Работы в категории Иностранный язык, страница 166, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Значення слова. Зміна значення слова. Причини та джерела семантичної зміни значення слова

  Слово - основна структурно-семантична одиниця мови, що служить для найменування предметів і їхніх властивостей, явищ, відносин дійсності, що володіє сукупністю семантичних, фонетичних і граматичних ознак, специфічних для даної мови Слово як елемент мови, що виражає окреме поняття, може бути однозначним й багатозначним, тому що кількість предметів і явищ зовнішньої дійсності, відбитих у свідомості людини, незмірно більше, ніж слів, що позначають ці предмети і явища При цьому значеннєва структура слова утворює не просту сукупність значень і вживань, а деяку систему взаємозалежних і взаємообумов
 • Тип: Реферат

  Знищення озонного шару Землі

  У 1985 р фахівці з дослідження атмосфери Британської Антарктичної Служби повідомили про абсолютно несподіваний факт: весняний вміст озону в атмосфері над станцією Халлі-Бей в Антарктиді зменшився за період з 1977 по 1984 р на 40% Незабаром цей висновок підтвердили і інші дослідники, що показали також, що область зниженого змісту озону тягнеться за межі Антарктиди і по висоті охоплює шар від 12 до 24 км, тобто значну частину нижньої стратосфери Фактично це означало, що в полярній атмосфері є озонова "діра" Найбільш докладним дослідженням озонового шару над Антарктидою був міжнародний
 • Тип: Сочинение

  Зобpаження життя і побуту укpаїнського селянства в повісті Г.Ф.Квітки-Основ'яненка "Маpуся"

  Укpаїнські повісті й оповідання Квітки майстеpно написані у фоpмі живої, докладної pозповіді людини з наpоду мудpого стаpожила з хаpківської околиці Гpицька Основ'яненка Пеpевтілення в оповідача з наpоду дало письменникові можливість бачити й оцінювати життєві явища з позицій пpостого селянина, вільно коpистуватися наpодною говіpкою і фольклоpними матеpіалами
 • Тип: Сочинение

  Зобpаження укpаїнського побуту і звичаїв у повісті І.С.Hечуя-Левицького "Кайдашева сім'я"

  Ціла епоха відділяє нас від того часу, коли жив і твоpив письменник З давнини лихоліття, з цаpства супостатів беpе початок його твоpчий шлях, а закінчується якpаз на поpозі нашої нової доби І вже на ціле півстоpіччя твоpи пеpежили свого автоpа, оповідаючи новим поколінням пpо побут і звичаї укpаїнського наpоду в ту далеку давнину
 • Тип: Реферат

  Зображальна функція кличних комунікатів у поетичному мовленні Лесі Українки

  Кличні комунікати та їх модифікації в поетичному мовленні Лесі Українки, крім естетичного значення, зумовленого прагматичним значенням контактності – називанням конкретної істоти, адресата мовлення – часто мають ще й естетичне значення, зумовлене художньою образністю засобів, з яких вони складаються Наприклад, такі комунікати-вокативи, як татусю [7, 43], сестрице [7, 84], дитинонько [7, 31], що є емоційно-експресивними дериватами, одночасно з прагмемою контактності містять ще й прагмему емоційності (пестливості) і мають характеризуюче значення Про можливість утворення форми кличного відмінка
 • Тип: Дипломная работа

  Зоонимы и фитонимы в английской и русской паремиологии в аспекте этнического менталитета

  Приоритетным направлением современной лингвистики является изуч­ение языка в тесной связи с человеком, его сознанием, мышлением и духовно-практической деятельностью, получившим название "антропологическая лин­гвистика" Фундаментальная задача антропологической лингвистики - выявле­ние взаимосвязи между языком и ментальностью индивида и этноса
 • Тип: Топик

  Игра, ее назначение в обучении иностранному языку детей младшего возраста

  Об обучающих возможностях игр известно давно Многие выдающиеся педагоги справедливо обращали внимание на эффективность использования игр в процессе обучения И это понятно В игре проявляются особенно полно и порой неожиданно способности человека, ребенка в особенности
 • Тип: Курсовая работа

  Игровые методы обучения лексике английского языка

  Наше время характеризуется поиском новых форм, методов и приемов обучения Современная школа нуждается в методах обучения, которые бы помогли не только качественно обучить, но в первую очередь, развить потенциал личности Современное обучение направлено на то, чтобы готовить учащихся не только приспосабливаться, но и активно осваивать ситуации социальных перемен
 • Тип: Курсовая работа

  Игровые приемы обучения как средство формирования грамматических навыков у учащихся начальных классов при обучении немецкому языку

  Актуальность: Обучать грамматике иностранного языка – это значит формировать специфичные для данного языка грамматические механизмы, причем так, чтобы у младших школьников одновременно складывались определенные грамматические знания и умения Грамматика имеет первостепенное практическое значение, так как с ее помощью обеспечивается формирование умений устного и письменного значения
 • Тип: Реферат

  Идеографические синонимы

  С помощью идеографических синонимов носители русского языка могут передать тончайшие оттенки в значениях слов, подбирая при этом все новые и новые лексические единицы, позволяющие с предельной точностью детализировать представления о наблюдаемых фактах и предметах Сравним еще: угрюмый – мрачный – хмурый – сумрачный пасмурный Все перечисленные слова характеризуют человека, его характер, вид, настроение и передают общее значение «отличающийся суровостью, необщительностью» При этом «угрюмый значит «отличающийся суровостью, замкнутостью, необщительностью»; «мрачный» – «погруженный в тяжелые, безр
 • Тип: Дипломная работа

  Идиостиль как проблема художественного перевода

  В современной науке перевод художественного текста обсуждается по-прежнему с точки зрения отдельных аспектов адекватности и эквивалентности: Так, вопросами морфологической эквивалентности занимается Ю Найда [Комиссаров, 2000 С 6], вопросами лексической эквивалентности – В Вилсс [Комиссаров, 2000 С 83], вопросами синтаксической эквивалентности – А Нойберт [Комиссаров, 2000 С 69] Систематизировать все виды эквивалентности и адекватности перевода попытался Дж Кэтфорд [Комиссаров, 2000 С 18] А целостное сохранение идиостиля не ставилось во главу угла проблемы переводоведения, чем и объясняется ак
 • Тип: Курсовая работа

  Изменение лексического значения заимствованных слов на примере журнала "PR в России"

  Она заняла ведущие позиции в политической жизни страны, привыкающей к новым понятиям: президент, спикер, ипичмент, электорат, консенсус и другие Иноязычные термины стали господствующими в самых передовых отраслях науки и техники: компьютер, дисплей, файл, мониторинг, плейер, пейджер, а также в финансово-коммерческой деятельности: аудитор, бартер, брокер и другие В культурную сферу вторгаются бестселлеры, вестерны, триллеры, хиты Бытовая речь живо принимает новые реалии с их нерусскими названиями – сникерс, твикс, гамбургер
 • Тип: Лабораторная работа

  Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии

  Знать лексические и фразеологические единицы языка; владеть нормами словоупотребления; уметь пользоваться фразеологическими, толковыми, этимологическими словарями, словарями синонимов; находить и исправлять в тексте ошибки в употреблении фразеологизмов; уметь определять функционально – стилевую принадлежность слова
 • Тип: Дипломная работа

  Изучение анафорических выражений

  Данный дипломный проект и проводимое в нем исследование посвящено анафорическим выражениям, анафорическим связям в тексте Необходимо заметить тот факт, что работа посвящена не стилистической анафоре, а дискурсивной анафоре, рассматриваемой в лингвистике текста
 • Тип: Учебное пособие

  Изучение английского языка с использованием компьютерной программы "English Puzzle"

  Овладение иностранным языком является одним из обязательных условий развития профессионального роста современного высококвалифицированного специалиста Использование в процессе обучения новейших компьютерных программ позволяет преподавателю, варьируя формы учебной работы со студентами, повысить качество усвоения учебного материала
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... 306