, можливо, найкраща школа стилю, бо саме великі перекладачі найбільше вдумуються у твори великих ” Відтак актуальність нашої роботи полягає у недостатній теоретичній та практичній розробці питання практичного використання перекладацьких перетворень та їх впливу на зміну контекстуального та поза контекстуального навантаження перекладного т
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу англійських абсолютних дієприкметникових конструкцій (на матеріалах українського перекладу англомовної наукової прози)

  Дана робота присвячена темі дієприкметникових конструкцій, а саме абсолютних дієприкметникових конструкцій, які є засобом вираження вторинної предикації в англійській мові і поширені більше у науковій літературі Граматичні проблеми займають важливе місце у практиці перекладу Граматичне оформлення англійського тексту саме по собі не є об’єктом перекладу Перекладач намагається адекватно передати засобами української мови зміст англійського речення, а не окремі елементи його форми Перш за все саме розуміння англійського тексту неможливе без урахування його граматичного оформлення Граматичні форм
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості перекладу англійських заперечень

  Заперечення являє собою важливу категорію мови, будучи однієї з основних розумових операцій Універсальність заперечення обумовлена прагненням людини до диференціації явищ дійсності й відбиттям цього процесу в мові
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості перекладу англійських та українських юридичних термінів

  З-поміж проблем перекладу англійських термінів українською мовою якнайшвидшого розв'язання потребують питання перекладу юридичної термінології Труднощі перекладу термінів, які позначають юридичні поняття іншомовної національної терміносистеми права та юриспруденції здебільшого спричинені дією міжмовної термінологічної інтерференції Серед суміжних проблем, які постають у цьому зв'язку, головною є доцільність заповнення термінологічних одиниць української терміносистеми права за рахунок певних формально-паралельних терміноформ Незважаючи на бурхливий розвиток перекладного термінознавства та тер
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу англійського інфінітиву в функції обставини в газетних текстах

  Тема даної курсової роботи - «Особливості перекладу англійського інфінітиву в функції обставини в газетних текстах» Тема являється досить актуальною, оскільки перекладач досить часто зустрічається з проблемою перекладу англійського інфінітиву в функції обставини
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості перекладу газетної лексики

  Переклад має давню історію, яка уходить корінням у часи коли виникла потреба в людях, що володіли б декількома мовами і могли б бути посередниками при спілкуванні різних мовних націй Але як самостійна наука, переклад сформувався лише на початку ХХ ст В умовах розширення міжнародних зв'язків і обміну інформацією, перекладознавство швидко розвивалося і цей процес триває і дотепер, оскільки мова постійно оновлюється за рахунок неологізмів і запозичень З'являються нові теорії, погляди на проблеми перекладу
 • Тип: Дипломная работа

  Особливості перекладу ділових листів

  Як відомо, процес перекладу – це не проста заміна одиниць однієї мови одиницями іншої мови Навпаки, це складний процес, що включає ряд труднощів, які необхідно долати перекладачеві Ділова сфера є однією з життєво важливих сфер діяльності людства Саме за допомогою ділових паперів, документів, листів встановлюються офіційні, службові, ділові, партнерські контакти між закладами, підприємствами, установами, державами, а також налагоджуються приватні стосунки між людьми
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу епонімів на прикладі медичних текстів

  Дослідження в області наукового перекладу — важливе і актуальне завдання, направлене на досягнення адекватних перекладів, що сприяє вирішенню багатьох прикладних завдань і прискоренню обміну інформацією в області новітніх досягнень науки серед фахівців і вчених різних країн
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу наукових термiнiв

  Наука про переклад і теорія перекладу, або перекладознавство - одна з самих молодих наук мовознавства У світі і постійно зростає потреба спілкування в таких сферах діяльності як наука, культура, торгівля і т п В більшості випадків таке взаємне спілкування можливо завдяки перекладу Теорія перекладу стає наукою лінгвістичною, яка спирається на мовні закономірності, притаманні любому процесу перекладу
 • Тип: Курсовая работа

  Особливості перекладу політичного сленгу с української мови на англійську та назад

  Дослідження ненормативної лексики, зокрема сленгу, проводяться вітчизняними та зарубіжними лінгвістами давно Передумовою до вивчення сленгу в І половині ХХ століття стали фундаментальні дослідження вченими таких явищ, як просторіччя (В В  Виноградов), соціальні діалекти (В М  Жирмунський, Л П  Якубинський, Є  Д  Поливанов), міське просторіччя (Б О  Ларін) Увага філологів до нелітературних форм мови з новою силою виявилася в 90-х рр ХХ століття, що було зумовлено змінами в мові на тлі політичних, економічних і соціальних перетворень У цей час відзначається найсильніший вплив жаргонної й просто
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... 306