Работы в категории Иностранный язык, страница 213, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Основні етапи розвитку теорії і методики анотування

  За формулюванням, наданим у ДСТУ 2394-94, анотація – це "стислий коментар чи пояснення щодо документа чи його змісту, а іноді навіть його короткий опис, що додається, як правило, у вигляді примітки після бібліографічного опису документа" Проте більш вдалим є визначення анотації з "Короткого термінологічного словника із бібліографознавства та соціальної інформатики", згідно з яким анотація – коротка характеристика документа з погляду його змісту, призначення, форми та інших особливостей Анотація містить узагальнену характеристику первинного документа, вона не переказує його
 • Тип: Курсовая работа

  Основні методи перекладу складних економічних термінів та термінів-словосполучень

  У словниковому складі мови велике місце належить термінологічній лексиці, кількість якої весь час помітно зростає До термінологічної лексики належать усі слова, що об'єднуються в мові під загальною назвою терміни Терміном називається спеціальне слово або словосполучення, що вживається для точного вираження поняття з якої-небудь галузі знання — науки, техніки, суспільно-політичного життя, мистецтва, економіки тощо
 • Тип: Реферат

  Основні напрями в мовознавстві

  Порівняльно-історичне мовознавство другої полови­ни XIX ст супроводжувалося вдосконаленням прийо­мів лінгвістичного аналізу, розширенням наукових горизонтів Встановлюються зв'язки мовознавства з іншими науками, формуються нові школи: натуралізм, психологізм, молодограматизм
 • Тип: Курсовая работа

  Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічн

  Вступ: Кожен майбутній економіст , спеціаліст народного господарства, кожна свідома людина повинна обов’язково мати загальне уявлення про особливості сучасного екологічного стану , а також про основні напрямки державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки Екологізація економіки та свідомості суспільства не є абсолютно новою проблемою Практичне відображення екологічності тісно пов’язано в першу чергу з державним регулюванням процесів природокористування Нове в данній проблемі є еквівалентність обміну між державою, природою та
 • Тип: Курсовая работа

  Основні підходи у формуванні вмінь монологічного та діалогічного мовлення у загальноосвітній школі

  Проблема навчання мовлення на всіх етапах вивчення іноземної мови є однієї із самих актуальних проблем у методиці навчання іноземній мові Навчання монологічної мови - надзвичайно складний процес Монологічне висловлювання розглядається як компонент процесу спілкування будь-якого рівня - парного, групового, масового Це означає, що будь-яке монологічне висловлювання завжди комусь адресоване, навіть якщо цей адресат – той, хто говорить, хоча в структурних і багатьох інших відносинах його види досить специфічні Що стосується діалогічної форми спілкування – це найбільш характерна форма для прояву к
 • Тип: Реферат

  Основні риси Відродження, його гуманістичний зміст

  Занепад середньовіччя почався в 15 сторіччі Не випадково цей період називають часом великих змін, хоча для багатьох істориків межею, що відокремлює одну епоху від іншої, є англійська буржуазна революція, під час якої була зруйнована стара політична система і відкрився вільний шлях для розвитку капіталізму Проте, саме з 15 сторіччя кардинальні зміни охопили всі сфери державного і громадського життя Тому історичний період, про який піде мова, правильно називати етапом переходу до Нового часу, або раннім Новим часом, тому що вже тоді закладалися основи сучасної західноєвропейської цивілізації, к
 • Тип: Учебное пособие

  Основні способи словотвору в сучасній українській мові

  Вічним двигуном у мові є словотвір, який діє без перепочинку щохвилини, щосекунди Двигун словотвору діяв, діє і діятиме повсякчас, поки з'являтимуться нові предмети, народжуватимуться нові слова і мислі Іван Вихованець
 • Тип: Дипломная работа

  Основні тенденції та шляхи реалізації стильових та експресивно-емотивних особливостей американського сленгу в цільовій мові

  Актуальність теми Територіальні, оточуючі, соціальні умови життя і, навіть, клімат впливають на спілкування мовців В одній і тій же мові ми відразу пізнаємо мешканців різних регіонів, звертаючи увагу на відмінності семантичної і синтаксичної структури, на фонетичні відхилення
 • Тип: Доклад

  Основні форми зовнішньоекономічних звўязків, їх суть

  На суч етапі соц-ек розвитку Укр має тісні ЗЕЗ з більш ніж 100 країнами світу Проавідну роль у розвитку ЗЕЗУ відіграють країни близького зарубіжжя Найв торговельними партнерами Укр є Росія, Туркменія, Білорусь, Азербайджан, Литва, Казахстан та ін країни Стр-ра зовнішньої торгівлі Укр зумовлена спеціалізацією її ек-ки ъ
 • Тип: Реферат

  Основные варианты английского языка

  Здравствуйте! Прежде всего должен отметить, что данная работа не претендует на полноту изложения темы, во-первых, потому, что литература, использованная в реферате, устарела Во-вторых, язык – система отнюдь не статичная, напротив, весьма подвижная, и уследить за всеми изменениями и отреагировать на них вовремя не представляется возможным Также не вижу возможности изложить весь материал за неимением места
 • Тип: Курсовая работа

  Основные варианты английского языка

  Как известно, английский язык распространен не только на территории Англии, но и за ее пределами Он является государственным языком во многих странах мира При этом английский язык каждого государства имеет свои особенности, свои отличительные черты, которые сформировались в ходе исторического развития, в результате влияния языков соседних стран, а также языка коренного населения
 • Тип: Топик

  Основные варианты английского языка

  Здравствуйте! Прежде всего должен отметить, что данная работа не претендует на полноту изложения темы, во-первых, потому, что литература, использованная в реферате, устарела.
 • Тип: Топик

  Основные лексические и грамматические различия между британским и американским вариантом английского языка

  Новой парадигмой профессиональной подготовки учителя в системе высшего педагогического образования является концепция психолого-педагогической подготовки учителя как носителя мировой культуры Изучение иностранных языков расширяет межкультурные, межэтнические связи Использование лингвострановедческого компонента в адаптационных образовательных языковых программах позволяет реализовать принцип коммуникативной направленности, организовать заинтересованное общение и взаимодействие учащихся на языке и, таким образом, открыть доступ к культуре другого народа и обеспечить диалог культур
 • Тип: Курсовая работа

  Основные особенности вариантов английского языка

  Выбор темы дипломной работы предопределен тем вниманием, которое уделяется в настоящее время проблеме языковой вариативности На смену упрощенному представлению о языке как единому монолитному образованию пришло понимание гетерогенности языковой структуры, обусловленной лингвистическими и экстралингвистическими факторами
 • Тип: Реферат

  Основные параметры классификации словарей

  У истоков словарного дела на Руси, как и на Западе, стоят рукописные глоссарии; самый ранний из сохранившихся глоссариев содержит 174 слова и датируется 1282 Расхождение между книжным церковнославянским и разговорным древнерусским языком, а также потребности общения с иностранцами, особенно греками, обусловили возникновение в Древней Руси нескольких типов словарей, среди которых принято различать словари собственных имен (ономастиконы, например словарь библейских имен под названием Речь жидовського языка); так называемые приточники (от слова "притча") - собрания слов, которым приписы
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... 306