Работы в категории Иностранный язык, страница 165, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Дипломная работа

  Збагачення англійського словника іншомовними запозиченнями

  Актуальність теми Термін „запозичення” означає процес надходження та засвоєння іншомовних слів внаслідок різних соціальних причин, а саме: війни, торгівлі, подорожей, технічного співробітництва, культурних зв'язків тощо
 • Тип: Реферат

  Збройні сили України в період національно-визвольної боротьби 1917—1920 pp.

  У першу світову війну російський уряд мобілізував до війська майже все чоловіче населення України З революційними подіями 1917 р в Україні розпочинається військовий рух, метою якого було створення національної армії Організовуються військові клуби, що займаються формуванням українських військових частин, переведенням українців-військових для служби на своїй землі Російський революційний уряд і військове командування вороже ставилися до цього Протягом 1917 р було стихійно створено чимало українських військових підрозділів Та тільки після проголошення Центральною Радою Української Народної Респ
 • Тип: Реферат

  Зв'язок мови і мовлення у лінгвістиці

  Проблему мови і мовлення вважають однією з най­важливіших і найскладніших у сучасному теоретич­ному мовознавстві Дихотомія «мова — мовлення» є чи не найважливішим досягненням лінгвістики XX ст Хоча нині необхідність розрізнення мови і мовлення визнає переважна більшість мовознавців, однак трак­тування цих понять і критеріїв їх розмежування вче­ними різне
 • Тип: Дипломная работа

  Звуко-слоговая структура и проблемы её коррекции у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи

  В настоящее время отмечается заметный прогресс в развитии логопедии На основе психолингвистического анализа получены важные данные о механизмах наиболее сложных форм речевой патологии (афазии, аналии и общего недоразвития речи, дизартрии)
 • Тип: Курсовая работа

  Звукоподражательные единицы японского языка

  Японский язык представляет особый интерес с точки зрения исследования звукоподражательных слов В теоретическом плане данный лексический пласт привлекает внимание в силу наличия ряда признаков, выделяющих его как семантический класс, причём далеко не ограниченный подражанием звуковым явлениям внеязыковой реальности, но включающий также изображения зрительных и других сенсорных ощущений, механических взаимодействий, динамических состояний, психологических и прочих характеристик человека
 • Тип: Реферат

  Зміни в українському правопису в наш час

  Орфографічна комісія Академії наук України розробила третє видання “Українського правопису” Обмеженим накладом (50 тисяч примірників) “Український правопис” було опубліковано Тривало його обговорення Після розглядання зауважень, висловлених в пресі та усунення помічених помилок було прийнято рішення видати “Український правопис” масовим тиражем Ця робота велась в 1990 р , 1993 р
 • Тип: Реферат

  Зміни у морфемній структурі слова

  У процесі історичного розвитку мови можуть змінюватися не лише значення слів чи їх фонетичний склад, але і їх морфемна будова У деяких словах, наприклад, змінюється кількість морфем, звуковий склад окремих морфем, відбувається зміна їх значення і функції У зв'язку з цим прийнято говорити про зміни у морфологічній структурі слова Шляхом зіставлення споріднених слів, вивчення давніх форм і морфологічних типів слів можна встановити: чи стала морфемна будова цих слів іншою, ніж була у момент їх виникнення; яким буде поділ слів на морфеми, чи збігається з тим поділом, що був характерний для минуло
 • Тип: Доклад

  Зміст і завдання БЖД та об’єктивні умови її виникнення

  Безпека життєдіяльності (БЖД) наука, що вивчає проблеми безпечного перебування людини в довкіллі в процесі різних видів її діяльності (в т ч трудової) Вона більш універсальна дисципліна, ніж охорона праці чи цивільна оборона, адже дві останні розглядають лише окремі випадки безпеки в конкретних ситуаціях Охорона праці цікавиться людиною, яка знаходиться в умовах виробництва, цивільна оборона – в надзвичайних ситуаціях, а безпека життєдіяльності у всіх життєвих обставинах
 • Тип: Реферат

  Знакова природа мови

  Хоча теорія знакової природи мови бере початок в ученні стоїків (IV ст до н є ) і пройшла довгий шлях у своєму розвитку (концепції Арістотеля, граматики Пор-Рояля, В Гумбольдта, Е Кассірера, Ч Пірса, Р Кар-напа, Ч Морріса, Ч Огдена, А Річардса, А Гардинера, К Бюлера, Ф де Соссюра та ін ), ставши предметом особливої лінгвістичної дисципліни — лінгвосеміоти-ки, однак і досі дискусійними є багато питань, серед яких питання про структуру мовного знака та знакові одиниці мови
 • Тип: Топик

  Знаменитости /english/

  Albert Einstein is known all over the world as a brilliant physicist and the founder of the theory of relativity He is perhaps the greatest scientist of the 20th century Some of his ides made possible the A-bombs, as well as TV and other inventions He was born in 1879 in a small German town The Einstein family soon moved to Munich, where Albert went to school Neither his parents, nor his school teachers thought much of his mental abilities In 1895 Albert failed the entrance examination to a technical college in Zurich A year ago, however, he managed to pass the exam and entered the college Af
 • Тип: Реферат

  Значение моделирования природных вещей \укр\

  Сучасна школа покликана сформувати в учнів міцні знання з різних предметів При цьому учень повинен не тільки засвоїти програмний матеріал, а й розуміти його, вміти використати набуті знання на практиці Тільки в такому разі можна говорити, що мета навчання досягнута
 • Тип: Дипломная работа

  Значение наглядности в процессе обучения английского языка

  Проблема наглядности в обучении иностранным языкам была актуальной во все времена В последние годы в связи со стремлением человечества к “обществу без границ”, приобщению к культурному наследию и духовным ценностям народов мира знание иностранного языка как инструмента межкультурной коммуникации, стало престижно и востребовано Поэтому заметно расширилась область наглядности и усложнился её инвентарь: от предметов и картинок, жестов и движений до видеофильмов и компьютерных программ, при помощи которых преподаватель моделирует фрагменты объективной действительности Общеизвестно, что эффективно
 • Тип: Дипломная работа

  Значение словарей в жизни человека

  Вы любите читать словари? Часто ли обращаетесь к ним? Уверены, что многие из вас дадут отрицательные ответы или зададут встречный вопрос: "А что может быть интересного в словарях, чтобы их читать? "
 • Тип: Сочинение

  Значення п'єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" вчора і сьогодні

  У цьому творі найввдатніший український драматург двадцятого століття Микола Куліш яскраво зобразив процес українізації, який відбувався у двадцяті роки Ї саме завдяки цьому п'єса не втратила своєї гостроти і в наш час Чому? Тому, що дійсність того часу і наше буття схожі: в Україні відбувається процес відродження національної культури та мови, національної самосвідомості та української нації взагалі Українізація, як і будь-що, має і своїх прихильників, і своїх супротивників Одні допомагають їй, інші стають на перешкоді
 • Тип: Курсовая работа

  Значення слова в англійській мові, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці

  Тема даного дослідження – “Значення слова, його типи, мотивація, зміна значення при введенні нових лексичних одиниць на уроці” – обрана не випадково Об'єкт цього дослідження – слово, предмет – його значення Мета – дослідити проблему значення слова в англійській мові та розробити методику введення цієї теми у навчальний процес у школі
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 ... 306