Работы в категории Иностранный язык, страница 143, скачать бесплатно 


Полнотекстовый поиск по базе:

Работы в категории - Иностранный язык • Тип: Курсовая работа

  Вивчення творчості С. Жадана в школі

  Усе українське суспільство сьогодні переживає період реформ, які більше схожі на природні катаклізми і катастрофи, і зараз здається, що нічого путнього з цього не вийде Але не будемо забувати, що найкращим суддею є час, який і розставить все по своїх місцях
 • Тип: Реферат

  Виготовлення дерев’яних мозаїчних виробів

  Декоративно-ужиткове мистецтво - це один із видів художньої діяльності, твори якого поєднують естетичні та практичні якості Декоративне означає "прикрашувальне" Що ж до терийна "ужиткове мистецтво", то його ввів Січинський "Ця назва, - зазначав він, - починає загально прийматися в усіх європейських мовах для означення тих галузей мистецтва, що залишають поза архітектурою і малярством Досі у мистецтвознавчій терийнології для означення усіх цих галузей не було якогось одного терміну Говорилося "артистичний промисел", "прикладне мистецтво", також &quo
 • Тип: Реферат

  Виготовлення скатертини

  Народне декоративно-прикладне мистецтво розвивається в наш час у вигляді домашнього ремесла та художніх промислів Як результат творчої діяльності народних мас, воно тісно пов’язане з побутом, тому й має головним чином прикладний характер
 • Тип: Дипломная работа

  Вигуки сучасної англійської мови

  Будь-яка мова в процесі свого розвитку набуває своїх структурно-граматичних, комунікативних, функціональних особливостей, які певною мірою пов’язані з соціальним, інтелектуальним, емоційним та іншими аспектами життя людини, що знаходить своє відображення в одиницях та категоріях мови Як основний засіб спілкування мова є засобом передачі інформації від мовця до слухача Тому всі одиниці й категорії мови відповідають потребам і умовам здійснення комунікативної діяльності людини, що становить важливий аспект її соціальної поведінки
 • Тип: Курсовая работа

  Видавнича діяльність. Комп’ютерні видавничі системи

  Видавничий бізнес сьогодні немислимий без комп'ютерних видавничих систем, що розсовують обрії творчості, дозволяючи реалізувати усі ваші задуми Видавничі програми легко піддаються освоєнню навіть непрофесіоналам у видавничій роботі Однак недостатньо усього лише опанувати інструментами, що вони пропонують Потрібно володіти, крім іншого, базовими поняттями видавничої справи, мати представлення про видавничий процес Без цих знань немислиме створення повноцінної поліграфічної продукції
 • Тип: Дипломная работа

  Видеозанятия в системе обучения иностранной речи

  Современные интерпретации коммуникативной компетенции в области преподавания иностранных языков восходят к определению американского ученого Д Хаймза, согласно которому, “коммуникативная компетенция - это то, что нужно знать говорящему для осуществления коммуникации в культурозначимых обстоятельствах“
 • Тип: Реферат

  Види народно-ужиткового мистецтва

  Людина старається прикрасити своє оточення Вона оздоблює візерунками предмети побуту, житло, середовище, в якому живе Оздоблюванням предметів займається окремий вид мистецтва - так зване декоративне мистецтво Отже, декоративне мистецтво - це вид образотворчого мистецтва, твори якого є узорами або предметами художнього оформлення, і одні і другі служать для прикраси
 • Тип: Курсовая работа

  Види правок у реферативному тексті

  Актуальність обраної теми На сучасному етапі розвитку науки, друкованих видань різних типів, зростає роль інформаційних ресурсів країни Значна увага приділяється якості цих ресурсів Серед інформаційних ресурсів чільне місце посідає реферативна інформація, яка є загальноприйнятою формою обміну науковими досягненнями та спілкування вчених в усьому світі, допомагає зорієнтуватися у потоці наукової літератури, одержати найновіші відомості щодо наукових досліджень з певних галузей знання
 • Тип: Курсовая работа

  Виды и формы контроля при обучении говорению

  Говорение представляет собой вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется устное вербальное общение Обучение говорению как процессу продуктивному требует от учащегося построения высказывания, обусловленного ситуации общения, представляет собой сложную методическую задачу, поскольку овладение им связано с наибольшими трудностями для учащихся и требует больших временных затрат и усилий как со стороны учителя, так и учащихся Тем не менее эти затраты времени и усилия окупаются, если учащиеся овладевают этой деятельностью на старшем этапе на строго отработанном минимальном материал
 • Тип: Курсовая работа

  Виды морфологического построения фразеологизмов в английском и русском языках

  Данная курсовая работа посвящена изучению морфологических моделей построения фразеологизмов в русском и английском языках Вопросу изучения фразеологических единиц посвящено множество научных трудов В силу своей тесной связи с культурой, национальной, стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности фразеология всегда привлекала и привлекает внимание ученых-лингвистов Проблема изучения фразеологических единиц русского и английского языка рассматривалась в работах В  В Виноградова, А  В  Кунина, Г  Б  Антрушиной и других ученых В то же время можно отметить, что изучению морфологии фразе
 • Тип: Топик

  Виды перевода

              Parmi de nombreux problémes complexes, qui étudie la linguistique moderne, une importante place emprunte l'étude des aspects linguistiques de l'activité de parole, qui appellent la "traduction" ou "par l'activité de traducteur"
 • Тип: Дипломная работа

  Виды переводческих трансформаций (вариант незащищенного диплома)

  Предмет теории перевода представляется одной из важнейших дисциплин в ходе работы переводчика В ежедневной работе приходится сталкиваться с вопросом выбора способа перевода для адекватной передачи сообщения, стилистической окраски, эмоциональных особенностей текста Для качественного выполнения своей работы, переводчику необходимы как глубокие знания в области теории перевода, так и отличные практические навыки
 • Тип: Реферат

  Визначення економічної ефективності реконструкції кабельної лінії зв’язку

  Розвиток всіх галузей народного господарства здійснюється за рахунок капітального будівництва, на яке щорічно витрачаються мільйони гривень Ці кошти на достатньо великий термін вилучаються з грошового обігу держави і “заморожуються”, тобто не дають ніякої віддачі Тому дуже велике значення має те, в які технічні рішення вкладаються кошти, що дасть державі їх впровадження у виробництво
 • Тип: Дипломная работа

  Визначення особливостей фразеологічного звороту на позначення характеру людини в українській та англійській мовах

  Англійська мова має тисячолітню історію За цей час в ній накопичилась велика кількість висловів, котрі люди вважають вдалими, влучними і гарними Так і виник особливий шар мови - фразеологія, сукупність стійких висловів, що мають самостійне значення Вивчення англійської мови широко розповсюджене в нашій країні Гарне володіння мови, в тому числі і англійської, неможливе без знання її фразеології Знання фразеології значно полегшує читання як публіцистичної, так і художньої літератури За допомогою фразеологічних одиниць (ФЗ), котрі не перекладаються дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюєт
 • Тип: Отчет по практике

  Викладання іноземної мови

  За період практики я, Ткаченко Ірина, відвідала 10 уроків з англійської мови Уроки вчителів цієї школи дуже добре побудовані: вчителі у своїй роботі використовують передові методичні рекомендації та майже всі з них беруть участь у створенні методичних проектів, що ґрунтуються на проблемах, якими займається школа
Страницы: ← предыдущая следующая →

... 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 ... 306