Работы в категории Иностранный язык, страница 164, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Дипломная работа

  Запозичення в польській релігійній лексиці

  Актуальність теми Проблема міжмовних контактів у сучасній лінгвістиці дедалі виразніше висувається до ряду найбільш актуальних мовознавчих проблем - як у плані вивчення конкретного мовного матеріалу, так і у розв'язанні комплексу певних теоретичних питань
 • Тип: Реферат

  Запозичення зі східних мов в українському правописі

  Лексика сучасної української мови з погляду походження є неоднорідною, що зрештою відбиває складність історичної взаємодії українців (та протоукраїнців) з різними етносами і складність процесів міжмовної взаємодії Загальновідомо, що на формування лексичного складу української мови значною мірою вплинули запозичення зі східних мов Якщо обмежитися простим переліком, то, як свідчать етимологічні дослідження, в сучасній українській мові є слова арабського, гебрайського, тюркського, індо-іранського походження, і, коли добре пошукати, запозичення навіть з китайської (щоправда через тюркське посеред
 • Тип: Реферат

  Зародження партійно-радянської преси України

  Преса більшовиків спочатку, від ленінської “Искры”, завозилася в Україну, здебільшого з Росії Але невдовзі після лютневої (1917 р ) революції в Києві, Харкові, Катеринославі, Луганську почали виходити перші газети комуністів Зокрема, в червні 1917 р розпочала свою історію газета “Донецький пролетарій”, що, змінивши кілька разів назву, виходить і в наші дні як “Луганская правда”, одна з провідних газет Донбасу Першим редактором її став К Ворошилов, майбутній відомий державний і політичний діяч УРСР та СРСР
 • Тип: Реферат

  Зародження порівняльно-історичного мовознавства

  Поступове накопичення протягом XVI—XVIII ст багатого фактичного матеріалу різноманітних мов створило передумови для пошуків нових методів лін­гвістичних досліджень У мовознавстві утверджу­ються принципи порівняння мов й історичного підходу до їх вивчення, що зумовило виникнення нової наукової парадигми — порівняльно-історичного мово­знавства
 • Тип: Дипломная работа

  Засоби інтенсифікації виразності газетного тексту у мові сучасної української преси

  Актуальність дослідження На початок ХХІ століття цілком закономірним є виникнення концепції медіадизації життєвого простору суспільства За твердженням авторів концепції Ю  Хабермас, О  Тоффлер та ін ), медіадизація – глобальний та інтенсивний процес впливу ЗМІ на суспільну свідомість, що призводить до «внутрішньої колонізації», «фрагментації» ментальних уявлень людини [22, 59] Важливим є висновок науковців (І Рогозіна, Л  Кудрявцева, Л  Дяченко, О Дорофеєва, О  Стишова та ін ), що роль засобів масової інформації в сучасному світі надзвичайно велика, а здатність дискурсу мас-медіа впливати на
 • Тип: Дипломная работа

  Засоби вираження інтенсивності якісної ознаки прикметника у латинській мові

  У даній магістерській роботі розглядаються засоби вираження інтенсивності якісної ознаки прикметника на матеріалі латинської мови Для розкриття теоретичного матеріалу використовуються практичні матеріали, одержані із досліджень наукових працівників мовознавців та із опрацьованих творів латинських авторів Августина „Сповідь”(пізня латина),Овідія „Метаморфози”(класична латина) Одержані результати є значним підґрунтям для висвітлення проблематики питання інтенсивності якісної ознаки прикметника Таке використання різних джерел та численних прикладів дає змогу розглянути дану тему узагальнено із в
 • Тип: Курсовая работа

  Засоби вираження визначеності та невизначеності в сучасній англійській мові у зіставленні з українською

  Категорія визначеності та невизначеності як граматична категорія так чи інакше характерна для більшості мов Зміст категорії визначеності / невизначеності вказує на те, чи мислиться певний предмет, що позначається іменником, як такий, що відноситься до певного класу предметів, або ж як предмет, що виділяється з класу однорідних із ним предметів
 • Тип: Курсовая работа

  Засоби вираження модальності в сучасній англійській мові та особливості її перекладу (на матеріалі текстів різних жанрів)

  У сучасній мовознавчій науці та в перекладознавстві спостерігається підвищений інтерес до категорії модальності в її багатофункціональних виявах Модальні відношення і засоби їх реалізації все частіше привертають увагу лінгвістів і стають об’єктом вивчення на формально-синтаксичному, семантико-синтаксичному, комунікативно-функціональному та текстовому рівнях
 • Тип: Курсовая работа

  Засоби зображення гами кольорів у французькій та українській мовах

  Матеріалом дослідження послугували французькі та українські слова, що називають кольори і їх відтінки, виявлені шляхом аналізу літературних та публіцистичних творів ХХ століття французькою та українською мовами 4
 • Тип: Реферат

  Застосування математичних методів у мовознавстві

  Застосування математичного (точніше, кількісного) критерію в мовознавчих дослідженнях відоме з давніх часів Такі лінгвістичні поняття, як фонетичний закон, продуктивність морфем, критерій спорідненості мов то­що ґрунтувалися певною мірою на кількісних харак­теристиках Звукові відповідники, що часто фіксу­ються в мові чи декількох споріднених мовах, є законо­мірними на відміну від аномалій, котрі є рідкісними Ті морфеми, що часто використовуються для творення нових слів, є продуктивними Спорідненими мовами є такі, які мають більше спільних рис, ніж неспоріднені Однак раніше математичний критер
 • Тип: Доклад

  Західнополіські назви деяких весняних лікарських рослин

  Значний інтерес в аспекті вивчення місцевих говорів становить дослідження народних назв лікарських рослин Адже часто одна і та ж назва в різних місцевостях використовується для позначення кількох рослин і, навпаки, певний вид може мати різні місцеві назви [4; 5; 7] Аналіз наявних публікацій свідчить, що територія Західного Полісся залишається маловивченою у цьому плані
 • Тип: Реферат

  Західноукраїнська преса часів Другої Світової війни

  17 вересня 1939 року Червона армія розпочала так званий визвольний похід згідно з пактом Молотова-Ріббентропа, за яким територію Польщі було розділено між Германією та СРСР Результатом цього походу стало приєднання Галичини до Великої України Встановлюється радянська влада на Львівщині, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Волині тощо
 • Тип: Реферат

  Зачем нужна риторика

  Мы живем в сложном, противоречивом мире С одной стороны, это мир новейших достижений техники, мир открытых границ и больших возможностей для развития человека Например, возможность путешествовать, получать любую информацию из Интернета С другой стороны, это мир, в котором многие люди мало общаются, одиноки, лишены привычной системы нравственных ценностей, живут бедной духовной жизнью Многие не умеют общаться в разных жизненных ситуациях: выступать с информационным сообщением, докладом; участвовать в дискуссии, убедительно аргументируя свою точку зрения; писать официальные письма; выступать с
 • Тип: Топик

  Зачетные темы по английскому языку для школы /english/

  “Great Britain” has several different names Some people say “Britain”, or “the United Kingdom”, or just “UK” There are four different countries in the United Kingdom: England, Scotland, Wales and Ireland
 • Тип: Топик

  Защита окружающей среды /english/

  Planet Earth is 4600 million years old It is difficult for us to think about such an enormous length of time, but if we simplify it into an understandable idea, we can compare the planet Earth to a person of forty-six years of age Nothing is known about the first seven years of this person’s life; and very little information exists about the middle period; we know that it was only at the age of forty-two that Earth began to flower Dinosaurs and great reptiles did not appear until one year ago, when the planet was forty five In the middle of last week men-like apes became ape-like men Modern M
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... 306