Работы в категории Иностранный язык, страница 184, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Реферат

  Культура стародавнего Египта \укр\

  Культура Стародавнього Єгипту («Країни Великого Хапі») з незапам'ятних часів залучала до себе увагу всього людства Вона викликала подив у гордого своєю цивілізацією вавілонського народу У єгиптян училися мудрості філософи і вчені Стародавньої Греції Великий Рим схилявся перед стрункою державною організацією країни пірамід
 • Тип: Реферат

  Культура та побут населення України

  За часів відродження української культури необхідним є і знання тих звичаїв і культурних досягнень, що мали місце мимнулих століть Органічно розвиваючись, ці культурні набуття сприяли існуванню української нації у її важкі історичні часи, підтримували дух народу у моменти суворих випробувань, що їх зазнавала Україна, і є невід’ємною частиною державної незалежності України
 • Тип: Реферат

  Культура устной речи

  Тропы – (от греч tropos – способ, приём, образ) Тропы – это такие обороты, которые основываются на употреблении слов в переносном значении Они используются для выразительности речи оратора К тропам относятся отдельные слова, которые употребляются необычным образом Механизм образования, а впоследствии и воздействия тропов основан на его двуплановости, совмещении двух семантических планов Употребление тропов включает в себя современную реализацию двух значений: 1) буквального, т е общеязыкового; 2) иносказательного, переносного, ситуативного, т е относящегося к конкретному, данному случаю Совме
 • Тип: Курсовая работа

  Культурно-исторические предпосылки возникновения русского литературного языка и основные этапы его формирования

  Народ выражает себя всего полнее и вернее в языке своем Народ и язык, один без другого, представлен быть не может Оба вместе обусловливают иногда нераздельность свою в мысли одним названием: так и мы, русские, вместе с другими славянами искони соединили в одном слове «язык» понятие о говоре народном с понятием о самом народе Таким образом, в той доле науки, которую мы можем назвать нашей русской наукой, необходимо должны занять место и исследования о русском языке
 • Тип: Топик

  Курсовая по немецкому

  Šà á­®ïàáª ï ƒ®á㤠àá⢥­­ ï €àå¨â¥ªâãà­®-‘âà®¨â¥«ì­ ï €ª ¤¥¬¨ï Šãàá ª ¯® ­¥¬¥æª®¬ã ” ªã«ìâ¥â: íª®­®¬¨ç¥áª¨© �९®¤ ¢ â¥«ì: �®à¨á¥­ª® Žæ¥­ª : ®â«¨ç­® ‘¤ ¢ « : �«¥â­¨ª®¢  … € £à �16-08 �®ï¡àì 1998 Plan
 • Тип: Доклад

  Курсовая работа по чтению статей на английском

  Германский инвестиционный банк "Dresden Kleinwort Benson" выиграл право оценить стоимость нефтяной компании "Роснефть", до того как она будет распродана на приватизационном аукционе в этом году
 • Тип: Топик

  Куча тем по английскому языку для школы /english/

  The USA occupy a large territory and are situated in the central and southern part of north America The USA is washed by the Atlantic ocean in the east and by the Pacific ocean in the west In the north, the USA is borders on Canada and in the south on Mexico
 • Тип: Реферат

  Лінгвістичні напрямки наприкінці XIX — на початку XX ст.

  Сформувалась вона в 1909 p , коли став виходити в Гейдельберзі журнал «Слова і речі», видавцями якого були мовознавці Р Мерінгер, В Мейєр-Любке, Й Мі-ккола, Р Мух і літературознавець М Мурко, звідки й назва цієї школи Правда, ще в 1904—1907 pp Мерін­гер опублікував у журналі «Індогерманські досліджен­ня» велику розвідку «Слова і речі»
 • Тип: Статья

  Лінгвістична база даних українських художніх порівнянь

  Стаття присвячена проблемі конструювання лінгвістичної бази даних художніх порівнянь Визначено мету створення лінгвістичної бази даних – укладання електронного словника художніх порівнянь українського поетичного мовлення другої половини ХХ століття Описано методику створення бази даних та етапи її проектування Розглянуто проблеми, пов’язані з параметризацією бази даних Визначено типи лінгвістичних моделей порівнянь: граматичні та лексико-семантичні Описується методика визначення та опису моделей порівнянь
 • Тип: Реферат

  Лінгвістична система Вільгельма фон Гумбольдта

  Поєднуючи в собі, у традиціях свого часу і наслідуючи великих діячів Відродження, різнонаправлені таланти, Гумбольдт здійснив реформу гімнастичної освіти у Прусії, заснував у 1809 році університет у Берліні, товариш Ґете і Шіллера
 • Тип: Курсовая работа

  Лінгвістичне наповнення концепту "колір" ("colour") в українській та англійській культурах

  Однак проблеми дослідження окремих концептів у сучасній лінгвістиці "є настільки складними, різноманітними й багатими, що вимагають постійного більш глибокого проникнення в їх сутності" [Жаркинбекова Ш К , 1999: 109] До таких концептів можна віднести концепт "колір"
 • Тип: Дипломная работа

  Лінгвістичний аналіз засобів характеристики опису місця дії (на матеріалі короткого оповідання кінця ХІХ ст.)

  Розробка вправ для роботи з описами місця дії на заняттях з домашнього читання у мовному вузі (на матеріалі коротких англомовних оповідань Е По “Золотий жук”, “Занепад дому Ешерів", В Ірвінга “Дольф Хейлігер” та “Г Мелвіла “Беніто Серено”)
 • Тип: Курсовая работа

  Лінгвістичний аспект у вивченні звуків

  У звуковій мові, яка є основним знаряддям спілкування людей, усі мовні значення виражаються тільки за допомогою звуків, отже, звуки є матеріальним засобом реалізації в мові граматичних категорій і найрізноманітніших лексичних значень слів Саме тому фонетика тісно пов’язана з іншими розділами науки про мову – лексикологією та граматикою Мовні звуки часто називають будівельним матеріалом і для лексики, і для граматики [3, с 90-91] Звуки можна вивчати з різних поглядів Так, звук — це найменша, неподільна мовна одиниця В українській мові, як і в будь-якій іншій, звуків дуже багато, вони характери
 • Тип: Курсовая работа

  Лінгво-філософські трактування темпоральності у сучасній англістиці

  Світ як об'єктивна реальність існує в часі Філософське поняття часу ґрунтується на життєвому досвіді людини, і з ним пов'язане пізнання людиною навколишньої дійсності Розуміння часу розвивалось і продовжує розвиватись людством по лінії абсолютної істини, наближаючись до неї Багато дослідників простежують еволюцію уявлень про час у процесі розвитку людського мислення і пізнання природи, аналізують на матеріалі філософії та інших наук історію становлення та розвитку поняття часу Деякі з них, зокрема Ю Б  Молчанов, виокремлюють чотири концепції часу: субстанційну, реляційну, статичну та динамічну
 • Тип: Курсовая работа

  Лінгвокультурні особливості перекладу англійських юридичних термінів українською мовою

  Переклад текстів юридичної тематики справа досить складна Насичені вузькоспеціальною термінологією, правознавчі тексти потребують від перекладача не лише високого рівня кваліфікації у знанні граматики і лексики мови, обізнаності у галузі юриспруденції, але і знання культури народу носія мови перекладу Мова – це не лише засіб спілкування нації, але і вмістище культурологічної, соціологічної і історичної інформації про народ Головну роль у зв'язку з цим, відіграє не тільки володіння соціальними знаннями правових норм, юридичної термінології, судово-процесуальних систем, але і особистісні якості
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... 306