Работы в категории Иностранный язык, страница 185, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Лінгвокультурні особливості перекладу політичного дискурсу

  Наше дослідження присвячене аналізу особливостей перекладу політичного дискурсу, зумовлених впливом екстралінгвістичних факторів, а саме лінгвокультурологічних Як, відомо кожний окремий народ володіє своєю власною історією, культурними традиціями і соціальним устроєм, відображення яких втілюється в його мові Саме тому останнім часом в науці відводиться окрема ніша для вивчення процесу перекладу з урахуванням лінгвокультурних особливостей вихідного тексту, намагаючись віднайти найбільш підходящі способи та засоби відтворення тексту оригіналу у тексті перекладу
 • Тип: Курсовая работа

  Лінгвокультурологічні особливості вживання анімалізмів з концептом "кінь" та "собака" в англійській та українській мовах

  Фразеологія, як найменш досліджена галузь лексикології, представляє собою дуже цікавий матеріал для дослідження Дана робота висвітлює теоретичні питання фразеологізму, його риси в порівнюваних мовах На нашу думку ці теоретичні питання будуть дуже корисними при виконанні практичної частини роботи Оскільки загальноприйнятого визначення фразеологізму немає, ця проблема займає провідне місце у фразеології У даній роботі ми будемо користуватись визначенням Л Г Верби [6, 107] та І В Арнольд [3, 94], оскільки, на нашу думку, ці два визначення найбільш вдало висвітлюють риси фразеологічних одиниць
 • Тип: Доклад

  Література епохи Просвітництва, її представники

  Просвітництво(П ) - це ідейний та інтелектуальний рух, що виник внаслідок боротьби буржуазії ( або 3-го стану) з феодалізмом, абсолютизмом і духовенством (церквою) , це період з кінця 17-го – поч 18-го століття Ознаменувався державним переворотом в Англії (1688-1689рр) , кінець пов’язують з Великою Французькою Буржуазною Революцією (1789-1794рр)
 • Тип: Контрольная работа

  Літературна мова і територіальні діалекти

  Обсяг і зміст поняття «літературна мова» різні на різних етапах її розвитку Спочатку літературна мова виступає моно- чи вузьковалентною і лише з часом набуває полівалентності, тобто розробляє розвинену систему стилів, яка забезпечує їй можливість обслуговування мовного колективу в усіх сферах його суспільної діяльності Полівалентність літературної мови здебільшого встановлюється у національний період розвитку суспільства, хоч існування літературної мови прямо не залежить від існування нації Саме національний період відіграє особливу роль у розвитку літературної мови, що стає в цей час універс
 • Тип: Реферат

  Лабораторные работы по БЖД /Укр./

  Секретар-референт має легку фiзичну роботу з постiйним робочим мiсцем, так як вiн знаходиться бiльшу частину робочого часу (бiльше 50% або бiльше двох годин) на одному робочому мiсцi, не докладаючи при цьому тяжких фiзичних зусиль
 • Тип: Курсовая работа

  Лакуны и безэквивалентные единицы в русском и английском языках (на примере тематической группы "Образование и воспитание")

  Актуальность исследования определяется неоднозначностью толкований лакун и безэквивалентных единиц в русском и английском языках и в свете когнитивной лингвистики и культурологии Анализируя национально-культурную семантику языковых единиц, мы получаем информацию об истории развития этноса, об обычаях, традициях, взглядах, вкусах и менталитете, свойственных представителям данного языкового сообщества Объектом исследования является лексическая лакунарность и безэквивалентные единицы в русском и английском языках Предметом исследования настоящего исследования является лексическая лакунарность в
 • Тип: Дипломная работа

  Латинізми в сучасній польській мові

  Вивчення запозиченої лексики, що складає невід’ємну частину словникового складу будь-якої розвинутої мови, визначається темою актуальною і важливою як у теоретичному плані, так і у зв'язку з практичними потребами сучасного суспільства Про зростаючий інтерес українських і зарубіжних вчених до даної проблеми свідчить значна кількість літератури, що вивчає питання мовних контактів
 • Тип: Реферат

  Латинские заимствования в английском языке

  Если рассматривать словарный состав английского языка, то все входящие в него слова следует считать английскими, за исключением таких слов, которые своей формой выдают своё иностранное происхождение.
 • Тип: Топик

  Латинские пословицы (с английским переводом)

  Essential condition Corpus delicti The body of a crime The facts of a crime Cum grano salis (Pliny the Elder) With a grain of salt Take something not literally, with due consideration Curriculum vitae The run of life De facto In fact De iure By law According to law De gustibus non est dispuntandum T
 • Тип: Шпаргалка

  Латинский язык

  Латинский язык принадлежит к числу древнейших письменных языков индоевропейской системы Свое название он получил от имени одного из италийских племен - Латинов, населявших область Лациум (Latium), центром которой был город Рим Первые письменные свидетельства латинского языка относятся еще к VII веку до н э По мере роста политического влияния Рима и постепенного завоевания других областей Италии расширяется и область употребления латинского языка, становящегося общим для всего италийского населения, а с III века до н э латинский язык проникает и в завоеванные к этому времени Римом средиземномо
 • Тип: Топик

  Латинский язык (Контрольна робота)

  Italia est terra Europae et patria linguae Latinae Lingua Latina est lingua Antigua Roma est in Italia Lingua Latina est lingua poetarum Romae antiguae Multis pugnis et multis victoriis Roma clara est
 • Тип: Топик

  Латинский язык: Практические задания для студентов заочного отделения исторического факультета

  Практические задания по латинскому языку предназначены для студентов-историков заочного отделения Потребность в них диктуется острой нехваткой учебников и учебных пособий по латинскому языку, специально предназначенных для студентов-историков Основой для разработки заданий послужила практическая часть из учебника латинского языка Г Г Козловой (М , 1972)
 • Тип: Реферат

  Латинська мова. Іменники

  По своїй граматичній будові латинської мови належить до мов синтетичного (флективного) типу Це значить, що, на відміну від мов з аналітичним ладом, граматичні відносини виражаються в ньому головним чином за допомогою зміни форми слова – надбавкою до основи суфіксів і флексій (закінчень)
 • Тип: Реферат

  Легка промисловість України i транспорт

  Серед галузей промисловості, які забезпечують виробництво товарів народного споживання, провідне місце займає легка промисловість, її виробничий потенціал включає 25 підгалузей, більш як 600 підприємств та організацій
 • Тип: Реферат

  Легка промисловість України \укр\

  До галузі легкої промисловості України належать двадцять підгалузей. Проте виробництво товарів не задовольняють пртреб населення України. Тому слід збільшити випуск товарів і обсяг послуг за рахунок поліпшення використання виробничих
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 ... 306