Работы в категории Иностранный язык, страница 177, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Контрольная работа

  Клоуз-тест и методика его проведения

  С наступлением XXI века и вступлении в общеевропейский дом своевременно встал вопрос о приобщении жителя грядущего века к мировой культуре, о приближении его образовательного уровня к европейскому стандарту, о владении им не менее чем двумя иностранными языками и т д
 • Тип: Курсовая работа

  Ключевые слова в немецком политическом дискурсе

  Современная коммуникация становится все более массовой, все более качественной Этим объясняется возросший интерес к риторике, появление новых канонов публичных выступлений, огромное число конференций и форумов, в которых профессионалы делятся собственным опытом создания речей В современную эпоху массовой политизации общественного сознания политический дискурс активно развивается и трансформируется под воздействием изменений в политической ситуации Политические изменения в стране ведут за собой изменения в общественном сознании, отражающиеся на системе языка в целом, и в частности, на языковых
 • Тип: Топик

  Ключи для оксфордской рабочей тетради (Upper-Intermediate)

  a is walking n had been b walked washed/ c 'd been walking was washed d had taken o 've been e was taken washing f '11 take p will have g 'vehad been sold h '11 be having q sells i were having r will be sold/ j is freshly made 's going to k '11 have made be sold
 • Тип: Реферат

  Ключові слова в художньому творі

  Художній твір становить багатоелементну систему В її ієрархії спостерігається багатоступінчастість Тому уявлення про автора як носія певної концепції дійсності та естетичної інформації можна отримати тільки із послідовного розгляду всіх елементів тексту різних рівнів
 • Тип: Топик

  Книги /english/

  The world of books is enormous Reading plays an important role in my life I read both for pleasure and for information There are books which have been our great favorites since childhood We grow up with them and they stay in our memory forever Thanks to books we can talk to people who lived in different ages and countries Since childhood I have been enchanted by Pushkin and Gogol, Chekhov was one of the highest authorities to me I also was delighted with Block and other great poets Later my heart was won by Ahmatova My mother enjoys reading biography, documentary, memoirs I think a book witho
 • Тип: Топик

  Коала (дикие животные Австралии)

  In translation from language of the Australian natives "Koala" means "not drinking", as a Koala do not drink water They eat leaves eucalyptus, the contained there liquid suffices to them
 • Тип: Реферат

  Когнітивна лінгвістика

  Хоча мовознавство має більш ніж двадцятивікову традицію, однак найінтенсивніший його розвиток припадає на XX ст За це століття змінилося три нау­кові парадигми: порівняльно-історична (генетична), системно-структурна (таксономічна) й комунікативно-функціональна1 Така швидка зміна наукових погля­дів на мову дала підставу російському мовознавцеві П Б Паршину кваліфікувати ситуацію в мовознавст­ві XX ст як перманентні, тобто постійні, безперервні методологічні перевороти Однак, незважаючи на змі­ни наукових парадигм, надбані у попередні періоди знання про мову не заперечуються, а лише набувають н
 • Тип: Реферат

  Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові

  Поступальний рух лінгвістичної думки на сучасному етапі свого розвитку характеризується суттєвими зрушеннями у предметній сфері та в методологічних принципах своїх досліджень Одним із кардинальних процесів, які відбуваються в мовознавстві, є перехід від структуралізму до функціоналізму, що відбиває послідовну зміну наукової парадигми Розглядаючи мову як поліфункціональну знакову систему, ця парадигма вирізняється підвищеним інтересом до її вивчення в нерозривній єдності когнітивної та комунікативної функцій
 • Тип: Курсовая работа

  Колоративная лексика современного русского языка в произведении "Бедные люди"

  Несмотря на то, что с незапамятных времён цвет всегда окружал человека и влиял на него, мы сравнительно недавно научились воспроизводить цвет и свободно пользоваться им До 19 века было известно ограниченное количество красителей и, в основном, это были красители органического происхождения Сейчас очень немногие вещи мы видим в их первоначальной окраске К нашим услугам тысячи цветов и оттенков
 • Тип: Дипломная работа

  Колороніми в структурі фразеологізмів в англійській мові

  Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші Науковий пошук у цих напрямках продовжується Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців Розробкою питань теорії фразеології займалися В
 • Тип: Доклад

  Колядки та щедрівки

  Надзвичайно популярними обрядовими піснями були в народі колядки і щедрівки Колядки співають від 25 грудня до 7січня Вони приурочувались до Різдва А щедрівки – до Нового року (за старим стилем –14 січня)
 • Тип: Реферат

  Комбінована варіантність слів в сучасній українській мові

  Основною рушійною силою розвитку мовної системи є діалектична суперечність між наявними мовними засобами і потребами суспільства, що ростуть В процесі розвитку і вдосконалення відбувається накопичення формальних засобів мови, що веде до порушення однозначності в області співвідношення плану змісту і плану виразу, в результаті чого одного значення набуває можливість реалізації в двох і більш модифікованих формах Дане явище відображає суть формальної варіантності
 • Тип: Курсовая работа

  Коммуникативная заданность и структура рематического вычленения в высказывании

  Существование человека в обществе невозможно без осуществления процесса общения Для полного понимания во время акта коммуникации важны не только общие фоновые знания собеседников, но и манера предъявления высказывания Умение выделить главное, умение донести сообщение до собеседника, а также умение полностью понять суть услышанного связано, в первую очередь, с тем, насколько четко выражена мысль с помощью нужных слов и интонации В связи с этим важным представляется изучение тема - рематического построения предложения
 • Тип: Дипломная работа

  Коммуникативно-прагматические характеристики ретрактивных речевых актов в английском диалоге

  Цель работы заключается в выявлении природы ретракции на примерах изучения конкретных коммуникативно-прагматических процессов в пределах ретрактивных речевых актов в английском диалоге с позиций основных лингвистических теорий
 • Тип: Реферат

  Коммуникативное поведение немцев и русских в этикетных ситуациях общения

  Общество вырабатывает стандартизованные нормы и правила социального поведения, или этикет, который регулирует поведение индивидов в соответствии с социальными требованиями Реализуемые в коммуникации нормы, правила и традиции общения той или иной лингвокультурной общности образуют коммуникативное поведение данной общности
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 ... 306