Работы в категории Иностранный язык, страница 180, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Топик

  Контрольная работа по английскому языку №1 ИЗО ГУУ (г. Москва)

  1 I am going to inform our foreign partner that I won’t be able to take part in the talks tomorrow Я собираюсь известить нашего иностранного партнера о том, что я не смогу принять участие в завтрашних переговорах
 • Тип: Топик

  Контрольная работа по английскому языку №2 ИЗО ГУУ (г. Москва)

  Over the last thirty years a new approach to management has been developing According to it the way to increase workers’ efficiency is to improve their job satisfaction and motivation The methods of making work more interesting include job enlargement, job enrichment and new forms of group work
 • Тип: Контрольная работа

  Контрольная работа по русскому языку

  Маркетинг - (от англ marketing < market - рынок; сбыт) - деятельность на рынке Система взаимосвязанных между собой видов предпринимательской деятельности, управление производством и сбытом на основе тщательного исследования рынка Главная цель - приспособление производства к спросу потребителей и требованиям рынка для получения максимальной прибыли
 • Тип: Доклад

  Конфликт между Палестинскими Арабами и Евреями english

  The conflict between Palestinian Arabs and Jews is a modern phenomenon, which began around the turn of the 20th century Although these two groups have different religions (Palestinians include Muslims, Christians and Druze), religious differences are not the cause of the conflict It is essentially a struggle over land Until 1948, the area that both groups claimed was known internationally as Palestine But following the war of 1948-49, this land was divided into three parts: the state of Israel, the West Bank (of the Jordan River) and the Gaza Strip (1)
 • Тип: Реферат

  Конфликтные процессы /Укр./

  Факти свідчать про те, що конфлікти грають в житті людей, народів і країн набагато більшу роль, ніж хотілося б самим людям: всі хочуть миру, але кожний прагне до нього по-своєму і внаслідок цього “по-своєму” виникає війна
 • Тип: Реферат

  Конфуціанство

  Всі особливості системи вірувань і культів в стародавньому Китаї зіграли величезну роль в становленні основ традиційної китайської цивілізації: не містика і метафізичні абстракції, але строгий раціоналізм і конкретна державна користь; не емоційне загострення пристрастей і особистий зв'язок індивіда з божеством, але розум і помірність, відмова від особового на користь суспільного; не духівництво, що направляє емоції віруючих в русло, що звеличує бога і що підсилює значення релігії, але жерці чиновники, виконуючі свої адміністративні функції, частиною яких були регулярні релігійні відправлення
 • Тип: Дипломная работа

  Концепт "Dieu" во французских фразеологизмах, пословицах и поговорках

  В данной дипломной работе концепт "Бог" исследуется на различном материале: с помощью французских пословиц, поговорок, фразеологизмов, лирических песен, молитв, гимнов, а также в качестве исследуемого материала выступают художественные произведения, содержащие данный концепт Бог - это верховная сущность, наделенная высшим разумом, абсолютным совершенством, всемогуществом, сотворившая мир и управляющая им Бог охраняет людей, дает им силу, выражает привязанность одного существа к другому, вера в Бога успокаивает человека Придает ему уверенность
 • Тип: Дипломная работа

  Концепт "влада" в українські мовній картині світу

  Серед актуальних напрямів сучасного мовознавства усе більше утверджується когнітологічний напрям, який найтісніше пов'язаний з теорією картини світу Для когнітивної лінгвістики характерні такі загальні принципові настанови, як експансіонізм, антропоцентризм, функціоналізм й експланаторність Одним із основних принципів когнітивного підходу до вивчення мовного матеріалу в цілому є думка про неможливість вивчення мови у відриві від когнітивної діяльності, пам’яті, уваги, соціальних зв’язків особистості та інших аспектів досвіду (Дж Лакофф, А Вежбицька, Н Арутюнова, Р Лангакер та ін )
 • Тип: Курсовая работа

  Концепт "воля"/"soul"/"ame" в языковой картине мира

  Настоящая работа посвящена сравнительно-типологическому анализу концепта «Воля» / «Soul» / «Ame» в современном русском, английском, французском языках Многообразные языковые средства, объективирующие эти знания, формируют объемный фрагмент языковой картины мира, который мы обозначаем как «языковую картину внутреннего мира человека»
 • Тип: Статья

  Концепт "женщина" в русской языковой картине мира

  Внедрение в гуманитарные науки антропоцентрической парадигмы, в рамках которой языковые явления рассматриваются в тесной взаимосвязи с человеком, его сознанием и миропониманием, определило активное исследование в разных отраслях современной лингвистики процессов концептуализации и категоризации действительности Основной формой категоризации и главным средством концептуализации, как признают ученые, является концепт, ставший предметом описания в трудах зарубежных и отечественных ученых: А Вежбицкой, С А Аскольдова, Д С Лихачева, Н Д Арутюновой, Ю С Степанова, Н Ю Шведовой, В А Масловой, З Д По
 • Тип: Курсовая работа

  Концепт "женщина" во французской паремиологии

  Важнейшее достижение современной когнитивной лингвистики состоит в том, что язык уже не рассматривается «в самом себе и для себя», он предстает в новой парадигме с позиции его участия в познавательной деятельности человека Такими проблемами, как хранение информации о мире и их структурирование в языке в процессе коммуникации занимается когнитивная лингвистика, совершенно новое и мало изученное направление Обьектом нашего исследования является концепт Концепты представляют собой концентрат культуры и опыта народа [11] Данная работа посвящена исследованию концепта «женщина» во французской речев
 • Тип: Курсовая работа

  Концепт "красота" в русском и английском языках

  Актуальность Исследование концептов – актуальное направление современной лингвистики, поскольку именно данный ракурс позволяет рассматривать слово в контексте культуры, познания и коммуникации Сегодня в лингвистике рассматривается широкий круг концептов Однако исследование концепта "красота" является интересным и актуальным в силу того, что позволяет обратиться к национально- и культурноспецифичным аспектам картины мира определённого народа, отражаемым языком
 • Тип: Дипломная работа

  Концепт «Дружба» в английском языковом пространстве

  Образ человека реконструируется многогранно, многоаспектно и многофункционально в социологии, физиологии, психологии, лингвистике Часто речь идёт о перцептивном, ментальном, эмотивном и волитивном «модусах», их разновидностях и взаимопроникновении Наиболее обширен и интересен внутренний мир человека, чувственная сторона его бытия Анализ эмоциональных проявлений, отраженных и закрепленных в языковом знаке, является важнейшим и чуть ли не единственным источником культурологической информации об «обыденном сознании» носителей какого-либо естественного языка (Воркачев 1992:46), об их наивной карт
 • Тип: Реферат

  Концепт Воля в лексиці і фразеології української та англійської мов

  У наш час у світі налічується більше 5000 мов Наша українська – одна з наймилозвучних мов світу Різні нації можуть мати однакові думки та почуття, але виражають їх своїми мовами, як схожими, так і зовсім різними
 • Тип: Дипломная работа

  Концепт счастья

  В монографии обобщаются лингвистические взгляды на концепт как на ментальное образование, отмеченное этнокультурной спецификой и находящее языковое выражение На материале русского языка исследуются понятийная, метафорически-образная и значимостная составляющие семантики концепта "счастье", а также описывается функционирование его семантического дублета "блаженство" в религиозном и поэтическом дискурсах
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 ... 306