Работы в категории Иностранный язык, страница 198, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Мова і культура. Соціолінгвістика. Інтерлінгвістика

  Складним є питання впливу мови на культуру Е Сепір зазначав: «Не можу я визнати і справжньої причинної залежності між культурою і мовою Куль­туру можна визначити як те, що суспільство робить і думає Мова є те, як думають Важко визначити, яких особливих причинних залежностей між відібраним інвентарем досвіду (культура як ціннісний вибір суспільства) і тим особливим прийомом, за допомо­гою якого суспільство виражає різний свій досвід, можна очікувати [ ] Зрозуміло, що зміст мови не­розривно пов'язаний з культурою [ ] Мова у своїй лексиці більш-менш точно відображає культуру, якої не обслуговує;
 • Тип: Реферат

  Мова і мислення

  Співвідношення мови і мислення — одна з цент­ральних проблем не тільки теоретичного мовознавства (філософії мови), а й філософії, логіки, психології Ці­кавились нею також математики, фізики, медики та ін Якщо раніше головним питанням було обґрунтування наявності чи відсутності зв'язку між мовою і мис­ленням, то нині — виявлення характеру зв'язку між ними
 • Тип: Книга

  Мова і нація

  У днi сеpпневого необольшевицького путчу 1991 pоку ми похапцем забирали мало не з-пiд друкарської машини примiрники дpугого видання «Мови i нацiї», аби встигнути заховати хоч частину накладу Вже надходили розпорядження друкарням «подать по адpєсам ранєє дєйствующєго пєрєчня» контрольнi примipники всього, що дpукувалося без дозволу «обллiту» (компаpтiйної цензуpи) Видавничi права, одеpжанi вiд демокpатичної влади на Львiвщинi, путчистами анулювалися
 • Тип: Реферат

  Мова та історія (розвиток мови)

  Справжнє розуміння мови неможливе без осяг­нення різноманітних змін, які мають місце в ній Ди­намічні процеси мови можна простежити, розгляда­ючи її в історичній перспективі Вивчення мови як явища, яка розвивається, власне, є дослідженням форм існування мови, що становить її суттєву характерис­тику
 • Тип: Реферат

  Мова як символ соціальної солідарності

  Соціальна солідарність — поняття, яке служить для позначення соціальної згуртованості Уперше його застосував французький філософ і соціолог Огюст Конт (1798—1857) Використовувалось воно далі головним чином у французькій соціології Особливу увагу приді­лив дослідженню соціальної солідарності засновник французької соціологічної школи Еміль Дюркгейм (1858—1917) У його концепції — це одне з централь­них понять, якому була присвячена, по суті, вся його наукова творчість Для Дюркгейма соціальна солідар­ність рівнозначна суспільному стану, а її відсутність — соціальній патології Термін соціальна сол
 • Тип: Реферат

  Мова – невідємна ознака народів і держав

  1 Мова відображає особливості соціальної організа­ції суспільства Стан мови залежить від характеру економічних формацій і форми держави Так, скажімо, для феодалізму характерний розпад держави на дрібні фе­оди У зв'язку з цим виникає багато дрібних територі­альних говірок За капіталізму колишні дрібні терито­ріально-адміністративні одиниці об'єднуються, виника­ють нації Спільний ринок вимагає єдиної мови для держави Усе це зумовлює нівеляцію діалектів і фор­мування національної мови Дві тенденції в національ­ному питанні (інтернаціоналізм і націоналізм) призве­ли до двох тенденцій у мовній пра
 • Тип: Реферат

  Мовленнєвий етикет спілкування

  Монолог (від грецьких слів mono – один і logos – слово, мовлення) – це особлива форма побудови усного чи писемного мовлення, що становить розгорнуте висловлювання однієї особи, звернене до себе або до глядача (у спектаклі, кінофільмі)
 • Тип: Реферат

  Мовні і жанрові особливості наукового стилю

  Науковий стиль належить до книжних стилів літературної мови, яким властиві попередня підготовленість висловлювання, ґрунтовна обізнаність з проблемами і темами, монологічність, унормованість мови Сфера його використання – наукова діяльність, науково-технічний прогрес суспільства, освіта
 • Тип: Дипломная работа

  Мовна специфіка літературних творів доби Золотого Віку

  El enfoque de la lingüística de las últimas décadas tiende a la investigaciones del problema de la personalidad el la lengua Las obras de los científicos contemporáneos se caracterizan por la visión antropológica del análisis de obras litererias Texto se observa como el reflejo de la concepción valorativa del autor Los medios de expresión de la evaluación subjetiva son el modo de realización de la imagen del autor más importante
 • Тип: Реферат

  Мовна типологія

  Тигіологічна класифікація мов — класифікація, яка ґрунтується на виявленні подібності й відмінності будови мов незалежно від їх генетичної спорідненості (на основі подібності й відмінності не в самому мовному матеріалі, а в принципах його організації) Так, скажімо, румунський означений артикль -ul, -I, -Іе приєднується до іменників у вигляді закінчення: от "якась людина" — omul "певна людина", codru "якийсь ліс" — codrul "певний ліс", lapte "молоко" — laptele "конкретне молоко" Матеріально цей артикль подібний до французького артикля
 • Тип: Реферат

  Мовознавство в СРСР (20-40 роки ХХ ст.)

  Мовознавство в СРСР пройшло складний шлях Ідеологічний прес і штучно створена ізоляція вчених від світового наукового співтовариства негативно по­значилися на стані лінгвістичної науки Ідеї зарубіж­ного мовознавства (структуралізм, неогумбольдтіанство тощо) не отримали поширення Переважна більшість учених дотримувалася старих, передусім молодограма­тичних, поглядів Марризм, який тривалий час посідав монопольне становище, завдав великої шкоди розвитку мовознавчої науки Водночас чимало радянських уче­них висунули оригінальні ідеї, які випереджали зару­біжну лінгвістику
 • Тип: Реферат

  Мовознавство стародавнього світу.

  Багато мовознавців виникнення науки про мови датують 1660 роком — виходом «Універсальної грама­тики», інші — початком XIX ст — появою порівняль­но-історичного мовознавства, визначаючи весь попе­редній період як «донаукове» мовознавство Погодитися з цими твердженнями важко, оскільки чимало важли­вих проблем мовознавства (наприклад, походження мови, зв'язок мови з мисленням, зв'язок мовного знака зі зна­ченням, взаємовідношення логічних та граматичних категорій, виділення частин мови і членів речення та ін ) були предметом вивчення ще в далекому минулому У давньому мовознавстві виділяють чотири
 • Тип: Реферат

  Мовознавство як наука

  Мова — один із найвизначніших божественно-людсь­ких витворів, універсальне надбання людства й універ­сальна реальність суспільного існування Це, за висловом німецького філософа Мартіна Гайдеґґера, оселя людсь­кого духа І не дивно, що люди ще в давні часи заціка­вились мовою і створили про неї науку — мовознавство
 • Тип: Реферат

  Мовознавчі інтереси І. Франка у Галичині

  Багатими на знаменні події виявились 90-ті роки XIX ст — перші два десятиліття XX ст Вони сприяли розвитку і зміцненню соціального престижу української мови Це роки від утвердження реформованого в 1893 р НТШ до видання першого офіційного українського правопису 1918 р , що становлять окремий дуже бурхливий і разом з тим дуже плідний період в історії нашої мови Вони неповторні ще й у тому відношенні, що їх наповнювала творчість корифея української літератури — І Франка
 • Тип: Топик

  Модальные глаголы

  Модальні дієслова -це клас допоміжних дієслів, що об'єднуються з формою основи дієслова, щоб створювати фрази дієслова із широкою розмаїтістю значень Модальні допоміжні дієслова, такі як can, could, will, would, may, might, shall, should, і must, також, як деякі інші вирази такі як, ought to had better, would (чи had) rather, що також наділені модальністю і мають визначені значення
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... 306