Работы в категории Иностранный язык, страница 196, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Метафора в публицистическом стиле

  Современный этап развития лингвистики характеризуется возросшим интересом к функционированию метафор в различных сферах употребления В центре внимания данного исследования находится коммуникативная направленность, т е речевое взаимодействие и его продукт - речевое высказывание
 • Тип: Дипломная работа

  Метафора как способ создания языковой картины мира на примере англоязычной прессы

  Во многих языках сохраняются древние антропоморфные формы представлений об окружающей среде, например деление всех предметов по признаку мужского или женского пола Это праолицетворение, имея различную культурную природу, по-разному проявляется в разных языках и в наше время рассматривается как безусловное отклонение от стандартной сочетаемости языковых единиц, то есть как метафорическая единица
 • Тип: Дипломная работа

  Метафора как средство выражения оценки в современном немецком и русском языках

  В дипломной работе использован комплекс методов исследования, среди них: анализ научной литературы по исследуемой проблеме, дефиниционный анализ словарных толкований, метод классификации, статистический анализ, сопоставительно-типологический метод
 • Тип: Курсовая работа

  Метафора у поетичному мовленні Ліни Костенко

  Ліна Василівна Костенко – видатна українська поетеса нашого часу Як відзначає Євген Гуцало, „Ліна Костенко – глибоко сучасна, глибоко українська поетеса, та навдивовижу це не те, що не заважає, а, навпаки, допомагає бути відкритою, як у космос український, так і в космос історії наших народів, в космос загальнолюдської історії; і та історія в неї – не скам’янілі чи спорохнявілі релікти, а живе дійство, яке начебто продовжує звершуватися й сьогодні, все ще перебуває у творчому світі, й так само часто певна подія нинішнього дня в її сприйнятті та під її пером виглядає не локально й самодостатнь
 • Тип: Дипломная работа

  Метафора як образно-функціональна одиниця німецької друкованої реклами та її відтворення у перекладі

  Протягом десятиріч реклама в нашій країні знаходилась так би мовити у вигнанні В Україні Закон про рекламу був прийнятий лише 3 липня 1996 р Але деякі українські рекламні агенції вже можуть вільно конкурувати зі своїми закордонними колегами
 • Тип: Статья

  Метафорика в террористическом дискурсе России и США.

  Величайшие социальные изменения, произошедшие за два последних десятилетия в мире, привели к коренному преобразованию социальных отношений в нашем обществе, которые нашли свое отражение в речи, в частности произошла активизация целого ряда моделей метафорической презентации современной действительности [Чудинов,2006]
 • Тип: Реферат

  Метод лінгвістичної географії. Зіставний метод. Структурний метод у лінгвістичних дослідженнях

  Зв'язок методу лінгвогеографії з порівняльно-істо­ричним полягає у тому, що він також має на меті відтворення картини діалектного членування прамовних спільнот і виявлення ареальних зв'язків між мовами, які становлять ці спільноти Крім того, про тісний зв'язок цих двох методів свідчить і те, що в тих мов­них групах або сім'ях, у яких відсутні старописемні пам'ятки, порівняльно-історичний метод спирається на дані сучасних мов і діалектів
 • Тип: Реферат

  Методи лінгвістичних досліджень.Описовий метод. Порівняльно-історичний метод

  Однією з ключових проблем загального мовознав­ства є проблема методології, тобто методів дослідження мови Відомо, що будь-яка галузь людського пізнання повинна мати поряд з об'єктом і предметом вивчення певні дослідницькі методи Лінгвістика протягом історії свого розвитку створила власні (спеціальні) ме­тоди Як правило, зміна наукової парадигми супро­воджується відкриттям нового методу дослідження Кожен метод виділяє той аспект мови як об'єкта дос­лідження, який визначається найважливішим у цій теорії мови
 • Тип: Курсовая работа

  Методика вивчення творів різних жанрів

  Сьогодні, коли взято курс на відродження й дальший розвиток національної культури, школи, мови всіх народів України, особливої актуальності набуло використання традицій народної педагогіки, фольклору
 • Тип: Топик

  Методика обучения монологической и диалогической речи на начальном этапе изучения английского языка

  Обучение говорению всегда осуществляется на основе опреде­ленного содержания Поэтому возникает вопрос о том, каким должно быть это содержание Ведь говорение с точки зрения его содержания чрезвычайно богато, широко, можно сказать, всеобъ­емлюще: в процессе общения говорят обо всем
 • Тип: Курсовая работа

  Методика організації навчального процесу в рамках колективного способу навчання іноземній мові

  Усвідомлення необхідності володіння хоча б однією іноземною мовою прийшло в наше суспільство Будь-якому фахівцеві знання іноземної мови життєво необхідно Тому мотивація до її вивчення різко зросла Однак труднощів на шляху оволодіння іноземною мовою не зменшилося як і раніше основним з них є відсутність необхідної індивідуалізації, диференціації навчання й ін Інакше кажучи, мова йде про необхідність реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні іноземній мові
 • Тип: Топик

  Методические указания и контрольные задания по английскому языку

  Настоящие методические указания предназначены для студентов 3-го курса (ускоренники) по специальности “Товароведение непродовольственных товаров” Цель методических указаний – подготовить студентов к чтению и переводу литературы на английском языке по данной специальности Студентам рекомендуется следующая последовательность работы:
 • Тип: Топик

  Методические указания по английскому языку

  We live in a wonderful age when the most daring dreams of man are coming true For many centuries cosmic flights were but a dream October 4, 1957 became a remarkable day throughout the world The first space satellite was put into orbit around the Earth Tsiolkovsky's "utopian" dream has been realized Each cosmic flight on a manned spaceship is really a great event The satellite is a small space laboratory Its aim is investigating radiation as well as the effects of the state of weightlessness on the human organism
 • Тип: Топик

  Методичка по Английскому языку для экономистов

  Advertising is a sophisticated form of communication that must work with other marketing tools and business elements to be successful Advertising must be interruptive — that is, it must make you stop thumbing through the newspaper or thinking about your day long enough to read or hear the ad Advertising must also be credible, unique, and memorable in order to work
 • Тип: Курсовая работа

  Методичні вказівки до вивчення курсу “ Історія виникнення преси"

  Курс “Історія виникнення преси” – відносно новий в ряду учбових предметів, що пропонуються за планом з журналістських спеціальностей Він складний з урахуванням діючих програм і робочих планів окремих курсів і розрахований на студентів 3 курсу
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... 306